Київському індустріальному – 65

 
 

Київському індустріальному – 65
60МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
„КИЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“
ІНДУСТРІАЛЬНОМУ – 65 !

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
Київському індустріальному – 65
Історія і сьогодення

Інформаційне видання

Редакційна колегія:

Заслужений працівник народної освіти України –
О.В. Туманська (голова)
О.А. Батрак
В.Ю. Лисенко
В.П. Ляхова
І.Ф. Параніч
Ю.І. Смілянська
Л.С. Стадник
О.Є. Туманська
О.П. Чеснаков


У книзі автори, використовуючи архівні матеріали, фотодокументи, висвітлюють історію вищого навчального закладу та його сьогодення.
Чільне місце в книзі посідають люди, які творили історію коледжу, творять його теперішнє – викладачі, керівники, випускники. Багатьох із них уже немає в живих, проте їхні добрі справи пам’ятають нащадки: колишні студенти – нині працівники різних галузей народного господарства України.
Почесне місце відведено гордості навчального закладу – його студентству в процесі навчання та під час дозвілля.
Книга розрахована на викладачів, батьків, студентів, представників базових підприємств, майбутніх абітурієнтів – усіх, кому небайдужа історія коледжу, історія рідної Київщини.


Колектив Київського індустріального коледжу сердечно вдячний Асоціації підприємств „Київміськбудматеріали“ та особисто генеральному директору Валерію Григоровичу Нестерову за сприяння у виданні книги.

МАРШ
КИЇВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО КОЛЕДЖУ

На музику О. Пахмутової („Команда молодости нашей“)
Слова Стадник Л.С., заступник директора коледжу з виховної роботи

КІнК рідний –
Домівка ти моя,
Твій дзвоник кличе в майбуття.
Ніби це полум’я нестримне,
В тобі всі сили розуму й життя.

Пишною будівлею красується:
Навколо тополі і явори.
У коледжі гомін лунко чується,
Щасливий сміх студентів-дітвори.

КІнК рідний –
Домівка ти моя,
Твій дзвоник кличе в майбуття.
Ніби це полум’я нестримне,
В тобі всі сили розуму й життя.

Альбом візьмеш – обличчя всі знайомі.
Згадаєш юність – всміхнешся не раз.
Адреси друзів не умістиш в спомин,
Викладачів згадаєш кожен раз.

КІнК рідний –
Домівка ти моя,
Твій дзвоник кличе в майбуття.
Ніби це полум’я нестримне,
В тобі всі сили розуму й життя.


ПЕРЕДМОВА
Шановні викладачі, студенти, батьки, співробітники, ветерани, випускники, майбутні абітурієнти!
22 квітня 2009 року Державний вищий навчальний заклад „Київський індустріальний коледж“ зустрічає своє 65-річчя.
Це урочистий день не тільки для колективу навчального закладу, а й для багатотисячної армії його випускників, які працюють у різноманітних галузях народного господарства. Це свято також для промисловості будівельних матеріалів, для якої коледж підготував біля 25 тисяч кваліфікованих фахівців. Серед наших випускників немало людей, імена яких широко відомі як у нашій країні так і за її межами.
Упродовж свого існування завдяки вашим, колеги, здібностям, напруженій творчій праці та зваженим рішенням, що ґрунтуються на великому досвіді, наш навчальний заклад посів належне місце на вітчизняній ниві освіти і науки.
Прийміть найщиріші вітання і побажання подальших успіхів. Довгої та світлої Вам долі, міцного здоров’я, теплого, привітного сонця, злагоди та статку в родинах, натхнення в праці.

З повагою та шаною, директор коледжу Олена Василівна Туманська


ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ
Київський індустріальний коледж є державним вищим навчальним закладом і входить до системи вищої освіти, забезпечуючи реалізацію потреб людини в здобутті професійної освіти за кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст“, оволодінні спеціальностями відповідно до інтересів, здібностей, стану здоров’я особистості та соціального замовлення суспільства і держави.
Коледж створений як Київський індустріальний технікум у 1944 році відповідно до Постанови Ради Народних Комісарів УРСР і Центрального Комітету КП (б)України № 399, заснований на державній формі власності та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.1989 р. № 392 і Наказу Міністерства освіти України від 14.11.1989 р. № 302 переданий у підпорядкування Міністерства освіти і науки України.
Щорічно в Київському індустріальному коледжі навчається біля 1400 студентів, випускається понад 400 фахівців, усі випускники технічних спеціальностей державного замовлення працевлаштовуються.
За 65 років свого існування навчальним закладом підготовлено біля 25 тисяч спеціалістів.
Підготовка кадрів здійснюється на високому рівні на основі законодавчих актів про освіту, зокрема законів України „Про освіту“ та „Про вищу освіту“, програми „Освіта ХХІ століття“, й відповідає всім вимогам і міжнародним стандартам.
Відповідно до діючих вимог у коледжі розроблено перспективний план роз¬витку, який обумовлює шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, матері¬альної бази навчального закладу, кадрового забезпечення тощо.
Головним завданням коледжу є підготовка кваліфікованих фахівців для підтримки процесу реформ в Україні, формування в спеціалістів наукового світогляду, творчого мислення, високих моральних якостей і національної свідомості. Випускник Київського індустріального коледжу повинен бути готовим до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку; повинен уміти самостійно здобувати нові знання, контролювати та коригувати зроблене; повинен уміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, обґрунтовувати нові організаційно-господарські форми розв’язання економічних суперечностей, виконувати свої функціональні обов’язки у відповідності до вимоги законодавства; повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності; вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.
Тому адміністрація коледжу працює над створенням своєї програми, яка б забезпечила розвиток і конкурентоспроможність підготовлених кадрів. Головна мета цієї роботи – забезпечити можливість професійного, духовного і культурного зростання особистості. Для цього необхідно:
- створити належні умови для здобуття громадянами спеціальностей відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей;
- підвищувати кваліфікацію громадян на рівні сьогоднішніх умов;
- формувати національну свідомість свого народу, високу мовну культуру, виховувати любов до рідної землі, утверджувати принципи загальнолюдської моралі: правду, справедливість, доброту, працелюбність та інші доброчинності;
- забезпечувати належним чином соціальний захист студентів, сприяючи їх повноцінному фізичному розвитку, охороняти та зміцнювати здоров’я молоді;
- оптимально поєднувати в навчальному процесі гуманітарні та природничо-математичні складові освіти, теоретичні та практичні компоненти, класичну спадщину та сучасні досягнення наукової думки, підтримувати органічний зв’язок з національною історією, культурою, традиціями;
- створити умови для розвитку здібностей молоді та її здатності до самоосвіти;
- запровадити поліваріантність навчальних програм, їх практичну спрямованість, широко використовувати новітні педагогічні, інформаційні технології та впроваджувати модульну побудову навчального матеріалу;
- забезпечити безперервність і наступність у здобутті вищої освіти;
- поєднувати споріднені спеціальності для забезпечення мобільності фахівців на ринку праці;
- оптимально поєднувати досвід закордонних методів підготовки спеціалістів з вітчизняними для досягнення міжнародних стандартів освітніх програм.
У коледжі динамічно розвивається навчально-матеріальна база. Заняття студентів проводяться в 63 аудиторіях (41 навчальний кабінет та 22 лабораторії), які оснащені сучасним устаткуванням. За останні роки в коледжі проведена велика робота зі зміцнення матеріально-технічної бази: виконувалися значні роботи з ремонту навчально-лабораторних приміщень, придбані меблі, оснащені сучасним обладнанням комп’ютерні класи, побудований тренажерний зал.
Викладацький колектив на 89% складається із штатних викладачів. Загальна кількість штатних викладачів вищої категорії складає 48%.
Робота викладачів колективу спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, науково-методичне забезпечення дисциплін, створення сприятливих умов для самостійної роботи студентів, пошук нових активних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, системи тестів та моделювання ситуацій в умовах проблемного навчання, гуманізацію освіти із застосуванням оптимального поєднання форм і методів навчання, самоконтролю за якістю викладання.
Значна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду, впровадженню педагогічних, методичних інновацій, елементи яких застосовуються на відкритих заняттях, засіданнях педагогічної ради, заняттях з питань підвищення педагогічної майстерності.
У коледжі створені умови для забезпечення професійної діяльності працівників. За кожним викладачем закріплені аудиторії (кабінети, лабораторії), які забезпечені технічними засобами навчання, методичними посібниками.
Викладачі коледжу брали участь у розробці галузевих стандартів попереднього покоління із трьох спеціальностей: 5.090244 „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“, 5.091621 „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів“, 5.050112 „Біржова діяльність“ – та галузевих стандартів нового покоління відповідно до Нового переліку за спеціальностями: 5.03050701 „Маркетингова діяльність“, 5.03050802 „Оціночна діяльність“, 5.05050206 „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“, 5.05130109 „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів“.
Окрім цього, викладачі є співавторами навчального посібника „Історія України для вступників до вищих навчальних закладів“, авторами та співавторами статей у наукових виданнях, розробили тільки протягом двох останніх років понад 300 навчальних програм, підготували понад 50 методичних розробок.
Директор коледжу з 1988 року – Туманська Олена Василівна.
Протягом навчального року навчально-методична робота в коледжі проводиться цикловими комісіями.
Фонд бібліотеки постійно поповнюється необхідною навчальною, науковою та довідковою літературою, яка в основному видана українською мовою, періодичними виданнями. Оснащеність підручниками та посібниками з розрахунку на одного студента відповідає нормам.
Студенти мають необхідні знання та необхідні навички, передбачені освітньо-кваліфікаційними характеристиками молодшого спеціаліста за ліцензованими спеціальностями. Рівень знань студентів-випускників щорічно позитивно оцінюється Державними кваліфікаційними комісіями.
95% випускників бюджетної форми навчання (за технічними спеціальностями 100%) отримують направлення на роботу за держзамовленнями на підставі договорів з підприємствами та організаціями.
Київський індустріальний коледж є членом Асоціації підприємств „Київміськбудматеріали“ та Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.
Коледж уклав угоди та здійснює спільну освітню діяльність у рамках реалізації ступеневої освіти із Національним технічним університетом України „КПІ“, Київським національним університетом будівництва і архітектури, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини „Україна“, Українським фінансово-економічним інститутом. 87% випускників коледжу продовжують навчання в зазначених вище навчальних закладах та інших.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 438 від 02.06.04 р. на підставі п. 5 ст. 43 Закону України „Про освіту“ та п. 3 ст. 23 Закону України „Про вищу освіту“ з метою розвитку ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері освіти, науки, інноваційної діяльності та з питань інтелектуальної власності коледж увійшов у навчально-науково-виробничий комплекс „Академія інтелектуального бізнесу“.
Виховний процес у навчальному закладі базується на Концепції системи національної освіти і виховання молоді. Студенти коледжу неодноразово займали призові місця в міських олімпіадах з математики, інформатики, української мови та літератури, в науково-пошуковій конференції „Зірки світової літератури“, огляді конкурсі „Студент року“, міській виставці технічної та художньої творчості, конкурсах художньої самодіяльності тощо.
Значна увага приділяється соціально-побутовій сфері студентів та викладачів. У 2002 році відремонтовано студентський гуртожиток, оновлено його обладнання та меблі. Упродовж 2002-2004 років 40 працівників коледжу отримали квартири після реконструкції колишнього гуртожитку. У 2005 році з метою повного забезпечення студентів місцем проживання протягом навчання в закладі порушено клопотання перед Міністерством про експлуатацію другої половини студентського гуртожитку та розпочато роботу в мікрорайоні коледжу по будівництву житлового будинку готельного типу для студентів та працівників.
У 2006 році згідно з наказами МОН України (№ 152 від 06.03.06 р., № 417 від 29.05.06 р. та № 560 від 25.07.06 р.) був розпочатий ініційований Міністерством науково-педагогічний експеримент з впровадження професійно-орієнтованих програм вищої освіти. Київський індустріальний коледж входить до складу корпоративного навчального закладу Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна“, де відповідно до експерименту продовжують навчання студенти трьох груп коледжу. Експеримент щодо реалізації ступеневої освіти – молодший спеціаліст-випускник коледжу дає можливість студентам коледжу за фахом „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“ при продовженні підготовки в університеті навчатися за інтегрованими навчальними планами в скорочені терміни.
Основним документом, який регламентує діяльність коледжу, є Статут, розроблений на основі Закону України „Про вищу освіту“ та інших нормативних документів, затверджений 01.08. 2007 року Міністерством освіти і науки України, державна реєстрація за № 10741050001025958 від 15.08.2007 р.
Основними напрямами діяльності коледжу є:
- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства на основі базової та повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста у відповідності до навчальних планів і програм, державних стандартів освіти, перспектив розвитку науки і техніки, нових форм господарювання в умовах ринкової економіки;
- спеціалізація, підвищення кваліфікації, курсова підготовка та перепідготовка кадрів за договірними зобов’язаннями для різних галузей господарства на основі повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня: „молодший спеціаліст“;
- навчання студентів для здобуття другої кваліфікації молодшого спеціаліста;
- здійснення освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти;
- підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади;
- методична робота, удосконалення навчально-виховного процесу, розробка і практична перевірка нових його моделей, розвиток педагогічної творчості;
- виховна робота, формування наукового світогляду, творчого мислення, високих моральних якостей та національної самосвідомості в студентів;
- фізична підготовка студентів і заходи щодо зміцнення їх здоров’я;
- культурно-освітня робота, поширення наукових знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього і культурного рівня;
- фінансово-господарська робота;
- надання платних послуг у сфері освітньої діяльності, оздоровлення, побутового, транспортного обслуговування та інших у відповідності до чинних нормативів.
Вибір спеціальностей та визначення кваліфікаційного освітнього рівня випускників орієнтовано на соціальний запит економіки держави та суспільства. Отриманий рівень знань повинен дозволити випускникові коледжу ефективно використовувати його в практичній діяльності або продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації в скорочені терміни.
На базі Київського індустріального коледжу до 01.09.08 р. здійснювалася підготовка молодших спеціалістів з семи спеціальностей, у т.ч. – за двома спеціалізаціями, за денною (на основі базової та повної загальної середньої освіти), заоч¬ною та екстернатною формами навчання:
5.050111 „Бухгалтерський облік“
5.050112 „Біржова діяльність“, у т.ч. спеціалізація „Оцінка цілісного
майна, операції з нерухомістю“
5.090244 „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів“
5.090227 „Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“
5.091621 „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів“
5.092503 „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“
5.020208 „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
(спеціалізації „Промислова графіка“ та „Художня кераміка“).
 Підготовка кадрів за спеціальністю „Бухгалтерський облік“ викликана потребою в працівниках із знанням найсучасніших технологій обліку, які б могли кваліфіковано проводити розрахунки, а також перевіряти правильність ведення обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.
 Підготовка кадрів за спеціальністю „Біржова діяльність“, у т.ч. спеціалізацією „Оцінка цілісного майна, операції з нерухомістю“, викликана потребою у висококваліфікованих спеціалістах, які б забезпечили успішне функціонування ринку нерухомості: чітко та вільно розумілися на природі біржових операцій, суті всіх елементів угоди, були в змозі виступити з аналізом з боку будь-якого із суб’єктів біржових операцій (продавець, посередник, брокерська контора), вільно володіли різноманітною юридичною інформацією, були спроможними вирішувати будь-які питання, пов’язані з ринком нерухомості.
 Підготовка кадрів за спеціальністю „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“ викликана потребою у фахівцях зі знаннями про побудову та принципи роботи обладнання підприємств будівельних матеріалів, металознавство і технологію матеріалів, спеціалістах, обізнаних з правилами технічної експлуатації, монтажу та демонтажу обладнання, провадження попереднього, поточного і капітального ремонту.
 Підготовка кадрів за спеціальністю „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“ викликана потребою у фахівцях, які були б спроможними забезпечувати ремонт, монтаж та налагодження засобів автоматизації, впроваджувати у виробництво автоматизовані системи і комплекси, потребою у висококваліфікованих спеціалістах, які в своїй роботі використовували б найсучасніші можливості комп’ютерних систем, а також уміли створювати користувальні програми з подальшим впровадженням.
 Підготовка кадрів за спеціальністю „Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“ викликана потребою у висококваліфікованих фахівцях зі знаннями основ обробки матеріалів та інструмента, металорізальних верстатів і автоматичних ліній, основ технології машинобудування, технологічного оснащення, технологічних основ гнучких виробничих систем.
 Підготовка кадрів за спеціальністю „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів“ викликана потребою у кваліфікованих спеціалістах, підготовлених до роботи техніками-технологами у виробничих цехах, лабораторіях, відділах технічного контролю, виробничо-технічних відділах заводів, науково-дослідних інститутах, комерційних структурах, на підприємствах будівельних матеріалів зі знаннями про методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва, методи аналізу технологічного рівня об’єктів техніки і технології, про розробку технологічних нормативів, інструкцій, про порядок і методи проведення патентних пошуків, про технічну характеристику та економічні показники найкращих вітчизняних і закордонних технологій.
 Підготовка кадрів за спеціальністю „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво“ (спеціалізації „Промислова графіка“ та „Художня кераміка“) викликана потребою у кваліфікованих художниках-виконавцях художньої кераміки, які б досконало володіли гончарним мистецтвом, та художниках-графіках для роботи в художніх майстернях, рекламних агентствах, фахівцях, які б володіли навиками роботи на персональному комп’ютері та вміло користувалися різними прикладними комп’ютерними програмами з промислової графіки, потребою у висококваліфікованих спеціалістах зі знаннями про методику художнього проектування систем фірмового стилю та візуальних комунікацій, про різновиди та особливості всіх основних засобів сучасної рекламної графіки, технологію поліграфічного та комп’ютерного процесів друку оригіналів фірмового стилю та друкованої реклами, про прогресивний вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження промислової естетики, фірмового стилю, системи візуальної інформації.
Відповідно до нового Переліку та нової ліцензії (ліцензія серії АВ №395943, видана 23.07.2008 р., термін дії ліцензії – по 01.07.13 р.) з 01.09.08 р. у коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за дев’ятьма спеціальностями, за денною (на основі базової та повної загальної середньої освіти), заоч¬ною та екстернатною формами навчання:
5.03050901 „Бухгалтерський облік“

5.03050701 „Маркетингова діяльність“

5.03050802 „Оціночна діяльність“

5.05050206 „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів“

5.05050302 „Технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях“

5.05130109 „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів“

5.05020201 „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва“

5.02020501 „Образотворче мистецтво“

5.02020801 „Декоративно-прикладне мистецтво“.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від 08.12.1998 р. (протокол № 17) коледж віднесений до вищих закладів освіти І рівня акредитації та має право на здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за напрямами та спеціальностями згідно з переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. № 507.

Рівень закладу підтверджено акредитацією у 2003 році (засідання ДАК від 08.04.03 р., 10.06.03р., пр. №№ 44, 45. Накази МОНУ №№ 252, 401 від 23.04.03 р. та 23.06.03 р.). Сертифікат про акредитацію: серія СД-І № 119047 від 09.09.2003 р., який у зв’язку із зміною назви навчального закладу замінено на новий: серія РД-І № 119047 від 17.12.2007 р., термін дії – до 01.07.2008 р. У грудні 2008 року Київський індустріальний коледж втретє акредитований у цілому як вищий навчальний заклад за першим рівнем (протокол ДАК № 74 від 16.12.2008 р.).
У 2003-2004 році в коледжі ліцензовано нову спеціальність 5.090227 „Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“ та отримано ліцензію – серія АА № 903464 від 01.07.04 р., яку в зв’язку із певними змінами було замінено на інші (ліцензія серії АБ № 298497, видана 10.01.06 р.; у зв’язку із зміною назви навчального закладу на коледж – ліцензія серії АВ № 395161 від 17.12.2007 р.; у зв’язку із черговою акредитацією спеціальностей – ліцензія серії АВ № 395943 від 23.07.2008 р., термін дії останньої – по 01.07.13 р.).
Київський індустріальний коледж відповідно до ліцензії серії АБ № 122687, виданої 26.11.2004 р. (нова в зв’язку із зміною назви навчального закладу: серія АВ № 393644 від 19.03.08 р. № 9 ) Головним управлінням освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради, проводить освітню діяльність за рівнем повної загальної середньої освіти (термін дії ліцензії – по 16.11.09 р.) та відповідно до ліцензії серії АВ № 395943, виданої 23.07.2008 р. здійснює підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади (термін дії ліцензії – по 01.07.10 р.).
У 2005-2006 навчальному році відповідно до рішення ДАК від 20.12.05 р. № 58 (наказ МОНУ № 2332-Л від 26.12.05 р.) коледжу збільшено ліцензований обсяг прийому за денною формою на¬вчання зі спеціальності 5.092503 „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“ на 30 осіб, що дає змогу задовольняти потреби базових підприємств у відповідних кваліфікованих фахівцях (ліцензія серії АБ № 298497, видана 10.01.06 р.; нові: серія АВ № 395161 від 17.12.2007 р. – у зв’язку із зміною назви навчального закладу, термін її дії до 01.07.08 р.; у зв’язку із черговою акредитацією спеціальностей – серії АВ № 395943 від 23.07.2008 р., термін дії ліцензії – по 01.07.13 р.).
Наказом Міністерства освіти і науки України № 547 від 26.06.2007 р. Київський індустріальний технікум перейменовано у Державний вищий навчальний заклад „Київський індустріальний коледж“.
Протягом січня та березня 2008 р. (накази МОН № 2277 Л від 29.12.07 р.; № 2281 Л від 29.12.07 р.; № 590 Л від 18.03.2008 р.) коледж пройшов третю акредитацію за всіма спеціальностями та отримав сім сертифікатів (серія НД-1, №№ 116176, 116177, 116178, 116179, 116180, 116181, 116182 від 23.07.2008 р.), термін дії яких до 01.07.2013 р.

НАША ІСТОРІЯ
Київському індустріальному – 65.
65 років – це багато не тільки для коледжу, а й для держави. Технікум переживав ці роки разом із країною, беручи участь у її розбудові.
Україні, зруйнованій під час Великої Вітчизняної війни, потрібні були підготовлені кадри промисловості будівельних матеріалів – це і стало головним завданням для колективу Київського індустріального технікуму, який було засновано 22 квітня 1944 року Постановою Раднаркому ЦК КП(б)У № 399. Тепер Київський індустріальний технікум – це вже Державний вищий навчальний заклад „Київський індустріальний коледж“.
З 9 травня 1944 року (з моменту виходу першого наказу) Київський індустріальний технікум розпочав свою діяльність.
Влітку 1944 р. здійснено перший набір за спеціальностями:
 Технологія силікатів
 Обладнання промисловості будівельних матеріалів
 Відкрита розробка вугільних та нерудних матеріалів
 Цивільне та промислове будівництво.
363 студенти склали перший набір 1944 року. 1 жовтня 1944 року Київський індустріальний технікум розпочав свій перший навчальний рік.
Перший випуск 1947 року склав 168 спеціалістів, 1967 р. – 382, 1977 р. – 592, 1987 р. – 525, 1997 р. – 424 спеціалісти, 2007 р. – 418 спеціалістів.
1944-1954 роки
За період 1944-1945 роки технікум очолювали директори: Марченко С.І., Давидов Д.С., Свитницький А.П.
З грудня 1945 року призначено директором технікуму Гриневича Андрія Миколайовича. Сирота, виховувався у дитячому будинку, він почав свою трудову діяльність на заводі „Більшовик“.
Працював, учився, воював, був тяжко поранений у 1943 р. З листопада 1943 р. по червень 1944 р. – директор заводу ім. Лепсе. Першим заступником директора з навчальної роботи було призначено Максима Олександровича Коган-Коханенка.
Першими викладачами були: викладач мови та літератури Софія Марківна Бердичевська, викладач математики Володимир Олександрович Гримм, викладач електротехніки Інна Миколаївна Кириченко.
Усього в технікумі в цей період працювало 16 штатних викладачів, 10 сумісників.
Заняття проводились у приміщеннях шкіл по вулицях Маловасильківська, 48, Шота Руставелі, 48, Кладовищенська, 7.
Під гуртожиток було виділено приміщення по вул. Полтавській, 24, Червоноармійській, 80.
31 липня 1946 р. технікум переїжджає в нове приміщення школи № 27 по вулиці Олегівській, 34. Умови суворі, навчається 355 студентів.
Влітку студенти працюють на відновленні Хрещатика (буд. № 27), вулиці Саксаганської, у підсобному господарстві.
Перший випуск 1947 року склали 20 спеціалістів технологів і будівельників. У 1948 році було випущено 103 спеціалісти: механіки та гірняки.
На початку 50-х років у технікум приходять молоді кадри, які все трудове життя віддали Індустріальному:
Мар’янова Олена Ісаківна – (1950– 1993) – 43 роки
Ніколаєва Валентина Петрівна – (1952– 1987) – 35 років
Сайног Вікторія Іванівна – (1953– 1998) – 45 років
Короленко Міра Костянтинівна – (1954– 1986) – 32 роки.
У 1953-1954 рр. відкрито вечірнє відділення.
1955 – 1963 роки
З 1955 по 1963 рр. директором технікуму був Войцехівський Франц Маркович, хімік за фахом.
У цей період технікум повністю переходить у приміщення по вулиці Олегівській, 36.
У цей же час починається будівництво слюсарно-механічних майстерень, обладнуються лабораторії технологій силікатів, аналітичної хімії, технології металів, створено кабінети фізики, креслення, техніки безпеки, історії, політекономії тощо. Навчання в технікумі до 1957 року платне, але студенти сироти та діти із багатодітних родин навчаються безкоштовно.
Теплими словами подяки студенти тих років згадують вихователя гуртожитку Халая Євгена Івановича, викладачів Усика Миколу Христофоровича, Мацовика Тимофія Тимофійовича, Макаренка Василя Васильовича, Глузберг Ольгу Моісеївну, Чорнобаєва Франца Миколайовича, які в цей складний час віддавали своє серце, тепло, знання студентам.
У 60-х роках у технікумі навчалися студенти із Республіки Куба.
З середини 50-х років технікум розширює мережу спеціальностей.
Починає готувати фахівців за такими напрямками: електрообладнання промислових матеріалів, обробка металів різанням, планування промисловості будівельних матеріалів, газопічне теплотехнічне обладнання.
Свою трудову біографію розпочинають викладачі:
Біла Ольга Яківна – (з 1959 р. по 1985 р.) – пропрацювала в закладі 26 років
Дроган Тамара Павлівна – (1963– 2008) – 45 років
Суліменко Інна Петрівна – (1964– 2001) – 37 років
Левіцька Людмила Іванівна – (1964– 1993) –29 років
Хорошавіна Людмила Костянтинівна – (1964– 1993) – 29 років
Бісова Антоніна Іларіонівна – (1965– 1992) – 27 років
Гавриляк Галина Костянтинівна – (1965– 1989) – 24 роки
Красноленська Іза Михайлівна – (1965– 1988) – 23 роки
Петрова Клара Степанівна – (1965– 1988) – 23 роки
Болгарова Маргарита Петрівна – (1964– 1988) – 24 роки.
У цей період закінчив технікум майбутній його директор Смирнов Кирило Іванович, випускником технікуму стає майбутній посол України в Естонії Макаревич Микола Петрович.
У 1966 розпочинає свою трудову діяльність у технікумі Литвин Ганна Климівна, яка тривалий час працює на посаді завідувача господарством, постійно дбає про порядок та затишок у приміщеннях навчального закладу. Ганна Климівна ось уже понад 40 років продовжує трудитися в коледжі.
1963-1976 роки
У цей період (1963-1976 рр.) директором технікуму був Волинський Володимир Петрович. Фронтовик, командир 8-ї Гвардійської Панфіловської дивізії, у боях на цьому напрямку був тяжко поранений.
У роки його керівництва йде будівництво гуртожитку по вулиці Шамрила, закладається новий навчальний корпус по вулиці Новоукраїнській, 24-А.
Педагогічний колектив разом із студентами відпрацював не одну сотню годин на будівництві нової матеріально-технічної бази.
Випуск 1967 року складає 382 спеціалісти. У цей період отримують дипломи техніка-механіка майбутні викладачі:
Шиянов Олександр Михайлович – пропрацював у технікумі 34 роки
Федончук Володимир Миколайович – 6 років
Гордієнко Михайло Васильович – 22 роки
Давидовський Микола Петрович – 29 років.
У 1968 році технікум відчинив свої двері для студентів-заочників.
9 вересня 1976 року технікум повністю переїжджає в нову будівлю, де і працює нині. Колектив творчо працює над створенням нових кабінетів, лабораторій, активно веде методичну роботу.
У 60-х роках відкривається планово-економічне відділення, спеціальності: теплотехнічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, технологія виробів з пластмаси.
Збільшився контингент студентів, значно зміцнилось заочне відділення.
У технікумі починають працювати викладачі, які віддають йому десятки років:
Ушакова Маргарита Миколаївна – (з 1968 р. по 2002 р.) – пропрацювала в технікумі 34 роки
Єпіфанов Євген Гаврилович – (1968– 2008) – 40 років
Карпова Неоніла Іванівна – (1970– 2001) – 31 рік
Черенько Ганна Миколаївна – (1974– 1993) – 19 років
Рижова Олімпіада Михайлівна – (1971– 1991) – 20 років
Баглей Ірина Костянтинівна – (1971– 1991) – 20 років
Каляєва Ельвіра Іванівна – (1967– 1990) – 23 роки
Шостак Кіра Бенціонівна – (1968– 1990) – 20 років
Таладіон Лідія Василівна – (1969– 1989) – 20 років
Тригуб Лідія Миколаївна – (1966– 1998) – 23 роки
Соколова Юлія Олександрівна – (1966– 1988) – 22 роки
Яровий Олександр Панасович – (1966– 1984) – 18 років
Харченко Анатолій Васильович – (1965– 1999) – 34 роки
Батрак Анатолій Іванович – (1964– 1989;1994– 2005) – 36 років
Кишинівська Валентина Олександрівна – (1967– 1983) – 16 років
Якимчук Тамара Борисівна – (1974– 1987) – 13 років
Вдовиченко Катерина Андріївна – (1966– 1987) – 21 рік
Маслова Ольга Андріївна – (1972– 2000) – 28 років
Лапшина Олена Миколаївна – (1969– 2002) – 34 роки
Гаєвська Галина Юріївна – (1971– 1994) – 23 роки.
У 1968 році розпочинає працювати технічним працівником Пилипенко Галина Євгенівна, яка пропрацювала в коледжі до 2006 року, упродовж 38 років сумлінно та самовіддано забезпечувала порядок і чистоту навчальних приміщень, створювала затишок в адміністративних кабінетах.
У 1970 році починає працювати Батрак Олена Антонівна, яка працює на посаді начальника відділу кадрів і по сьогодні, а це 39 років життя.
1977-1985 роки
З 1977 по 1985 роки технікум очолює Смирнов Кирило Іванович. Він пройшов шлях у галузі промисловості будівельних матеріалів від робітника формотворного цеху до Генерального директора об’єднання „Київбудматеріали“ Мінпромбудматеріалів УРСР. У ці роки в основному закінчується створення сучасної навчально-лабораторної бази технікуму.
На базі технікуму проводяться всесоюзні наради, конференції, міські методичні об’єднання. У традицію технікуму ввійшло проведення щорічних спортивних свят, походів тощо.
Підготовка студентів йшла для всіх регіонів СРСР, тому виникла необхідність будівництва нового гуртожитку по вул. Вершигори, 9, яке було закінчено у 1985 році.
Випуск 1977 року складає 592 спеціалісти.
У 1977 закінчує теплотехнічне відділення технікуму в майбутньому народний артист України Анатолій Матвійчук.
У цей період до технікуму приходять нові викладачі, які віддають йому свої роки життя:
Сьомко Михайло Йосипович з 1978 р. по 2004 р. – пропрацював 26 років
Лисенко Василь Юрійович – (1981– по сьогодні) – 28 років
Подколзіна Наталія Семенівна – (1983– по сьогодні) –26 років
Варенцова Галина Миколаївна – (1984– 2006) – 22 роки
Припік Тетяна Георгіївна – (1975– 1991) – 16 років
Березецький Ігор Григорович – (1979– 1995) – 16 років
Семенова Зоя Іванівна – (1985- по сьогодні) – 24 років
Мацько Людмила Петрівна – (1986– по сьогодні) – 23 роки
Хорькова Галина Василівна – (1979– 2007) – 28 років
Тимченко Лариса Борисівна – (1982– по сьогодні) – 27 років.
Враховуючи потреби народного господарства, технікум за час свого існування здійснював підготовку фахівців за 19 спеціальностями. Крім вищезазначених, це:
 Планування промисловості будівельних матеріалів
 Газопічне теплотехнічне обладнання
 Електрообладнання промислових підприємств
 Обробка металів різанням
 Експлуатація теплотехнічного обладнання тощо.
У 1984 році розпочинає свою трудову діяльність у коледжі Нагорна Людмила Анатоліївна, яка ось уже як 25 років сумлінно працює завідувачем архівом навчального закладу.
1986-2009 роки
З 1986 по 1988 рік технікум очолює Бурба Василь Миколайович, який пропрацював у галузі промисловості будівельних матеріалів понад 30 років.
Останні понад 20 років з березня 1988 року КІнК очолює заслужений працівник освіти України Олена Василівна Туманська.
З 1988 року і по сьогодні укріплюється та створюється нова навчально-виробнича база навчального закладу.
На початку 90-х років у технікум прийшло нове покоління викладачів:
Остапчук Галина Олександрівна – (1989–1992; 2003–2006) – 6 років
Коростишевська Валентина Аркадіївна – (1991–2004) – 13 років
Карпенко Євген Анатолійович – (1992–по сьогодні працює, хоча за сумісництвом, бо основне місце роботи – Міністерство освіти і науки України) – 17 років
Ляхова Вікторія Петрівна – (1990– по сьогодні) – 19 років
Бараніченко Людмила Дмитрівна – (1992– по сьогодні) – 17 років
Недужий Володимир Якович – (1993– 2000) – 7 років
Миколаєнко Ірина Іванівна – (1993– по сьогодні) – 16 років
Панченко Наталія Григорівна – (1993– 2006) – 13 років
Сімонова Світлана Миколаївна – (1994– по сьогодні) – 15 років
Юрова Тетяна Миколаївна – (1994– по сьогодні) – 15 років
Зозуля Ніна Миколаївна – (1993– по сьогодні) – 16 років
Рехта Валерій Іванович – (1995– по сьогодні) – 14 років
Андрощук Володимир Миколайович – (1994– 2007) – 13 років
Височина Наталія Юріївна – (1994– по сьогодні) – 15 років
Квасова Світлана Володимирівна – (1993– по сьогодні) – 16 років
Савенко Валерій Олександрович – (1988– по сьогодні) – 21 рік
Акуленко Володимир Ілліч – (1988– по сьогодні) – 21 рік
Кантур Людмила Степанівна – (1996– по сьогодні) – 13 років
Акімова Ніна Федорівна – (1995– 2004) – 9 років
Доценко Емілія Феоктистівна – (1991– по сьогодні) – 18 років
Черв’якова Людмила Володимирівна – (1995– по сьогодні) – 14 років.
Із введенням нових спеціальностей „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“ „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво“, „Біржова діяльність“ (у т.ч. спеціалізації „Оцінка цілісного майна, операції з нерухомістю“), „Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“ було створено нові кабінети та лабораторії. Навчальний процес на високому педагогічному рівні забезпечують 89 штатних викладачів: з них 40 мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 кандидати наук, 2 члени Спілки художників України, 13 викладачів-методистів, 14 нагороджені знаком „Відмінник освіти України“, 17 – Подяками міського голови.
Завдяки зусиллям викладачів коледжу проведена велика методична робота по створенню навчальних планів та програм.
З усіх спеціальностей укладено договори з багатьма вищими навчальними закладами 3-4 рівня акредитація про ступеневу підготовку спеціалістів.
У 2004 році технікум одержав ліцензію, яка засвідчує право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти, що дає змогу студентам отримувати, крім диплома, атестат про повну загальну середню освіту.
З 2005 р. навчальний заклад здійснює підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади.
Коледж, окрім основної технічної спеціальності, надає можливість студентам отримати другу економічну спеціальність.
Уже 12 років (з 1997 р.) функціонує і екстернат.
Дбаючи про розвиток соціальної сфери навчального закладу, адміністрація розробила заходи щодо поліпшення житлових умов його працівників: зроблено реконструкцію гуртожитку по вул. Вершигори, 9 – 40 сімей стало новоселами.
Надає технікум і шефську допомогу – 3 комп’ютерні класи було передано до шкіл Яготинського та Згурівського районів Київщини.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 547 від 26.06.2007 р. Київський індустріальний технікум перейменовано у Державний вищий навчальний заклад „Київський індустріальний коледж“.
Коледж має потужну матеріально-технічну базу: належним чином функціонують 41 навчальний кабінет та 22 лабораторії, у тому числі 5 лабораторій обчислювальної техніки, де працюють понад 100 комп’ютерів. До послуг студентів чотири майстерні, бібліотека з читальним залом, актовий, спортивний і тренажерний зали, стадіон, копіювальна техніка, їдальня, студентський гуртожиток, музей художньої кераміки тощо.
Молодий творчий кваліфікований педагогічний колектив навчає молодь за дев’ятьма спеціальностями та спеціалізаціями відповідно до Переліку 1997 року:
 „Бухгалтерський облік“;
 „Біржова діяльність“, у тому числі за спеціалізацією „Оцінка цілісного майна, операції з нерухомістю“;
 „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“;
 „Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“;
 „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів“;
 „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“;
 „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво“ – спеціалізації: „Промислова графіка“ та „Художня кераміка“.
Відповідно до Переліку 2007 року з 2008-2009 навчального року відбулися певні зміни в назвах спеціальностей: замість спеціальності „Біржова діяльність“, у тому числі спеціалізації „Оцінка цілісного майна, операції з нерухомістю“ введено дві спеціальності – „Маркетингова діяльність“ та „Оціночна діяльність“ і замість спеціальності „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво“ – спеціалізацій: „Промислова графіка“ та „Художня кераміка“ введено дві спеціальності – „Образотворче мистецтво“ та „Декоративно-прикладне мистецтво“.
З трьох спеціальностей: „Біржова діяльність“, „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів“ та „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“ наш навчальний заклад є базовим. Викладачами розроблено Державні стандарти попереднього покоління із зазначених спеціальностей та розробляються Державні стандарти нового покоління для чотирьох спеціальностей: „Маркетингова діяльність“, „Оціночна діяльність“, „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів“ та „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“.
Колектив закладу виконує велику методичну роботу, постійно працюючи над новими методиками навчання, впроваджуючи новітні технології, готуючи для ринку праці конкурентоспроможних фахівців, формуючи соціально активних громадян держави.
Студентство Київського індустріального коледжу живе цікавим життям: спортивні секції, предметні гуртки, художня самодіяльність – про все це свідчать численні грамоти та нагороди у міських конкурсах, оглядах, змаганнях і олімпіадах.
Київський індустріальний коледж є членом Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України та Асоціації підприємств „Київміськбудматеріали“, де студенти проходять практику та працевлаштовуються після закінчення навчання.
Виробничі навички студенти здобувають на базових підприємствах: ВАТ „Комбінат Будіндустрії“, ВАТ „Корчуватський комбінат будівельних матеріалів“, ВАТ „Ірпінський комбінат „Прогрес“, ВАТ „Фірма Керамблоки“, ВАТ „Завод „Керамперліт“, ВАТ „Завод керамік“, ЗАТ „Піастрелла +К“, ВАТ „Київський завод „Граніт“, ВАТ „Київський завод спецбетон“, ТОВ „Бучанський завод скловиробів“, Державне підприємство „Київський авіаційний завод „АВІАНТ“, Державна акціонерна холдінгова компанія „Артем“, ТОВ „Київська енергетична будівельна компанія“, ТОВ „АТЕМ“, Акціонерна енергопостачальна компанія „Київенерго“, Спільне українсько-німецьке закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями „Реємтсма-Київ тютюнова фабрика“, СМНУ-6 ВАТ „Київелектромонтаж“ тощо.
Після закінчення коледжу випускники, як правило, продовжують навчання у вищих навчальних закладах України для отримання кваліфікаційних рівнів – спеціаліст, магістр. Зокрема, укладено угоди та здійснюється спільна освітня діяльність у рамках реалізації ступеневої освіти із Національним технічним університетом України „КПІ“, Київським національним університетом будівництва і архітектури, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини „Україна“, Українським фінансово-економічним інститутом тощо.
З 2006 року Київський індустріальний коледж разом із Відкритим міжнародним університетом розвитку людини „Україна“ за наказом Міністра освіти і науки України розпочали експеримент щодо підготовки студентів за професійно-орієнтованими програмами „коледж-університет“ на здобуття кваліфікації „інженер“ за замовленням підприємств. Студенти коледжу за фахом „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“ при продовженні підготовки в університеті навчаються за інтегрованими навчальними планами та в скорочені терміни.
Нині Індустріальний коледж – один із найкращих вищих навчальних закладів України, тому його директор Туманська О.В. в 2007 році обрана Головою Всеукраїнської громадської організації „Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації “.
Багато колишніх студентів стали викладачами коледжу:
Осмальчук Алла Петрівна (нині на посаді завідувача відділенням), Кірічок Світлана Іванівна, Швидун Юлія Володимирівна, Лахманюк Максим Анатолійович, Грей Валентина Павлівна, Барабанов Микола Петрович, Сороченко Андрій Михайлович, Коломієць Тетяна Анатоліївна, Урсуляк Лариса Василівна, Дмитренко Тетяна В’ячеславівна, Михащук Лідія Станіславівна, Вайсман Олена Олександрівна, Голубовська Оксана Іванівна.
Нинішній коледж у творчих пошуках впевнено крокує у майбутнє.
За час свого існування навчальний заклад підготував біля 25 тисяч фахівців, з яких близько трьох тисяч отримали дипломи з відзнакою.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖНА НАБУТИ В КОЛЕДЖІ
Спеціальність 5.092503 (5.05020201)
„Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“

У результаті навчання за даною спеціальністю випускник отримує кваліфікацію молодшого спеціаліста техніка-електромеханіка.
Терміни навчання на основі базової середньої школи – 4 роки, на базі повної середньої освіти – 3 роки.
Фахівці з експлуатації АСУ знаходять широке поле діяльності в будь-якій сфері виробництва. Це енергетика (ТЕЦ, теплові мережі, котельні), легка промисловість і підприємства Асоціації „Київміськбудматеріали“. Випускники зазначеного фаху можуть працювати електромеханіками та майстрами на підприємствах з автоматизованими системами технологічних процесів.
Студенти спеціальності протягом навчання на ІІ-ІІІ курсах отримують знання з будови, експлуатації та монтажу новітніх систем автоматики, що базуються на мікропроцесорному управлінні, вивчаючи наступні дисципліни: вища математика; основи метрології і засоби технічного контролю; теорія автоматичного регулювання та автоматичного регулятора; автоматизація технологічних процесів; монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем; експлуатація та ремонт технічних засобів автоматизованих систем; основи програмування та програмне забезпечення; економіка, організація та планування виробництва; основи охорони праці; основи екології; електротехнічні матеріали; обчислювальна техніка в автоматизованих системах; технологія, обладнання галузі.
У процесі навчання студенти отримують навички розрахунку параметрів регуляторів, стійкості систем регулювання та виконання монтажно-налагоджувальних і вимірювальних робіт.
При виконанні дипломного проектування використовуються реальні об’єкти проектування. Більша частина розробок застосовується реально на практиці у виробництві. Найбільш актуальні розробки з автоматизації котлоагрегатів, мікропроцесорного управління параметрами тунельних печей, процесів на підприємствах „Київенерго“, „Будіндустрія“. Студенти виготовляють стенди на мікропроцесорній техніці, які використовуються в навчально-виховному процесі та на виробництві.

Велике значення в підготовці майбутніх спеціалістів має виробниче навчання, для чого є досить потужні бази практики як у навчальному закладі, так і на підприємствах та установах, з якими укладено угоди щодо проходження студентами коледжу виробничої практики. Навчальні слюсарно-механічну та електровимірювальну практики студенти проходять на базі навчального закладу, а виробничу – на підприємствах Асоціації „Київміськбудматеріали“ (заводи „Керамперліт“, „Керамік“, „Корчуватський комбінат“ тощо), в акціонерній енергопостачальній компанії „Київенерго“, АТ „Оболонь“, АТ „Фармак“, Державній акціонерній холдінговій компанії „Артем“, СВС „Дніпро“, ТОВ „АТЕМ“ та інших підприємствах міста Києва.
Попит на випускників досить високий, тому всі студенти в результаті виробничої практики отримують 3-4 розряди і призначення на роботу, тому і працевлаштування по закінченню навчання стовідсоткове.
З отриманням диплома молодшого спеціаліста випускники можуть продовжити навчання в Національному технічному університеті України „КПІ“, Київському національному університеті будівництва і архітектури, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини „Україна“.


Здобуті в коледжі знання дають змогу поступити до університету „Україна“ на факультет електроніки та комунікації на 4-й курс. Це стало можливим після того, як з 2006 року Київський індустріальний коледж разом із Відкритим Міжнародним університетом розвитку людини „Україна“ за наказом Міністра освіти і науки України розпочали експеримент щодо підготовки студентів за професійно-орієнтованими програмами „технікум-університет“ на здобуття кваліфікації „інженер“ за замовленням підприємств. Студенти коледжу за фахом „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічних процесів“ при продовженні підготовки в університеті навчаються за інтегрованими навчальними програмами та в скорочені терміни, що дозволяє студентам за 2 роки отримати ступінь магістра інженерії.Спеціальність 5.050111 (5.03050901)
„Бухгалтерський облік“

У результаті навчання за даною спеціальністю випускник отримує кваліфікацію бухгалтера.
Терміни навчання на основі базової середньої школи – 3 роки, на базі повної середньої освіти – 2 роки.
Випускники зазначеного фаху можуть працювати бухгалтерами на підприємствах усіх галузей господарювання та всіх форм власності.
Студенти спеціальності протягом навчання вивчають наступні дисципліни: бухгалтерський облік; контроль і ревізія; інформаційні системи і технології обліку; облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності; податкова система; облік у бюджетних організаціях; економічний аналіз; фінанси; технологія галузі; планування та організація діяльності підприємства; зовнішньоекономічна діяльність підприємства; ціноутворення; діловодство.
У процесі навчання студенти отримують навички ведення бухгалтерського обліку за національними стандартами бухгалтерського обліку України вручну та за допомогою комп’ютерних програм, вчаться аналізувати діяльність підприємств за основними техніко-економічними показниками їх діяльності та здійснювати облікову роботу на підприємствах різних галузей господарювання.
Протягом навчання в коледжі студенти проходять наступні практики: з інформатики та комп’ютерної техніки; з діловодства; з інформаційних систем та технологій обліку; з бухгалтерського обліку; переддипломна практика в бухгалтерії підприємств.
Випускники за даною спеціальністю запрошуються на роботу на промислові підприємства, в банківські установи, відділення Пенсійного фонду України, комерційні структури тощо.
З отриманням диплома молодшого спеціаліста випускники можуть продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю „Бухгалтерський облік і аудит“ з ІІ курсу денних відділень та ІІІ курсу заочних відділень таких престижних навчальних закладів: Київський національний економічний університет; Київський торгово-економічний університет; Київський державний університет харчових технологій тощо.
Нині всі випускники коледжу даного фаху продовжують навчатися та працюють бухгалтерами, старшими бухгалтерами та аудиторами.
Спеціальність 5.050112
„Біржова діяльність“
У результаті навчання за зазначеною спеціальністю випускник отримує кваліфікацію агента комерційного, торгового брокера, маркетолога.
Терміни навчання на основі базової середньої школи – 3 роки, на базі повної середньої освіти – 2 роки.
Випускники зазначеного фаху можуть працювати маркетологами у відділі маркетингу підприємств по виробництву продукції, робіт, послуг; брокерами на товарних та фондових біржах; агентами комерційними на підприємствах у відділах збуту, у комерційних банках.
Студенти спеціальності протягом навчання вивчають наступні дисципліни: біржова діяльність; оцінна діяльність; інфраструктура товарного ринку; товарознавство у біржовій діяльності; бухгалтерський облік у біржовій діяльності; інформаційні системи і технології у біржовій діяльності; маркетинг; маркетинг у біржовій діяльності; промисловий маркетинг; маркетингова політика розподілення; ціноутворення; податкова система; статистика; фінанси, гроші і кредит; економічний аналіз; економіка підприємств; менеджмент; інформатика та комп’ютерна техніка; стандартизація і сертифікація продукції і послуг; логістика; комерційна діяльність посередницьких підприємств; реклама і стимулювання продажу.
У процесі навчання студенти отримують навички брокера, комерційного агента, навички формування договорів та маркетингового аналізу.
Протягом навчання в коледжі студенти проходять наступні практики: з інформатики та комп’ютерної техніки; з товарознавства; з інформаційних систем та технологій у біржовій діяльності.
Ці навчальні практики студенти проходять на базі навчального закладу.
Переддипломна практика, тривалістю 4 тижні, проводиться у відділах маркетингу підприємств, на фондових і товарних біржах, куди і запрошуються для працевлаштування випускники за даною спеціальністю.
З отриманням диплома молодшого спеціаліста випускники можуть продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з ІІ курсу денних відділень та ІІІ курсу заочних відділень за спеціальністю „Маркетинг“ у Київському торгово-економічному університеті, за спеціальністю „Фінансовий менеджмент“ у Міжрегіональній академії управління персоналом, а також у Київському національному економічному університеті та Національному аграрному університеті.
Відповідно до Переліку спеціальностей 2007 року спеціальність „Біржова діяльність“ замінена на спеціальність 5.03050701 „Маркетингова діяльність“, тому, починаючи з 2008-2009 н. р., студенти коледжу розпочали навчатися за новою спеціальністю – також досить престижною та перспективною.
Спеціалізація 5.050112.01
„Оцінка цілісного майна та операції з нерухомістю“

У результаті навчання за даною спеціалізацією зазначеного фаху випускник отримує кваліфікацію агента з нерухомого майна, рієлтера.
Терміни навчання на основі базової середньої школи – 3 роки, на базі повної середньої освіти – 2 роки.
Випускники зазначеного фаху можуть працювати рієлтерами в агентствах з нерухомого майна, помічниками оцінника в організаціях фонду державного майна.
Студенти спеціальності протягом навчання вивчають наступні дисципліни: біржова діяльність; оцінна діяльність; інфраструктура товарного ринку; товарознавство у біржовій діяльності; бухгалтерський облік у біржовій діяльності; інформаційні системи і технології у біржовій діяльності; маркетинг; маркетинг у біржовій діяльності; ціноутворення; податкова система; статистика; фінанси, гроші і кредит; економічний аналіз; економіка підприємств; менеджмент; менеджмент у нерухомості; інформатика і комп’ютерна техніка; інтегрований курс: основи архітектури, будівельної справи та містобудування; оцінювання об’єктів нерухомості: землеоціночна діяльність, оцінка будівель і споруд, оцінка цілісного майнового комплексу; операції з нерухомістю та юридичний супровід рієлторської справи; страхова справа.
У процесі навчання студенти отримують навички оцінки об’єктів нерухомості.
Протягом навчання в коледжі студенти проходять наступні практики: з інформатики та комп’ютерної техніки; з архітектури, будівельних матеріалів, містобудування; з інформаційних систем та технологій у біржовій діяльності; з операцій з нерухомістю.
Ці навчальні практики студенти проходять на базі навчального закладу, а також в агенціях нерухомості, де проводиться переддипломна практика, тривалістю 4 тижні, і куди запрошуються для працевлаштування випускники за даною спеціалізацією.
З отриманням диплома молодшого спеціаліста випускники можуть продовжити навчання з ІІ курсу денного відділення та ІІІ курсу заочного відділення у Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю „Експертна оцінка майна“.
Відповідно до Переліку спеціальностей 2007 року спеціалізація 5.050112.01 „Оцінка цілісного майна та операції з нерухомістю“ замінена на спеціальність 5.03050802 „Оціночна діяльність“, тому, починаючи з 2008-2009 н.р., студенти коледжу розпочали навчатися за новою спеціальністю.
Спеціальність 5.020208
„Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво“
спеціалізації: „Промислова графіка“ та „Художня кераміка“
Ця спеціальність відкрита у навчальному закладі відносно недавно. У 1992 році – спеціалізація „Художня кераміка“, у 2000 році – спеціалізація „Промислова графіка“.
Спеціалізація „Художня кераміка“У результаті навчання за даною спеціальністю випускник отримує кваліфікацію художника-виконавця художньої кераміки.
Терміни навчання на основі базової середньої школи – 4 роки, на базі повної середньої освіти – 3 роки.
Підготовка молодшого спеціаліста зазначеного фаху полягає в наданні йому достатнього обсягу теоретичних знань та практичних навичок для подальшої активної творчо-професійної та соціальної діяльності.
Відповідно до одержаного фаху молодший спеціаліст-виконавець підготовлений до творчої виконавчої роботи на підприємствах художньої промисловості, у виробничо-художніх відділах заводів, виробничих цехах, керамічних майстернях, художніх лабораторіях та інших мистецько-виконавчих організаціях, які продукують вироби декоративно-прикладного мистецтва.
Випускник за даною спеціалізацією може обіймати посади: художник-виконавець у творчих групах; художник-виконавець тиражної продукції; майстер цеху або дільниці; майстер виробничо-мистецького навчання тощо.
Спеціаліст повинен мати глибокі знання фундаментальних наук, вміти творчо оцінювати суспільні явища, мати високий моральний та культурний рівень, розуміти економічні процеси, які відбуваються в країні. Він повинен бути здатним до роботи у трудовому колективі, мати почуття професійної гідності та соціальної відповідальності за якість та результати власної праці.
Студенти спеціальності протягом навчання вивчають наступні дисципліни: історія орнаментів та художніх народних промислів; технологія матеріалів; історія образотворчого мистецтва; основи кольорознавства; пластична анатомія; технічний рисунок; шрифт та декоративне оформлення; основи архітектури; перспектива; рисунок; живопис; композиція; ліплення; робота в матеріалі; основи комп’ютерної графіки.
Художник-керамік повинен знати: склад і властивості керамічних мас і виробів з них; склад, властивості сировини, матеріалів і палива, підготовку їх до переробки, їх відповідність вимогам стандартів; закони побудови орнаменту; основи композиції; технологію керамічного виробництва, виготовлення гончарних глин, фаянсової і фарфорової мас, виготовлення полив; процес випалу керамічних виробів; історію вітчизняного та зарубіжного мистецтва, народного прикладного мистецтва, вітчизняної та зарубіжної кераміки; засоби декорування художньої кераміки; сучасне керамічне виробництво, потреби сучасної людини; вимоги по охороні навколишнього середовища; правила охорони праці, техніки безпеки; основи трудового законодавства.
Художник-керамік повинен вміти: на основі традиційного національного українського орнаменту та інших орнаментів створити авторські орнаменти для використання в декоративно-прикладному мистецтві; передавати живу натуру в рисунку, живопису, скульптурі; на основі натурних вражень створити авторські декоративні композиції. Творчо підходити до художньої спадщини минулого; грамотно, з художнім смаком використовувати ескізи та проекти в графічному, кольоровому та скульптурному рішеннях, а також втілювати їх у будь-якому керамічному матеріалі; проектувати декоративні вази, блюда, подарункові сувеніри, кахлі для оформлення камінів, сервізи, рельєфні вставки; центрувати і витягувати на гончарному крузі форми оберту; розписувати ангобами керамічні вироби; розписувати підглазурними фарбами по фаянсу; розписувати мазком фарфор і фаянс надглазурними фарбами; виготовляти гіпсові форми з плакетки або медалі; декорувати вироби кольоровими поливами;формувати вироби засобом лиття в гіпсові форми; створювати дрібну пластику, біжутерію засобами ручної ліплення; виготовляти керамічні кашпо для квітів.
Художник-керамік повинен бути ознайомлений: з проектуванням декоративних басейнів, фонтанів, садово-паркової скульптури; з виготовленням форм складної керамічної скульптури з декількох частин; з технологією виготовлення керамічних фарб.

Спеціаліст може отримати одну із нижчезазначених робітничих професій вищої кваліфікації: майстер надглазурного розпису; формувальник; майстер ВТК.
Протягом навчання в коледжі студенти проходять наступні практики: „Пленер“; набуття майстерності за спеціальністю; технологічна; ознайомча; кваліфікаційна.
Спеціалізація „Художня графіка“


У результаті навчання за даною спеціальністю випускник отримує кваліфікацію художника-графіка.
Терміни навчання на основі базової середньої школи – 4 роки, на базі повної середньої освіти – 3 роки.
Молодший спеціаліст графічного дизайну готується до роботи в рекламних бюро, художніх майстернях системи художнього фонду України, в бюро промислової естетики підприємств і установ різних галузей господарства, дизайн-студіях і підрозділах художнього проектування комплексної реклами. Фірмового стилю та системи візуальних комунікацій і наочної інформації в навколишньому середовищі на посаді дизайнера-графіка.
Фахівець графічного дизайну як молодший спеціаліст працює під керівництвом спеціаліста або провідного спеціаліста.
Фахівець може виконувати наступну роботу: працює як виконавцем, так і співавтором по проектуванню комплексних рекламних систем або автором окремих елементів чи стадій проектування і виконання оригіналів друкованої та експозиційної реклами; здійснює своєчасне і якісне виконання робіт по художньому оформленню наочної інформації для потреб структурних підрозділів підприємств та установ; розробляє ескізи окремих елементів експозиційної реклами та керує групою майстрів виконавців за відповідним фахом; готує документацію до дизайн-проектів, бере участь при їх розгляді та захисті.
Спеціаліст повинен мати глибокі знання фундаментальних наук, вміти творчо оцінювати суспільні явища, мати високий моральний та культурний рівень, розуміти економічні процеси, які відбуваються в країні. Він повинен бути здатним до роботи у трудовому колективі, мати почуття професійної гідності та соціальної відповідальності за якість та результати власної праці.
Підготовка молодшого спеціаліста зазначеного фаху полягає в наданні йому достатнього обсягу теоретичних знань та практичних навичок для подальшої активної творчо-професійної та соціальної діяльності.
Студенти спеціальності протягом навчання вивчають наступні дисципліни: історія орнаментів та художніх народних промислів; історія релігії та іконографії; технологія матеріалів; історія образотворчого мистецтва; основи кольорознавства; пластична анатомія; основи поліграфії та історії промислової графіки; технічний рисунок (креслення); шрифт та декоративне оформлення; комп’ютерна графіка та сканування; основи архітектури; фотосправа; перспектива; композиція; рисунок; живопис; робота в матеріалі.
Художник-графік повинен знати: методику комплексного проектування систем фірмового стилю та візуальних комунікацій; різновиди та особливості всіх основних засобів сучасної рекламної графіки; технологію поліграфічного та комп’ютерного процесів друку оригіналів фірмового стилю та друкованої реклами; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації праці, естетики виробництва і реклами; прогресивний вітчизняний та зарубіжний досвід впровадження промислової естетики, фірмового стилю, систем візуальної інформації; основи економіки, наукової організації праці та виробництва; основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці, авторського права, техніки безпеки, виробничої санітарії, екології.
Художник-графік повинен вміти: досконало володіти професійними особливостями творчого процесу художнього проектування та виконавської майстерності; бути співпроектантом і основним виконавцем окремих елементів комплексних дизайн-проектів; майстерно використовувати у своїй творчій та виконавській роботі сучасні технічні засоби комп’ютерної графіки; володіти організаторськими здібностями, керувати групою художників-виконавців друкованої та експозиційної реклами і художнього оформлення наочної інформації.
Протягом навчання в коледжі студенти проходять наступні практики: „Пленер“; поліграфічна; технологічна; ознайомча; кваліфікаційна.
Відповідно до одержаного фаху молодший спеціаліст зазначеної спеціальності підготовлений для подальшого навчання в системі вищої освіти (бакалавр і спеціаліст, магістр) та може продовжити навчання у ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю з І курсу денних відділень та ІІІ курсу заочних відділень таких престижних навчальних закладів: Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука; Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка; Київський національний університет будівництва і архітектури; Національний авіаційний університет; Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут“; Національний університет культури та мистецтв; Київський національний університет будівництва і архітектури; Київський національний університет технологій та дизайну; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури тощо.
Випускники коледжу працевлаштовуються в рекламних агенціях, дизайнерських та архітектурних бюро, видавництвах, редакціях газет та журналів, керамічних майстернях, на підприємствах, які продукують керамічні, фаянсові вироби та інших установах та організаціях.

Відповідно до Переліку спеціальностей 2007 року спеціальність „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво“ замінена на дві спеціальності 5.02020501 „Образотворче мистецтво“ та 5.02020801 „Декоративно-прикладне мистецтво“, за якими і навчаються студенти коледжу, починаючи з 2008-2009 навчального року.
Спеціальність 5.090244 (5.05050206)
„Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів“


22 квітня 2009 року Київському індустріальному коледжу виповнюється 65 років. Усі роки існування навчального закладу однією із провідних і незмінних спеціальностей була спеціальність „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“, але в 1944 році називалася вона „Обладнання промисловості будівельних матеріалів“. Створення цієї спеціальності було обумовлено тим, що держава знаходилася в руїнах після виснажливої війни і для відновлення промислового господарства та цивільного будівництва країни необхідні були будівельні матеріали, обладнання для їх виготовлення і фахівці для обслуговування обладнання та виготовлення матеріалів.
Нині потреба у будівельних матеріалах з кожним роком збільшується, тому фахівці зазначеного технічного напряму завжди потрібні, користуються великим попитом підприємств Асоціації „Київміськбудматеріали“, членом якої є і сам коледж.
У результаті навчання за даною спеціальністю випускник отримує кваліфікацію техніка-механіка.
Терміни навчання на основі базової середньої школи – 4 роки, на базі повної середньої освіти – 3 роки.
Техніки-механіки здатні виконувати зазначену професійну роботу: механік з ремонту устаткування; технік з експлуатації та ремонту устаткування; механік дільниці; слюсар з ремонту обладнання.
Крім зазначеного, випускники даного фаху знаходять широке поле діяльності у будь-якій сфері виробництва – це і будівельна техніка, і машини харчової та хімічної промисловості, і сільськогосподарська техніка. Випускники спеціальності, ставши висококваліфікованими фахівцями, займають провідні посади в промисловості, науці, освіті.
Студенти спеціальності протягом навчання вивчають наступні дисципліни: вища математика; комп’ютерна техніка і програмування; нарисна геометрія; інженерна та комп’ютерна графіка; загальна електротехніка з основами електроніки; основи підприємницької та управлінської діяльності; теоретична механіка; опір матеріалів; деталі машин та основи проектування; метрологія, стандартизація та управління якістю; основи охорони праці; металознавство і конструкційні матеріали; обробка металів і конструкційних матеріалів з основами машинобудування; основи теплотехніки та гідравліки; насоси, компресори, вентилятори; вантажопідйомні та транспортуючі машини; основи електроприводу та автоматизації технологічних процесів; економіка, організація та планування виробництва; машини та обладнання підприємств будівельних матеріалів; монтаж, технічне обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів; основи менеджменту; основи маркетингу; технологія будівельних матеріалів; спеціальне обладнання; монтаж, технічне обслуговування і ремонт спеціального обладнання.
Програмою дисципліни „Машини та обладнання підприємств будівельних матеріалів“ передбачено вивчення технологічного устаткування загального призначення; устаткування для виготовлення, переробки сировини та приготування сировинних мас при виробництві в’яжучих матеріалів, азбоцементних виробів і залізобетонних конструкцій.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти призначення, конструкції машин і устаткування, принципи роботи, вміти робити розрахунки основних параметрів машин, твердо знати основні правила технічної експлуатації, навчитися аналізувати та оцінювати конструкцію устаткування з огляду надійності та ефективності роботи, одержати необхідні навички в проектуванні машин.
Для закріплення теоретичних знань передбачено виконання практичних робіт та курсового проекту.
Програмою дисципліни „Монтаж, технічне обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“ передбачається вивчення задач із забезпечення справності, гарантованої працездатності, відновлення ресурсу обладнання.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати необхідну підготовку з ремонту і монтажу промислового обладнання. Для цього необхідно, щоб вони засвоїли види зносу деталей і методи їх відновлення, методи ремонту і монтажу деталей і технічного обладнання.
Для забезпечення теоретичної і практичної підготовки спеціалістів технічних напрямів у коледжі є належно обладнані навчальні приміщення, необхідне устаткування, а, головне, випускників-механіків охоче забирають на роботу підприємства промисловості будівельних матеріалів із 100% їх працевлаштуванням.
Протягом навчання в коледжі студенти проходять наступні практики: слюсарну та механічну практики на базі коледжу; на здобуття робочої професії, технологічну та переддипломну – на базі виробництва.
У сьомому семестрі студенти проходять кваліфікаційний екзамен на одержання робочої професії слюсаря-ремонтника ІІІ розряду.
Випускники техніки-механіки користуються підвищеним попитом і стовідсотково працевлаштовуються на підприємства промисловості будівельних матеріалів.
З отриманням диплома молодшого спеціаліста випускники можуть продовжити навчання в Національному технічному університеті України „КПІ“, Київському національному університеті будівництва і архітектури, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини „Україна“ тощо.

Спеціальність 5.090227
„Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“
(5.05050302 „Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях “)
Спеціальність було ліцензовано в 2004 році, а в 2007-2008 н.р. вперше акредитовано.
У результаті навчання за даною спеціальністю випускник отримує кваліфікацію технолога.
Терміни навчання на основі базової середньої школи – 4 роки, на базі повної середньої освіти – 3 роки.
Техніки-технологи здатні виконувати зазначену професійну роботу: технолог цеху; оператор верстатів з ЧПК; технолог зі стандартизації; інструктор з охорони праці на всіх напрямках виробництва, де використовуються верстати з ЧПК і автоматичні лінії.
Випускники зазначеного фаху можуть займатися проектуванням технологічних процесів, методикою виготовлення типових деталей машин, виготовленням деталей на автоматичних лініях і станках з ЧПК, а також складати програми та проводити налагодження верстатів з ЧПК тощо.
Студенти спеціальності протягом навчання вивчають наступні дисципліни: взаємозамінність, стандартизація та технологія вимірювання; загальна електротехніка та електроніка; нарисна геометрія та інженерна графіка; обчислювальна техніка та програмування; основи вищої математики;
основи екології; прикладна хімія; технологія конструкційних матеріалів; технічна механіка; фізика; основи управління виробництвом та менеджмент; основи обробки матеріалів та інструмент; металорізальні верстати та автоматичні лінії; технологія машинобудування; основи охорони праці; приводи технологічного обладнання.
Студенти зазначеного фаху отримують наступні вміння і навички: з основ проектування технологічних процесів; методики обробки основних поверхонь типових деталей машин; методики виготовлення типових деталей машин; методики оформлення технологічної документації і графічного зображення технологічних операцій; виготовлення деталей на автоматичних лініях; виконання розрахунків різних типів передач; підбору підшипників; виконання розрахунків різних типів з’єднання; вибору вимірювального інструменту; основ розрахунку типових вимірювальних інструментів для контролю деталей та сполучень; з елементів устроїв числового кодування і автоматизованих систем керування ділянками з ЧПК; складання програми та проведення налагодження верстатів з ЧПК; визначення оптимальних систем автоматичного регулювання, систем активного контролю розмірів для конкретних виробничих процесів; уявлення про тенденції і перспективи автоматизації виробництва; кодування режиму роботи верстата і допоміжних функцій тощо.
Протягом навчання в коледжі студенти проходять наступні практики: слюсарну та механічну на базі коледжу; навчально-виробничу, технологічну та переддипломну – на виробництві.
У шостому семестрі студенти проходять кваліфікаційні іспити на отримання однієї з робочих професій: токар 3-4 розрядів; оператор верстатів з ЧПК 2-3 розрядів; слюсар 2-3 розрядів.
З отриманням диплома молодшого спеціаліста випускники можуть продовжити навчання в Національному технічному університеті України „КПІ“, Київському національному університеті будівництва і архітектури, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини „Україна“ тощо.
Випускники користуються підвищеним попитом на підприємствах, де є механічна обробка матеріалів.
Відповідно до Переліку спеціальностей 2007 року назва спеціальності 5.090227 „Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“ замінена на 5.05050302 „Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях “.
Спеціальність 5.091621 (5.05130109)
„Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів“

У результаті навчання за даною спеціальністю випускник отримує кваліфікацію техніка-технолога.
Терміни навчання на основі базової середньої школи – 4 роки, на базі повної середньої освіти – 3 роки.
Випускники зазначеного фаху можуть працювати на підприємствах Асоціації „Київміськбудматеріали“, в науково-дослідних організаціях на посадах змінного майстра, технолога, контролера, лаборанта тощо.
Студенти спеціальності протягом навчання вивчають наступні дисципліни: аналітична хімія та інструментальні методи; кристалографія і мінералогія; прикладна механіка; основи термодинаміки і теплотехніки; інженерна графіка; загальна електротехніка з основами електроніки; метрологія, стандартизація та сертифікація; загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів; фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів; машини та обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів; теплотехнічне обладнання підприємств тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів; основи підприємництва та управлінської діяльності; економіка, організація та планування виробництва; основи автоматизації та АСУТП; комп’ютерна техніка і програмування; основи проектування; основи маркетингу та менеджменту; технологія кераміки; теплотехнічне обладнання керамічного виробництва; технічний аналіз і контроль виробництва кераміки.
Протягом навчання студенти отримують наступні навички та вміння: самостійно вести технологічний процес на ділянці; проводити коригування технологічного процесу; підбирати основні технологічні параметри процесу; розробляти карту технологічного контролю; користуватися лабораторним обладнанням; виконувати хімічні та фізико-хімічні випробування; проводити розрахунки результатів аналізу; контролювати якість сировини, матеріалів та готової продукції.
Протягом навчання в коледжі студенти проходять наступні практики: з техніки лабораторних робіт; з хімічного аналізу тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; з технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.
Ці навчальні практики проводяться в лабораторіях навчального закладу, а практики: на здобуття робочої професії; технологічна практика; переддипломна практика – на виробництві.
Випускники за даною спеціальністю стовідсотково працевлаштовуються на підприємствах Асоціації „Київміськбудматеріали“.
З отриманням диплома молодшого спеціаліста випускники можуть продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю з ІІ курсу денних відділень та ІІІ курсу заочних відділень таких престижних навчальних закладів: Київський національний університет будівництва і архітектури; Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут“; Відкритий Міжнародний університет розвитку людини „Україна“ тощо.
НАДІЙНІ КАДРИ ВИРІШУЮТЬ УСІ ПРОБЛЕМИ
У державному вищому навчальному закладі „Київський індустріальний коледж“ працює молодий висококваліфікований колектив, який дбає про майбутнє держави, готуючи кваліфікованих спеціалістів для різних галузей господарства держави.
Вирішувати всі проблеми покликана адміністративна рада коледжу, яку очолює директор Туманська О.В. До складу ради входять заступники: з навчальної роботи Баклан О.В., з виховної роботи Стадник Л.С., з навчально-методичної роботи Параніч І.Ф., з учбово-виробничої роботи Часников В.П., із соціальних питань Колісник П.Д., керівник фізичного виховання Лисенко В.Ю., головний бухгалтер Овчар С.Б., начальник відділу кадрів Батрак О.А., завідувачі відділеннями – Жирнова О.П., Ляхова В.П., Юрова Т.М., Осмальчук А.П., голова профспілкового комітету.
Директор коледжу –
зразок сучасного керівника навчального закладуСлавна дочка Запорізького краю, вихованка одного із кращих тамтешніх профтехучилищ і відповідно верстатниця передового промислового гіганта, успішна студентка відомого в країні Запорізького машинобудівного інституту, пройшла добру школу педагогічного становлення від викладача професійно-технічного училища, завідувача відділенням Київського будівельного технікуму та заступника директора Київського технікуму радіоелектроніки, з чим і була затребувана на посаду заступника директора і директора Республіканського науково-методичного кабінету Мінвузу УРСР.
Туманська Олена Василівна – директор Державного вищого навчального закладу „Київський індустріальний коледж“, народилася 31.03.1940 р. у м. Запоріжжі.
У 1964 році закінчила Запорізький машинобудівний інститут за спеціальністю „Технологія машинобудування, металообробні верстати та інструменти“, за кваліфікацією інженер-механік.
Має кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії“ та педагогічне звання „викладач-методист“.
Загальний стаж роботи – 52 роки.
Педагогічний стаж – 44 роки.
Очолює Київський індустріальний коледж з 1988 року.
Входить до складу випускної циклової комісії за спеціальностями 5.090244 (5.05050206) „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“ та 5.090227 „Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“ (5.05050302 „Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“). Викладає навчальні дисципліни „Металознавство та конструкційні матеріали“ та „Обробка металів і конструкційних матеріалів з основами машинобудування“. У 2007 році пройшла підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України.
Туманська О.В. – автор численних методичних розробок та публікацій з питань вищої освіти, розробник галузевих стандартів освіти.
Тільки за останні роки Туманською О.В. у співавторстві видано два підручники для студентів вищих технічних навчальних закладів: „Машини і устаткування підприємств будівельних матеріалів (Конструкції та основи експлуатації)“ та „Основи виробничого навчання“. Обидва підручники мають гриф Міністерства освіти і науки України.
За період керівництва навчальним закладом Оленою Василівною проведена велика робота по впровадженню нових прогресивних методів навчання в коледжі, використанню електронно-обчислювальної техніки, посиленню виробничо-практичного навчання студентів.
Директор коледжу має державні нагороди, подяки та почесні грамоти Міністерства освіти, значок „За відмінні успіхи в середній спеціальній освіті“.
У 1986 році відзначена медаллю „За трудову доблесть“ .
Указом Президента України № 1005 від 12.06.1998 року Туманській О.В. присвоєно почесне звання „Заслужений працівник народної освіти України“ за вагомий внесок у розвиток національної освіти України, піднесення рівня навчання і виховання молоді.
У квітні 2004 року за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, впровадження новітніх технологій навчання і виховання молоді та з нагоди 60-річчя з дня заснування Київського індустріального технікуму директор навчального закладу Туманська О. В. нагороджена Знаком Пошани від Київського міського голови.
У лютому 2007 р. за заслуги перед Українським народом нагороджена Грамотою Верховної Ради України (наказ № 217 від 28.02.07 р.).
У жовтні 2007 р. за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти Туманська О.В. відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
У січні 2007 р. обрана головою Всеукраїнської громадської організації „Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації“.
Висококваліфікований викладач, вимогливий керівник, наставник молодих фахівців, Туманська О.В. прикладає багато зусиль для удосконалення навчально-виховного процесу, розвитку ступеневої освіти. У 2006 році згідно з наказом Міністерства освіти і науки України був розпочатий ініційований Міністерством науково-педагогічний експеримент з впровадження професійно-орієнтованих програм вищої освіти. Київський індустріальний коледж входить до складу корпоративного навчального закладу, очолюваного Туманською О.В., Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна“. Студенти коледжу за фахом „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“ при продовженні підготовки в університеті навчаються за інтегрованими навчальними планами та в скорочені терміни.
Упродовж семи років у приймальні директора працює її першим помічником – технік Колісник Ірина Миколаївна, яка добросовісно та відповідально трудиться на благо загальної справи.
Заступник директора з навчальної роботи
Баклан Оксана Вікторівна,
викладач вищої математики
(викладач вищої категорії, викладач-методист)

1968 року народження. У 1991 році закінчила Київський автомобільно-дорожній інститут за фахом „Мости і тунелі“, а в 2002 році – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за фахом „Математика“.
Педагогічний стаж 15 років. З 2005 року – перший заступник директора. Займала посади викладача, завідувача економічним відділенням, була головою циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.
Як заступник директора з навчальної роботи є гарантом навчального процесу в коледжі. Як заступник голови педагогічної ради відповідає за систематичність та якість проведення засідань викладацького колективу. Як заступник голови атестаційної комісії дбає про постійне підвищення кваліфікації викладачів, ріст їх педагогічної майстерності. Як голова методичної ради переймається високим рівнем навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін, у першу чергу, фахових.
Баклан О.В. бере активну участь у роботі методичного об’єднання заступників директорів з навчальної роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва.
Баклан Оксана Вікторівна має високий авторитет у колективі, досконало володіє теоретичними основами психології та педагогіки, постійно реалізовуючи знання в організації навчального процесу. Багато зусиль прикладає для постійного удосконалення навчального процесу в закладі, дбаючи про ріст якості знань студентів та рівень підготовки кваліфікованих фахівців.
Під керівництвом Оксани Вікторівни злагоджено працює навчальна частина, де гарантують чіткий навчальний процес методисти Марковська Маргарита Василівна (роки роботи: 1990-1993 рр., 2005 і до сьогодні) та Сахно Валентина Миколаївна (з 2005 р.), старший диспетчер Бліндюк Алла Василівна (з 2007 р.), секретар Макаренко Людмила Петрівна (з 2008 р.).
Величезне значення в проведенні навчально-методичного процесу в коледжі відіграє бібліотека, де завжди готові допомогти студентам і викладачам виконуюча обов’язки завідувача бібліотекою Мотишена Тетяна Петрівна (працює в коледжі з 2005 р.), бібліотекарі Тимченко Лариса Борисівна (з 1982 р.), Шабуркіна Тамара Михайлівна (з 2007 р.), Ткаченко Наталія Яківна (з 2008 р.).
Заступник директора з виховної роботи
Стадник Людмила Сергіївна,
викладач історії образотворчого мистецтва
(викладач вищої категорії)

1940 року народження. У 1988 році закінчила Вищу профспілкову школу культури за фахом „Культурно-просвітницька робота”.
Педагогічний стаж 27 років. З 1997 року – заступник директора з виховної роботи.
Маючи творчу наснагу, ентузіазм та високі організаторські здібності, Стадник Л.С. виконує посадові обов’язки на високому професійному рівні. Особливу увагу приділяє адміністративно-виховній роботі зі студентами та викладачами.
Під керівництвом Стадник Л.С. створено ансамбль „Юність“, який постійно займає призові місця у міських оглядах художньої самодіяльності, є перлиною художньої самодіяльності коледжу.
Стадник Людмила Сергіївна має високий авторитет серед колег, студентів та їх батьків. Організовує змістовне дозвілля студентів, прикладає значні зусилля для згуртування студентського колективу, організовує проведення всіх позааудиторних заходів, керує роботою студентського самоврядування, дбає про студентський побут у гуртожитку.
Заступник директора з навчально-методичної роботи
Параніч Ірина Федорівна,
викладач української мови
(викладач вищої категорії, викладач-методист)


1959 року народження. У 1981 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут за фахом „Російська мова та література“, а в 1997 році – Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Грінченка за фахом „Українська мова та література“.
Параніч Ірина Федорівна працює в коледжі з жовтня 2001 р. на посаді методиста вищої категорії, викладаючи українську мову та літературу. З 2007 року – заступник директора з навчально-методичної роботи.
Протягом педагогічної діяльності виявила високий рівень знань змісту навчання, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами організації навчально-виховного процесу, запроваджуючи в навчальному закладі найбільш прогресивні методи роботи, забезпечуючи високу результативність та якість своєї праці та навчально-методичної роботи навчального закладу. Педагогічний стаж 28 років.
Заступник директора з учбово-виробничої роботи
Чеснаков Володимир Павлович,
викладач нарисної геометрії та інженерної графіки
(викладач першої категорії)


1947 року народження. У 1971 році закінчив Одеський політехнічний інститут. За фахом інженер-механік. Педагогічний стаж 4 роки. Виробничий стаж до педагогічної діяльності – 34 роки, з них 14 років – головний інженер, 10 – директор автотранспортних підприємств та Управління механізації і будівництва.
Як заступник директора відповідає за проведення всіх навчальних і виробничих практик у коледжі, за стан кабінетів, лабораторій, комп’ютерних класів, слюсарних та механічних майстерень, приділяє багато уваги естетичному вигляду та справності необхідного обладнання навчальних приміщень.
Чеснаков В.П. бере активну участь у роботі методичного об’єднання заступників директорів з виробничого навчання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва.
У 2006 році пройшов підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти АПН України за категорією заступників директорів з виробничого навчання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
За останні два роки в коледжі завдяки Чеснаков В.П. зроблена велика робота стосовно зміцнення навчально-матеріальної бази для проведення виробничого навчання: відремонтовані технічна та слюсарна майстерні; у механічній майстерні проведено перепланування розміщення верстатів; встановлені інструментальні шафи; пофарбоване обладнання відповідно до вимог правил техніки безпеки; здійснюється ремонт фрезерних і зубофрезерних верстатів; проводиться поповнення нової спеціальності сучасними верстатами та новітніми керуючими програмами обробки матеріалів на верстатах з ЧПК, комп’ютерний клас № 225 переобладнується для проведення занять з групами нової спеціальності ,,Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“.
Підпорядковані Олександру Павловичу майстерні коледжу, де сумлінно трудиться майстром виробничого навчання впродовж 14 років Рехта Валерій Іванович, надзвичайно відповідальний та добросовісний працівник, який безвідмовно виконує будь-яке доручення.
Під керівництвом Часникова В.П. з метою організації студентів до захисту дипломних робіт та проектів щойно створено кабінет курсового проектування, завідувачем якого призначено Опанасюк Галину Василівну.
Заступник директора із соціальних питань
Колісник Петро Дмитрович,
викладач безпеки життєдіяльності


1948 року народження. У 1980 році закінчив Київський республіканський автотранспортний технікум за спеціальністю „Технічне обслуговування і ремонт автомобілів“.
Колісник Петро Дмитрович розпочав працювати в Київському індустріальному коледжі з 2002 року на посаді заступника директора із соціальних питань. До посадових обов’язків ставиться добросовісно та творчо.
У 2008 році пройшов курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти при АПН України.
Як заступник директора із соціальних питань приділяє особливу увагу створенню сприятливих умов для належного проведення навчально-виховного процесу в навчальному закладі, забезпечує гідний рівень проживання студентів у гуртожитку.
Під безпосереднім керівництвом Колісника Петра Дмитровича старанно працюють завідувач господарством Комаренко Олег Георгійович (з 2008 р.), завідувач центральним складом Якимчук Надія Василівна (з 2003 р.), інженер Капітонов Олег Петрович (з 2005 р.), завідувач гуртожитком Овдійок Марія Миколаївна (з 2002 р.), сантехнік Бестік Григорій Григорович (з 2001 р.), електрик Король Олександр Васильович (з 2002 р.), водії Куделя Сергій Іванович (з 2006 р.) та Карпюк Микола Миколайович (з 2007 р.), технічні працівники: Сіробаб Ніна Іванівна (з 1985 року), Осмальчук Марія Степанівна (з 2001 р.), Юрченко Ганна Ярославівна (з 2003 р.), Борейко Надія Іванівна (з 2004 р.).
Керівник фізичного виховання
Лисенко Василь Юрійович,
викладач фізичного виховання
(викладач вищої категорії, викладач-методист)

1952 року народження. У 1977 р. закінчив Київський державний інститут фізичної культури за фахом „Фізична культура та спорт“.
Загальний стаж 39 років, у коледжі працює з 1981 року.
Протягом педагогічної діяльності в навчальному закладі виявив високий рівень професійної підготовки. Заняття проводить якісно та ефективно, раціонально використовує час, забезпечує високу результативність власної викладацької діяльності і викладачів циклової комісії фізичної культури та захисту Вітчизни як голова комісії.
Лисенко В.Ю. – керівник секції важкої атлетики та атлетизму, входить до складу федерації важкої атлетики м. Києва. Виховав багато чемпіонів і призерів міських чемпіонатів та першостей, переможців та призерів міжнародних і республіканських змагань. Значна кількість студентів навчального закладу, завдяки Лисенку В.Ю., продовжує займатися спортом і після закінчення навчання в закладі.
Лисенко Василь Юрійович має високу повагу серед колег, студентів та їх батьків. Багато часу віддає організації дозвілля студентів, досить результативно пропагує здоровий спосіб життя, завдяки чому багато студентів позбулися шкідливих звичок.
Лисенко В.Ю. – вольовий, відповідальний, комунікабельний, рішучий, спроможний швидко приймати рішення та забезпечувати якісне і творче виконання розпоряджень керівництва. Ради справи здатен працювати ненормований робочий день, нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти та науки України, має нагрудний знак „Відмінник освіти України“, Відзнаки Київського міського голови.

Головний бухгалтер
Овчар Світлана Борисівна

1974 року народження.
У 1999 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю „Облік і аудит“.
Загальний стаж – 18 років.
На посаді головного бухгалтера коледжу Світлана Борисівна працює небагато, з червня 2008 року, але за цей короткий час зарекомендувала себе кваліфікованим фахівцем, який постійно дбає про спільну справу навчального закладу, переймається всіма проблемами коледжу, турбується про кожного працівника.
Головний бухгалтер, персонально відповідаючи за цільове використання коштів, отриманих з державного бюджету, та достовірність і своєчасність подання фінансової звітності відповідно до законодавства, забезпечує якісне виконання власних обов’язків та всієї бухгалтерії.
У бухгалтерії коледжу добросовісно та відповідально працюють, фінансово забезпечуючи навчально-виховний процес навчального закладу, заступник головного бухгалтера Половець Марина Михайлівна (з 2008 р.), провідні бухгалтери Голубкова Валентина Федорівна (з 1995 р.) та Дударенко Альона Вікторівна (випускниця коледжу за спеціальністю „Бухгалтерський облік“, працює з 2008 р.), касир Томчук Галина Миколаївна (з 2007 р.), бухгалтер Усик Леся Василівна (з 2007 р.).
Начальник відділу кадрів
Батрак Олена Антонівна


1937 року народження.
У 1986 році закінчила Київський індустріальний технікум за спеціальністю „Бухгалтерський облік“.
Батрак Олена Антонівна працює в коледжі понад 39 років, з 1970 року.
Маючи значний кар’єрний зріс – від лаборанта до начальника відділу кадрів (з 1978 р.), – Олена Антонівна постійно піклується про кожного працівника. Нею підготовлено понад шість тисяч проектів наказів, серед яких накази про преміювання, надання матеріальної допомоги, призначення стипендій, вітання з нагоди загальних свят та особистих ювілеїв тощо.

Намагаючись дійти до кожного, дбаючи про міцний колектив, О.А. Батрак виявляє постійну турботу про загальну справу – підготовку гідних фахівців, забезпечує високу виконавську дисципліну кадрового складу навчального закладу.
Під керівництвом Олени Антонівни самовіддано працюють інспектор відділу кадрів Слободяник Наталія Леонідівна (з 2006 р.), упродовж 25 років завідувач архівом Нагорна Людмила Анатоліївна (з 1984 р.), технік Вайсман Олена Олександрівна (з 2003 р.).
ВІДДІЛЕННЯ
Економічне відділення
З 2007 року відділення очолює Жирнова Ольга Петрівна.
У 1983 році закінчила Армавірський державний педагогічний інститут за спеціальністю „Фізика і математика“. Викладач вищої категорії. Працює в коледжі викладачем математики з 2004 року, зараз на посаді завідувача відділенням. Добросовісний та відповідальний працівник, забезпечує високу ефективність власної діяльності зокрема та всього відділення в цілому.
На економічному відділенні коледжу студенти отримують відповідно до Переліку 1997 року спеціальності:
5.050111 „Бухгалтерський облік“
5.050112 „Біржова діяльність“, у тому числі спеціалізацію 5.050112.01 „Оцінка цілісного майна, операції з нерухомістю“.
З 2008-2009 н.р. відповідно до Переліку 2007 року студенти відділення навчаються за спеціальностями:
5.03050901 „Бухгалтерський облік“
5.03050701 „Маркетингова діяльність“
5.03050802 „Оціночна діяльність“
Для індустріального коледжу така спеціальність, як „Біржова діяльність“ і спеціалізація „Оцінка цілісного майна, операції з нерухомістю“, були абсолютно несподіваними. Але в умовах утвердження ринкової економіки в Україні навіть найнесподіваніші проекти стають здійсненими. Була б тільки воля творчих людей братися за сучасне, оригінальне, що стукає в двері навчального закладу. Такої волі вистачило в директора навчального закладу Туманської Олени Василівни, особистості неординарної, творчої, з глибоким розумінням реалій часу. Так у коледжі, до речі, першому вітчизняному вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації, до спеціальностей суто промислового плану додалися нові економічні.
Успішно розпочато і енергійно ведеться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст“ для праці в біржовій справі, а саме в якості посередників з купівлі-продажу цінних паперів, валюти, посередників у оптовій торгівлі сільськогосподарською продукцією, паливом, металом, деревиною й будівельними матеріалами, а також для успішної праці агентами з нерухомого майна та земельних ділянок у якості технічних та торгових працівників на ринку нерухомості.
Випускники за новою спеціальністю мають успіхи, працюючи в рієлтерських фірмах і в торгівлі консультантами-продавцями, поєднуючи роботу з навчанням у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
На відділенні працюють викладачі двох випускаючих циклових комісій, які очолюють голови комісій Мацько Людмила Петрівна, Добровольська Лариса Веніамінівна, Швидун Юлія Володимирівна.
На відділенні навчаються талановиті, обдаровані студенти, які не тільки добре навчаються, а й беруть активну участь у позааудиторних заходах коледжу та міста, громадському житті.
Так переможцями міських конкурсів стали студентки Шурубей Анна (група Б-11) та Раєва Ольга (група БД-21), а студентки групи БД-32 Кравченко Людмила та групи БД-21 Кретович Катерина за відмінні успіхи в навчанні, активну участь у міських заходах для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва відзначені стипендіями Президента України.
Традиційним цікавим виховним заходом на економічному відділенні став тиждень економіста, який щорічно проводиться на належному рівні за участі всіх студентів економічних спеціальностей з метою підвищення майбутнім фахівцям професійних та ділових навичок, прищеплення їм уміння приймати самостійні рішення, відповідати за якість та ефективність власної праці.
Електромеханічне відділення
На електромеханічному відділенні коледжу студенти отримують спеціальності:
5.092503 (5.05020201) „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“
5.090244 (5.05050206) „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“.
Випускники вищезазначених спеціальностей користуються великим попитом у всіх галузях виробництва: машинобудуванні, енергетиці, будівельній промисловості, ліфтовому господарстві, легкій і харчовій промисловості.
Після закінчення коледжу техніки-електромеханіки мають можливість продовжити навчання у Відкритому Міжнародному університеті розвитку людини „Україна“, де за один рік вони отримують кваліфікацію бакалавра з електронних апаратів і ще за один рік – магістра інженерії в галузі електроніки та телекомунікацій.
Відділення за специфікою спеціальностей в основному чоловіче, а очолює його з 1995 року тендітна і водночас надзвичайно вольова та грамотна жінка Юрова Тетяна Миколаївна.

1955 року народження. У 1978 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматизація теплоенергетичних процесів“.
У коледжі працює з 1994 року, викладаючи спеціальні дисципліни, упродовж 14 років – на посаді завідувача відділенням.
Викладач вищої категорії, викладач-методист. Здійснює безпосереднє керівництво експериментом, який проводиться коледжем спільно з Відкритим Міжнародним університетом розвитку людини „Україна“: випускники коледжу за спеціальністю „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“ в скорочені терміни отримують магістра інженерії з кваліфікацією інженер у галузі електроніки і телекомунікацій.
Художньо-технологічне відділення
Художньо-технологічне відділення має 60-річний досвід підготовки молодших спеціалістів для підприємств будівельних матеріалів, бо саме у 1944 році було відкрито спеціальність техніка-технолога.
Студенти, які навчаються за спеціальністю „Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях“, отримують вміння і навички з основ проектування технологічних процесів, методики обробки основних поверхонь типових деталей машин, методики виготовлення типових деталей машин, методики оформлення технологічної документації і графічного зображення технологічних операцій, виготовлення деталей на автоматичних лініях.
Спеціальності художник-графік та художник з обробки художньої кераміки дають можливість розвинути творчі здібності, мислення, художньо самовизначитися. У процесі навчання в студентів формується особисте ставлення до мистецтва. У коледжі є музей художньої кераміки, де протягом року, крім постійно діючої виставки, проходять персональні виставки студентів та викладачів навчального закладу.
Випускники відділення здатні ефективно працювати на посадах техніка-лаборанта, технолога цеху, оператора на верстатах з ЧПУ, майстра на підприємствах будівельних матеріалів, у науково-дослідних інститутах, комерційних структурах тощо.
Сучасні технології не стоять на місці, вони розвиваються разом із прогресом людської думки в техніці, культурі, зі зміною естетичних смаків та уподобань споживачів. Ці тенденції уважно простежує викладацький склад відділення, передаючи свій досвід і знання майбутнім фахівцям.
У процесі навчання студентам надається можливість набути знання і навички з технології галузі, економіки, організації і плануванні виробництва.
Під час виробничої практики студенти отримують робочу професію.
Можна бути впевненим, що доки існує людство, потреба у фахівцях професій художньо-технологічного відділення не зникне.

З 2004 року відділення очолює Ляхова Вікторія Петрівна, творча та ініціативна особистість, яка працює в коледжі з 1990 року (це єдине місце роботи Вікторії Петрівни!), має високий авторитет серед колег, студентів та їх батьків. Володіючи різноманітними формами організації позааудиторної роботи, Ляхова В.П. постійно знаходиться в центрі студентської молоді, розвиваючи кругозір та обдарування вихованців, прищеплюючи їм любов до майбутньої професії, рідної мови, українського народу та Вітчизни.
Заочне відділення
Заочне відділення працює в коледжі з 1968 року, де понад десять років функціонує і екстернат. Навчатися заочно в Київському індустріальному коледжі не означає навчатися абияк.
Нині на заочному відділенні студенти отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста за сімома спеціальностями, поєднуючи навчання з працею на підприємствах і в установах столиці та інших міст України.
Одночасно студенти, які навчаються на денному відділенні за технічними спеціальностями, можуть здобути другу вищу освіту з економічного напряму за планами заочного відділення.
Досвід показує, що випускники, які отримали подвійну освіту, мають значно більші можливості влаштуватися на престижну роботу, стають конкурентоспроможними на ринку праці.
Людям, які мають практичний досвід роботи або незакінчену вищу освіту, поповнити теоретичний обсяг своїх знань і отримати диплом молодшого спеціаліста можна з успіхом за такої форми навчання, як екстернат. Для екстернів розроблені індивідуальні навчальні плани, де враховується досвід роботи і отримана раніше освіта. Якщо екстерн уже має вищу освіту, то всі дисципліни, які раніше вивчалися, перезараховуються, що дає можливість зосередитися на опануванні фаховими дисциплінами.
Отримання нових знань і спеціальностей без відриву від виробництва заочно і екстерном набуває дедалі більшої популярності, а адміністрація та викладацький колектив навчального закладу постійно сприяють тому, щоб отримані дипломи заочників і екстернів були такими ж вагомими, як і у випускників денної форми навчання.
На заочному відділенні працюють досвідчені фахівці своєї справи:

завідувач відділенням Осмальчук Алла Петрівна, випускниця коледжу 1991 року, перше і постійне місце роботи – рідний навчальний заклад, викладач-методист вищої категорії, очолює відділення з 1996 року, висококваліфікований спеціаліст, грамотний адміністратор, порядна людина, має високий авторитет у колективі, особливо відрізняється тактовним стилем спілкування зі студентами і колегами, постійно дбає про покращення підготовки кваліфікованих спеціалістів та авторитет своєї структури в навчальному закладі та місті, у 2007 році одностайно обрана головою профспілкового коледжу;

методист заочного відділення Білявська Алла Миколаївна, викладач вищої категорії, упродовж трьох років надзвичайно добросовісно виконувала обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії, зуміла налагодити чітку систему методичної роботи на відділенні;
технік Ваховська Леся Олександрівна, випускниця коледжу 2003 року, – старанний і відповідальний працівник, виділяється високою виконавською дисципліною.
ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ КОЛЕДЖУ
Головами комісій призначені самі досвідчені викладачі з відповідними освітою, кваліфікацією та стажем роботи: із 12 голів циклових комісій 11 – викладачі вищої категорії (Косенко А.О., Миколаєнко І.І., Жук М.В., Смілянська Ю.І., Лисенко В.Ю., Зозуля Н.М., Мацько Л.П., Добровольська Л.В., Швидун Ю.В., Височина Н.Ю., Сороченко А.М.) 3 – „викладачі-методисти“ (Косенко А.О., Лисенко В.Ю., Мацько Л.П.), 1 – „старший викладач“ (Смілянська Ю.І.), 1 – викладач І категорії
(Михащук Л.С.), яка має дві вищі освіти і в поточному 2008-2009 н.р. атестується на встановлення кваліфікаційної категорії „спеціаліст вищої категорії“ та педагогічне звання „старший викладач“.
Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін
У комісії загальноосвітніх дисциплін працюють 8 викладачів: Жук М.В., Баклан О.В., Жирнова О.П., Кантур Л.С., Іванісенко Л.В., Марковська М.В., Савенко В.О., Якуніна О.В. Сім викладачів комісії мають вищу категорію, два – мають педагогічне звання „викладач-методист“, один викладач І категорії.
Очолює комісію викладач вищої категорії Жук Марія Володимирівна, творча та ініціативна особистість, яка спонукає своїх колег до постійного пошуку.
Викладачі комісії працюють у всіх групах першого та другого (крім груп ТК і ДМ) курсів, викладаючи предмети: математика, вища математика, фізика і астрономія, географія, біологія, екологія. За комісією закріплено три кабінети та одна лабораторія.
Викладачі комісії постійно беруть участь у роботі міських методичних об’єднань, проводять внутрішньоколеджійні заходи та готують студентів для участі у міських олімпіадах.
Протягом навчального року працюють 5 гуртків, якими охоплюється понад 50 студентів. Членами гуртків виготовляються плакати, готуються реферати на цікаві для молоді теми, оформляються альбоми малюнків, виготовляються геометричні тіла, випускаються стінні газети та інформаційні листки, де розміщуються матеріали про новинки науки і техніки, нові способи і методи розв’язування математичних задач.
З метою обміну досвідом викладачі комісії взаємовідвідують навчальні заняття. Протягом 2007-2009 н.р. найцікавішими заняттями стали наступні:
 „Брейн-ринг“ з математики у групі А-11, викладач Якуніна О.В.;
 Урок-репетиція Державної підсумкової атестації з математики у групі Б-11, викладач Жирнова О.П.;
 Урок фізики англійською мовою в групі А-12, викладач Денисенко Т.М.;
 Вікторина з біології в групі Р-11, викладач Кантур Л.С.;
 Відкрите заняття з астрономії, викладач Савенко В.О.
Циклова комісія філологічних дисциплін

Комісія філологічних дисциплін працює в складі:
голови циклової комісії – Косенко Аліни Олександрівни, викладача-методиста вищої категорії;
Ляхової Вікторії Петрівни, викладача-методиста вищої категорії, завідувача художньо-технологічним відділенням;
Ніколаєнко Людмили Яківни, викладача-методиста вищої категорії;
Параніч Ірини Федорівни, викладача-методиста вищої категорії, заступника директора з навчально-методичної роботи;
Вачуку Людмили Іванівни, спеціаліста ІІ категорії;
Лобунець Альони Сергіївни, спеціаліста ІІ категорії;
Альохіної Руслани Ігорівни, спеціаліста;
Мамчиць Ольги Василівни, спеціаліста;
Недашківської Марії Василівни, спеціаліста ІІ категорії.
Комісія проводить велику освітньо-виховну роботу в коледжі щодо виховання гармонійно розвиненої особистості, забезпечення якісної підготовки студентів та їх становлення як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів.
Студенти, підготовлені викладачами комісії, майже щорічно посідають призові місця у міських олімпіадах, конкурсах, оглядах, конференціях.
Викладачі комісії стали переможцями у міському конкурсі авторської творчості, їхні методичні розробки за підсумками міського конкурсу-огляду займали І і ІІ місця.

За вагомий внесок у справу впровадження української мови як державної в усі сфери суспільного життя, піднесенні престижу рідної мови на державному рівні викладачі комісії нагороджені дипломами І і ІІ ступенів, грамотами та подяками.
Усі викладачі англійської мови дуже молоді, але професійно кваліфіковані, творчі натури, які переймаються проблемами викладання іноземної мови, завжди шукають нестандартні шляхи вирішення педагогіко-методичних проблем, застосовують на практиці форми активного навчання. Прикладом цього можуть бути бінарні уроки-експерименти, які проводилися викладачами іноземної мови та фізики; уроки-диспути; уроки-конференції.

Викладачами англійської мови було організовано та проведено багато конкурсів, а саме: конкурс авторських віршів англійською мовою; декламування творів англійських та американських письменників; виготовлення стінних газет англійською мовою, присвячених Дню Святого Валентина; конкурс художньої самодіяльності, де брали участь студенти всіх курсів та спеціальностей.
Для студентів, які хочуть глибше вивчити іноземну мову, працюють гуртки, де надається додаткова інформація на загальноосвітню та професійно спрямовану тематику.
Циклова комісія гуманітарних і соціально-економічних дисциплін
Комісія гуманітарних і соціально-економічних дисциплін має таку специфіку, яка заключається в тому, що викладачі комісії працюють зі всіма студентами всіх спеціальностей. Дисципліни комісії посідають належне місце в навчальному процесі коледжу, адже духовна порожнеча веде до фізичного нездоров’я.
Головою комісії – Миколаєнко Іриною Іванівною, викладачем вищої категорії, проводиться велика робота стосовно згуртування членів комісії на виконання важливих педагогічних завдань.
У комісії працюють викладачі (Білявська А.М., Сімонова С.М., Клименко О.В., Проценко О.С., Онищенко Д.Г., Ярмоленко Г.В., Аскаров А.Ф.), які намагаються зацікавити студентів гуманітарними і соціально-економічними дисциплінами та підштовхнути молодь для подальшого заглиблення в широкий спектр насущних проблем. З цією метою в комісії постійно йде процес вдосконалення змісту навчання і виховання студентів. Викладачі активно застосовують нові і цікаві технології навчання, зокрема, проведено низку соціологічних досліджень, що виявили проблеми студентства коледжу, його освіти. Це актуально. Тому що соціальне самопочуття молоді є одним із головних показників розвитку суспільства, а проблема формування її свідомості – провідне питання сьогодення.
Викладачами комісії під час занять і в позааудиторний час проводиться активна робота з патріотичного виховання та формування національної самосвідомості студентів. Проводяться заходи під девізом „Європейський союз – Україна : плідне співробітництво“. Останнім часом активізувалася дослідницько-пошукова робота, мета якої в тому, що, вивчаючи минуле, ми знаходимо опору в теперішньому і дивимося в майбутнє.
Циклова комісія інформатики і комп’ютерної техніки
Циклову комісію очолює старший викладач, викладач вищої категорії Смілянська Юлія Іванівна.

За складом циклова комісія найменша (чотири викладачі працюють у ній: Смілянська Ю.І., Лисогор В.С., Лазаренко І.С., Іващенко Н.В.), але забезпечує ефективність навчального процесу та якість знань із дисциплін, які закріплені за комісією, а саме: основ інформатики; основ програмування та програмного забезпечення; інформаційних комп’ютерних технологій; інформатики і комп’ютерної техніки; обчислювальної техніки та програмування; комп’ютерної техніки і програмування; основи комп’ютерної графіки; комп’ютерної графіки та сканування; фотосправи.
Студенти, підготовлені викладачами комісії, посідали призові місця у міських олімпіадах з інформатики, а дві методичні розробки Смілянської Ю.І. були відзначені міським методичним об’єднанням викладачів інформатики і комп’ютерної техніки як найкращі.
Циклова комісія фізичної культури та захисту Вітчизни
Комісія фізичної культури та захисту Вітчизни проводить велику роботу щодо прищеплення студентам навичок здорового способу життя, вихованню в молоді патріотичних почуттів. Комісія працює в складі: голови циклової комісії Лисенка Василя Юрійовича, викладача-методиста вищої категорії, керівника фізичного виховання; Мангури Магдалина Іванівни та Семенової Зої Іванівни – викладачів вищої категорії; Ільніцької Марини Григорівни та Лоскучерявої Наталії Петрівни – викладачів другої категорії. Предмет „Захист Вітчизни“ викладає Далібіга Олексій Васильович, викладач-спеціаліст.
Студенти, підготовлені викладачами комісії, постійно посідають призові місця у спортивних змаганнях різних рівнів.
Випускаюча циклова комісія за спеціальністю
5.092503 „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“
Випускаюча циклова комісія за даним фахом складається з кваліфікованих викладачів спеціальних дисциплін.

З 2005 року комісію очолює голова Зозуля Ніна Миколаївна, викладач вищої категорії, викладач фахових дисциплін.
У комісії викладачами працюють:
 завідувач електромеханічним відділенням коледжу Юрова Тетяна Миколаївна, викладач-методист вищої категорії, викладач спеціальних дисциплін. Юрова Т.М. проводить велику методичну роботу, є розробником галузевих стандартів за вищезазначеним фахом, незмінним членом експертної ради;
 Акуленко Володимир Ілліч, викладач нарисної геометрії та інженерної графіки, викладач вищої категорії, старший викладач;
 Жиляєва Ірина Геннадіївна, викладач фахових дисциплін, викладач вищої категорії;
 Павлюк Лариса Леонідівна, викладач фахових дисциплін, викладач першої категорії;
 Солдатова Марія Олександрівна, викладач-спеціаліст;
 Ябанжи Олексій Сергійович, завідувач лабораторіями, викладач другої категорії, викладач фахових дисциплін;
 Яровець Олексій Петрович, викладач-спеціаліст, викладач фахових дисциплін.
Викладачі комісії прикладають значні зусилля для того, щоб упродовж тривалого часу спеціальність залишалася однією із найпопулярніших серед абітурієнтів.
Об’єднана випускаюча циклова комісія за спеціальностями
5.050111 „Бухгалтерський облік“,
5.050112 „Біржова діяльність“, у тому числі спеціалізацію
5.050112.01 „Оцінка цілісного майна, операції з нерухомістю“
Об’єднана випускаюча циклова комісія за зазначеними спеціальностями – найбільша в коледжі та поєднує в собі викладачів двох спеціальностей і однієї спеціалізації.
Викладачі комісії забезпечують викладання дисциплін, що формують професійні знання і навички майбутніх бухгалтерів, рієлторів, маркетологів.

Очолює колектив зведеної комісії викладач-методист вищої категорії, заступник голови методичної ради коледжу Мацько Людмила Петрівна, яка понад 20 років працює в навчальному закладі, є розробником Стандартів вищої освіти підготовки молодших спеціалістів за напрямом 5.0501 „Економіка та підприємництво“.
У комісії сім викладачів, які мають вищу кваліфікаційну категорію (Добровольська Л.В., Кірічок С.І., Коваленко Л.С., Мацько Л.П., Полхович Н.М., Розумовська Л.О., Швидун Ю.В., із них один викладач-методист: Мацько Л.П. та два старші викладачі: Кірічок С.І., Полхович Н.М.), один – першу (Афанасьєв О.О.), три – другу (Вдовенко Ю.М., Рябчук О.І., Момот Г.І.), три – спеціалісти (Вайсман О.О., Сахно В.М., Голубовська О.І.), які нещодавно розпочали свою педагогічну діяльність на спеціальності.
У своїй роботі викладачі комісії намагаються застосовувати інноваційні методи викладання, впроваджують сучасні технології навчання та контролю знань студентів. У комісії активно використовується модульно-рейтингова система при викладанні дисциплін „Економічний аналіз“, „Бухгалтерський облік“ та „Біржова діяльність“. Сутність системи полягає в накопиченні балів за кожний модуль дисципліни та їх підсумку в кінці курсу. Як результат роботи викладачів – висока якість успішності навчання студентів. Крім навчального процесу, викладачі проводять зі студентами велику позааудиторну роботу. Більшість викладачів є класними керівниками студентських груп економічного відділення. Студенти відділення беруть активну участь у загальноколеджійних заходах, щорічно організовують та проводять на належному рівні тиждень економіста, який спрямований на посилення мотивації майбутньої професійної діяльності.
З 2008 року випускну комісію за спеціальністю „Бухгалтерський облік“ очолює викладач вищої категорії Добровольська Лариса Веніамінівна, а за спеціальністю „Біржова діяльність“ – викладач вищої категорії Швидун Юлія Володимирівна.
Випускаюча циклова комісія за спеціальністю 5.020208
„Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво“
(спеціалізації: „Промислова графіка“ та „Художня кераміка“)

Випускаюча циклова комісія за даним фахом складається з дев’яти викладачів. Очолює її впродовж усього часу Височина Наталія Юріївна, висококваліфікований фахівець, грамотний викладач вищої категорії спеціальних дисциплін комісії. У комісії працюють досвідчені викладачі: Стадник Людмила Сергіївна, Черв’якова Людмила Володимирівна та Чебаник Вероніка Василівна, викладачі вищої категорії; Банга Михайло Андрійович, викладач першої категорії, Височина Тамара Анатоліївна (випускниця коледжу), Поліщук Василь Іванович, Туманська Олеся Євгеніївна (випускниця коледжу), викладачі другої категорії, а також молоді викладачі-спеціалісти Войток Богдан Володимирович та Цепова Анна Володимирівна – випускники коледжу.
Випускаюча циклова комісія за спеціальностями
5.090244 „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“
5.090227 „Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях “
Випускаюча циклова комісія за даними фахами складається з кваліфікованих викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін.

З 2008 року комісію очолює голова Сороченко Андрій Михайлович, викладач вищої категорії, викладач фахових дисциплін.
В основному комісія адміністративна, тому що в ній викладачами працюють:
 директор коледжу Туманська Олена Василівна, викладач-методист вищої категорії, викладач спеціальних дисциплін. Туманська О.В. є автором численних методичних розробок та публікацій з питань вищої освіти, зокрема, підручників за напрямом „Інженерна механіка“, розробником галузевих стандартів;
два заступники директора:
 Чеснаков Володимир Павлович, заступник директора з учбово-виробничої роботи, викладач нарисної геометрії та інженерної графіки;
 Колісник Петро Дмитрович, заступник директора із соціальних питань, викладач безпеки життєдіяльності;
 завідувач заочним відділенням Осмальчук Алла Петрівна, викладач-методист вищої категорії, викладач фахових дисциплін – випускниця коледжу.
Крім вищезазначених викладачів, у комісії працюють викладачі:
 Подколзіна Наталія Семенівна, викладач основ теплотехніки та гідравліки, насосів, компресорів, вентиляторів, старший викладач, викладач вищої категорії;
 Кретович Світлана Сергіївна, викладач безпеки життєдіяльності, викладач вищої категорії;
 Богачов Володимир Іванович, викладач нарисної геометрії та інженерної графіки, викладач вищої категорії;
 Ходос Марина Вадимівна, викладач технічної механіки та інших спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії;
 Барабанов Микола Петрович, викладач фахових дисциплін, викладач другої категорії – випускник коледжу;
 Дзизиль Сергій Михайлович, викладач спецдисциплін, спеціаліст.
Як бачимо, найважливіші спеціальності навчального закладу, відповідно до його назви „індустріальний“ та потреб промисловості держави, у надійних руках.
Випускаюча циклова комісія за спеціальністю 5.091621 (5.05130109)
„Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів“
Комісія налічує 7 викладачів, з яких один викладач – Чернікова С.М. є кандидатом технічних наук, ще два викладачі – Доценко М.Ф. та Бараніченко Л.В. є викладачами-методистами, один викладач має першу категорію ( Квасова С.В.) , один – другу категорію (Корнійчук С.П.) та один – спеціаліст (Гайдукевич Т.Ф.).
Голова ЦК Михащук Лідія Станіславівна, викладач вищої категорії, старший викладач, викладач спеціальних дисциплін, розробник галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю.
Викладачі комісії працюють над підготовкою молодших спеціалістів за фахом „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів“.
Ця спеціальність дає можливість оволодіти наступними розділами: „Виробництво в’яжучих матеріалів (гіпс, вапно, цемент) і виробів на їх основі (залізобетонні вироби)“; „Виробництво кераміки та вогнетривів (цегла, черепиця, плитка, фарфорові та фаянсові вироби, технічна кераміка)“; „Виробництво скла і виробів з нього (листове скло, візерунчасте, склотарні та кришталеві вироби)“.
Випускники за даним фахом можуть працювати у різних установах: на підприємствах будівельної промисловості; у виробничих цехах і лабораторіях; відділах технічного контролю (ВТК); виробничо-технічних відділах заводів; у науково-дослідних інститутах.
Під час навчання в коледжі студенти-технологи та викладачі циклової комісії гідно представляють свій навчальний заклад на міських олімпіадах, де посідають призові місця:
2003-2004 н.р. – перше місце у міському конкурсі стінних газет у номінації ,,Хіміки жартують“. (Відзначення Дипломом І ступеня).
2004-2005 н.р. – третє місце в командному заліку у міській олімпіаді з хімії на базі повної загальної середньої освіти.
2006-2007 н.р. – третє персональне місце (студент групи ТК-21 Русаненко В.) та третє командне місце у міській олімпіаді з хімії в номінації ,,Загальна хімія“.
2007-2008 н.р. – друге місце у міській науково-практичній конференції „Хімія в моїй професії“ – творча робота студентів Кононученко В. та Гончаренко К. (ТК-41) „Глазурі керамічної промисловості. Декорування виробів“ під керівництвом Михащук Л.С.
ГОРДІСТЬ КОЛЕДЖУ – ЙОГО СТУДЕНТСТВО

Виховна робота в коледжі визначається Концепцією системи національної освіти і виховання студентів та спрямована на становлення демократично орієнтованої, але відповідальної, моральної і самодостатньої особистості, на гуманізацію, наповнення навчально-виховного процесу толерантними, взаємошанобливими стосунками між усіма його учасниками і повинна забезпечувати:
- формування гармонійно розвиненої людини, що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, професійне становлення;
- переорієнтацію на розвиток здібностей, обдарувань студентів, істотне підвищення престижу інтелекту і загальної культури студента, формування високо моральної і громадянської позиції та національної свідомості;
- набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;
- формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Підготовка майбутніх фахівців у процесі навчання в Київському індустріальному коледжі орієнтована на участь студентів у різних видах діяльності, на вищий рівень загальнокультурної, гуманітарної та професійної підготовки, на створення умов для професійної самореалізації, відповідальності за своє майбутнє.
Достатній професіоналізм, уміння створити перед собою і реалізувати завдання, які вирішує суспільство, здатність бачити за справами в першу чергу людину, мають бути виховані у майбутнього фахівця, який навчається в коледжі.
Педагогічний колектив навчального закладу прагне до гармонійного поєднання процесу виховної роботи з процесом навчання молоді.
У професійному становленні майбутнього фахівця велику роль відіграють заходи, у яких студенти показують себе як творча особистість.
Тижні циклових комісій стали традиційними в коледжі. Їх проведення завжди перетворюється на справжнє свято професій і є підсумком багатогранної спільної творчої роботи викладачів комісій і студентів відділень. Саме на виявлення і підтримку творчої особистості, формування професійних якостей у студентів націлені заходи комісій.
Прикладами таких заходів є наступні:
Заходи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін (голова циклової комісії М.В. Жук): загальноколеджійні олімпіади з фізики, математики, біології; участь у міських олімпіадах з фізики і математики.
Заходи циклової комісії філологічних дисциплін (голова циклової комісії Косенко А.О.): поетичний конкурс „Бентежний сніг кохання“, літературно-музична композиція „Не втрачайте коханих“, конкурси газет англійською, російською, українською мовами; відкриті виховні години для студентів І курсу; значні досягнення ЦК у міських конкурсах.
Заходи циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (голова циклової комісії Миколаєнко І.І.): брейн-ринг з історії; конференція „Власність у юридичній та економічній сфері“; тематичні радіогазети.
Заходи циклової комісії інформатики і комп’ютерної техніки (голова циклової комісії Смілянська Ю.І.): внутрішньоколеджійна олімпіада серед студентів економічного відділення; конкурс газет.
Заходи випускаючої комісії за фахом „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“ (голова циклової комісії Зозуля Н.М.): конкурс „Математичний калейдоскоп“; олімпіада з електротехніки; конференція на тему „Метрологія – основа єдності вимірювань“; брейн-ринг на тему „Майбутнє навчання“.
Заходи циклової комісії за фахами „Бухгалтерський облік“ та „Біржова діяльність“ (голови циклових комісій Добровольська Л.В. та Швидун Ю.В.): конкурс кросвордів (скарбів); гра „Поле чудес“; аукціон.
Заходи випускаючої комісії за фахом „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтва“ (голова циклової комісії Височина Н.Ю.): виставка дипломних робіт; конкурс на кращу творчу непрограмну роботу; конкурс рефератів з історії мистецтв; екскурсії.
Заходи випускаючої комісії за фахом „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів“ (голова циклової комісії Михащук Л.С.): науково-технічна конференція; хімічний калейдоскоп.
Проведені заходи та їх певний конкурсний характер сприяє підвищенню інтересу до обраної спеціальності, розвитку творчої ініціативи, кмітливості студентів під час підготовки до них і водночас формує любов до професії, професійну якість майбутнього фахівця.
Основними засадами здійснення виховної роботи в коледжі є співдружність, співробітництво між викладачами, класними керівниками груп, адміністрацією і студентами навчального закладу, розвиток зацікавленості, ініціативи студентів в організації цікавих, корисних справ, індивідуальний підхід у роботі зі студентами.
Традиційним стало проведення свят „Останніх дзвоників“ для всіх випускних груп і святкове вручення дипломів.
Щорічно проводяться такі заходи:
- урочистості, присвячені Дню знань;
- виставка композицій із квітів та конкурси газет, присвячені Дню працівників освіти;
- конкурси газет, присвячені Дню жінки, Новому року;
- огляд художньої самодіяльності, потім гала-концерт переможців огляду і дискотека тощо.
Художня самодіяльність коледжу знову підтвердила, що вона найкраща в Києві. Вокальний ансамбль „Юність“ протягом 2005-2009 навчальних років дав понад 50 концертів як для студентів та викладачів коледжу, так і виїзні концерти в різних місцях столиці (парк ім. Шевченка; парк ім. Пушкіна; парк ім. Котляревського; Хрещатик; стадіон Нивки; на ярмарках, які організовували міськком профспілок та Управління культури; декілька концертів було на замовлення депутата міськради Парцхаладзе Л.Р.; на Співочому полі), а також у містах Васильків, Кам’янець-Подільський, Канів тощо.
У репертуарі ансамблю „Юність“ є українські і російські пісні, патріотичні, серед яких особливе місце посідають воєнні, народні пісні.
По першій програмі українського радіо тільки протягом року пролунало понад 5 передач про життя нашого коледжу.
У Київському індустріальному коледжі діють органи самоврядування: студентський профспілковий комітет; студентська рада та рада гуртожитку.
Кожен місяць студентська рада разом з активом ради гуртожитку, профспілковим студентським комітетом проводить засідання за результатами екзаменаційних сесій, заслуховуються звіти старост навчальних груп про профілактичну роботу зі студентами груп щодо попередження правопорушень серед студентів.
Метою діяльності органів самоврядування є самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління навчальним закладом, яка визначається адміністрацією і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентським колективом навчального закладу.
Проводилася велика робота стосовно дотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку, навчальної дисципліни. Організовано щоденне чергування студентів. Завідуючі відділеннями і класні керівники постійно стежать за запізненнями студентів та їх пропусками навчальних занять.
Постійно ведеться роз’яснювальна робота зі студентами, які потребують особливого контролю та педагогічного впливу.
У коледжі діє гуртожиток, у якому мешкає понад 180 студентів.
Плани виховної роботи у гуртожитку (перспективний план на рік, план ради гуртожитку, плани на місяць, плани індивідуальної роботи з мешканцями гуртожитку) розкривають напрямки громадянського виховання, військово-патріотичного виховання, родинно-сімейного, художньо-естетичного, правового виховання.
Серед розмаїття методів виховної роботи можна виділити індивідуальні бесіди з мешканцями гуртожитку та їх батьками, співробітництво вихователя гуртожитку з класними керівниками груп, організація конкурсів та змагань з чистоти кімнат та секцій тощо.
Мешканцям гуртожитку надаються додаткові послуги-консультації психолога, медсестри.
У 2005-2006 навчальному році було впроваджено і продовжується донині чергування в гуртожитку викладачами коледжу, щоб підвищити контроль за студентами в позааудиторний час.
Чергування проходять щоденно, окрім суботи та неділі.
За значні досягнення в громадській роботі та відмінне навчання студентам призначені іменні стипендії: Верховної Ради України; Президента України; Київського міського голови; Київської профспілки будівельників.
Крім того, проводиться значна робота щодо реалізації чинного мовного законодавства. Студенти коледжу є постійними учасниками, починаючи з Другого, міжнародних конкурсів з української мови імені Петра Яцика; міських міжвузівських конкурсів „Як тебе не любити, Києве мій“; виставок „Краю милий, моя Україно…“, що проводяться Національним музеєм Т. Шевченка; міського конкурсу авторської поетично-пісенної творчості викладачів і студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва „І рідна мова українська звучить як музика мені“, що проводить ВУТ „Просвіта“; VІІІ Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу на краще виконання творів О. Теліги „Щоб краще йти дорогою одною“, що проводиться Всеукраїнським жіночим товариством імені О. Теліги; щорічної, починаючи з ІV, міської науково-практичної конференції „Молодь і державна мова“. Грамоти, подяки, дипломи тощо…
Викладачами циклової комісії філологічних дисциплін розроблені та подані на міський конкурс методичних розробок наступні розробки, які відзначені призовими місцями: конференція на тему „Рідної мови душа“ (позааудиторний захід з української мови до Дня української писемності); методична розробка із народознавства „Роде мій красний…“; літературна композиція „Не відлюбив свою тривогу ранню…“ Василь Стус – поет і людина“.
У листопаді 2003 року з нагоди Дня української писемності та мови комісія міста Києва з координації роботи щодо реалізації чинного мовного законодавства ознайомилася з досвідом роботи навчального закладу з питань впровадження державної мови в навчально-виховний процес.
З метою ознайомлення із системою роботи щодо впровадження державної мови в навчально-виховний процес, виховання в студентської молоді небайдужості до національних ідей навчальний заклад відвідав заступник голови комісії В.І. Уманський, який узяв участь у роботі мовознавчої конференції „Рідної мови душа“. Конференція була підготовлена та проведена викладачем української мови та літератури, головою робочої групи Косенко А.О. Сценарій цього мовного виховного заходу визнано одним серед кращих і рекомендовано для публікації в журналі „Коледжанин“, а автору Косенко А.О. оголошено подяку по Раді директорів. Окрім того, наказом від 09.01.2004 року № 3 (наказ по студентах № 7 у від 26.01.2004 р.) з метою піднесення престижу української мови, активізації роботи викладацько-студентського колективу з реалізації чинного мовного законодавства та відповідно до наказу № 22 від 24.12.2003 року по Раді директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва відзначено серед викладачів та студентів закладу кращих популяризаторів (17 осіб: 4 викладачі та 13 студентів) рідного слова.
Яскравим заходом 2005-2006 н. р. стала конференція „Лиш боротись – значить жить…“, проведена працівниками бібліотеки разом із комісією філологічних дисциплін у рамках відзначення 150-річчя від дня народження І.Я.Франка. У 2006-2007 н.р. проведено читацькі конференції на теми: „Рідна мова“ (до дня української писемності і мови) та „Згадаймо праведних гетьманів“; у 2007-2008 н.р. –„Горить іще Шевченкова свіча“ та „Поети сучасності“; у 2008-2009 н.р. – „Через віки і відстані“ (до дня українського козацтва).
На базі спеціальності 5.020208 „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво“ створено музей, у якому діє виставка студентських виробів з кераміки, творів образотворчого мистецтва, що постійно поповнюється та оновлюється. Студенти в своїх роботах відновлюють народні елементи різних регіонів України, оволодівають навиками народних промислів, українського писанкарства, таким чином продовжуючи кращі традиції українських майстрів.
У коледжі склалася певна система масових заходів щодо формування патріотичної свідомості студентів, виховання в них поваги до державної мови, прищеплення прагнення вивчати її і користуватися нею.
Стало традиційним проведення тижня циклової комісії філологічних дисциплін, широке відзначення Шевченківських свят, проведення радіогазети, під час якої перед студентами виступають викладачі комісій соціально-гуманітарних та філологічних дисциплін з інформацією та оглядами за темами: „Україна в світі“, „Місце української мови в світі“, „Національна символіка“, „Звичаї нашого народу“, „Сучасні проблеми українського правопису“, „Спілкуємося українською“ тощо. Ці виступи супроводжуються музичними композиціями за творами українських класиків, українськими народними піснями.
Під час відзначення Шевченківських свят проводяться літературно-музикальні вечори, організовуються виставки-конкурси на кращу ілюстрацію до творів поета, літературні конкурси на декламацію художніх творів Кобзаря.
На високому рівні проходить внутрішній І етап Всеукраїнської олімпіади з філологічних дисциплін, переможці якого беруть участь у II міському етапі.
Традиційним є проведення щорічно Українських вечорниць із масовою участю студентів і їх батьків, присутністю великої кількості випускників навчального закладу та представниками базових підприємств. Постійно проводяться культпоходи в театри та музеї. Щорічно у межах тижня філолога „О рідне слово, що без тебе я...“ проводиться традиційний огляд-конкурс уривків із театральних вистав студентських самодіяльних колективів перших курсів під гаслом „Під тихими вербами“.
Понад 300 студентів коледжу охоплено художньою самодіяльністю. Це хор, вокальний ансамбль „Юність“, жіночий вокальний ансамбль, танцювальний ансамбль, агітбригада, драмгурток. Неодноразово художні колективи КІнК нагороджувалися грамотами, подяками та цінними подарунками адміністрації Президента України, Міністерства освіти і науки України, Київської держадміністрації, інших організацій. А 08.08.2002 року на святі на честь будівельника вокальний ансамбль коледжу „Юність“, як кращий студентський самодіяльний колектив ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Києва, виступив у Палаці культури „Україна“.
Велика робота з метою пропаганди українського слова проводиться класними керівниками, бібліотекою, постійно поновлюється фонд бібліотеки коледжу за рахунок україномовної літератури, передплачуються українські періодичні видання.
На виховних годинах проводиться широке роз’яснення та вивчення студентською молоддю положень ст. 10 Конституції України у тісному поєднанні з мовним законодавством.
До 160 річниці першого видання „Кобзаря“ та 155 річниці „Заповіту“ Т.Г. Шевченка відбувся літературно-музичний вечір, було організовано виставку-конкурс на кращу ілюстрацію до „Кобзаря“ Т.Г. Шевченка, літературний конкурс на кращий художній твір.
Планом роботи з питань реалізації чинного мовного законодавства було передбачено проведення свят та урочистостей з нагоди 190-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка, які були проведені на досить високому рівні.
У рамках проведення заходів пройшов конкурс творчих робіт „В сім’ї вольній, новій ...“, у якому взяли участь 90 студентів.
У читальному залі була оформлена тематична полиця, присвячена 190-річчю з Дня народження Т.Г. Шевченка, де розміщено кращі творчі студентські роботи, було представлено фотоальбоми, видання „Кобзаря“ різних років, журнали, газети із добіркою матеріалів про великого Кобзаря. Студентами І курсу було зроблено тематичні газети: „Полум’яний Прометей“, „Жінки в житті Т.Г. Шевченка“, „Т.Г. Шевченко – художник“ тощо.
Студентами випускаючої комісії за спеціальністю „Образотворче та декоративно-прикладного мистецтво“ була проведена тематична виставка ілюстрацій до творів Т.Г. Шевченка, кращі роботи студентів були представлені у виставці „Краю милий, моя Україно…“ та відзначені подяками Національного музею Тараса Шевченка.
Протягом березня в академічних групах усіх курсів проведена виховна година за темою „Пам’яті Т.Г. Шевченка“.
У цей період був підготовлений та проведений цикл радіопередач „Шевченко та сучасність“.
9 березня відбувся конкурс читців на кращу декларацію творів Шевченка. Всього взяли участь 30 студентів.
У рамках тижня комісії філологічних дисциплін було переглянуто виставу Карпенка-Карого „Житейське море“ у театрі-студії І. Карпенка-Карого.
Викладачі та студенти відвідали Будинок вчителя, де на твори Т.Шевченка давала концертну програму Національна капела бандуристів України ім. Г.І. Майбороди.
Заключним заходом стала літературно-музична композиція „Дзвенять Кобзареві струни“, на ній були присутні чотири академічні групи І курсу (120 чоловік), члени робочої групи та викладачі, методист та члени адміністрації.
Широко відзначається в закладі День української писемності та мови.
Наприклад, у 2003-2004 н. р. у рамках проведення заходів пройшов конкурс творчих робіт „Моє слово про рідну мову“, у якому взяли участь 55 студентів, організовано культпохід у театр ім. Карпенка-Карого з переглядом вистави за Лопе де Вега „Закохана витівниця“ українською мовою (охоплено 110 студентів).
В академічних групах усіх курсів проведена виховна година з єдиною темою „Історична доля української мови“, проведено радіопередачу „Мова моя українська“. Заключним заходом стала мовознавча конференція „Рідної мови душа“. На конференції були присутні 4 академічні групи І курсу (122 особи), члени робочої групи, запрошений заступник голови міської Комісії з координації роботи щодо реалізації чинного мовного законодавства В.І. Уманський, який дав схвальну оцінку проведеному заходу.
Унікальними виховними заходами 2005-2006 н. р., що несли великий емоційний та виховний потенціал, стали відкриті виховні години для усіх студентів І курсу: літературно-музикальні композиції за творчістю Л. Українки „На шлях я вийшла ранньою весною…“ та присвячення перепохованню В.Стуса „Як добре те, що смерті не боюсь я… “. Протягом поточного року проводилися літературні зустрічі студентів з Юрієм Мушкетиком (Будинок архітектора), сім’єю В. Стуса, прослуховування творів Г. Тютюнника у виконанні акторів-франківців (Будинок учителя), проводилися культпоходи в театр ім. Карпенка-Карого (спектакль „Безталанна“), театр ім. І.Я. Франка (спектаклі: „Наталка-Полтавка“, „За двома зайцями“, „Пігмаліон“, „Майстер і Маргарита“, „Кайдашева сім’я“ тощо).
З метою прищеплення студентам любові до столиці України, патріотичного виховання щорічно проводиться І етап міського міжвузівського конкурсу „Як тебе не любити, Києве мій!“ з подальшою результативною участю в наступному етапі, де вже є понад десять переможців серед наших студентів.
На базі викладання курсів історії України та правознавства запроваджено і систематично проводиться робота по відродженню національної свідомості.
Класними керівниками ведеться велика робота із ознайомлення студентів із пам’ятниками історії, культури рідного міста, організоване систематичне відвідування музеїв м. Києва.
Як результат роботи з обдарованою молоддю щодо виховання в неї активної національної позиції є досягнення студентів у міських заходах протягом тривалого часу. Свідченням високого рівня функціонування державної мови в коледжі є те, що колишній студент навчального закладу Булах Юрій посідав упродовж двох років перше місце у міському конкурсі „Майстер орфографії“, відзначений премією ім. Раїси Темертей (Канада) за активну участь у третьому етапі Другого Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та премією ім. Марії Дроб’язко-Ніценко (Австралія) за перше місце у другому етапі Третього Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. Премією Українського Братського Союзу (США) відзначено студентку коледжу Хотенюк А. за ІІІ місце в другому етапі Третього міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.
Грамотами Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва відзначені студенти Стеценко А., Кравченко Т. і Чекаленко В. за успіхи в науково-пошуковій конференції „Зірки світової літератури“, студентка технікуму Новицька О. посіла друге місце у міському огляді-конкурсі „Студент року“, студентка Портнова Є. отримала диплом лауреата за участь у конкурсі „Нові імена України“, а дипломні роботи студентів Мельничук, Носик, Цепової, виконані в народному стилі, відзначені другим місцем у міській виставці технічної та художньої творчості студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва. Грамотою Київської міської державної адміністрації відзначено студентку закладу Бойко Ж. за активну участь у міському міжвузівському конкурсі „Як тебе не любити, Києве мій…“. За результативну участь у виставці „Краю милий, моя Україно…“ подякою Національного музею Тараса Шевченка відзначені студенти Александрова О., Кутальова Р., Сахно В. Дипломами І ступеня нагороджені викладачі Сивик О.О. та Косенко А.О. за перемогу у міському конкурсі авторської поетично-пісенної творчості викладачів і студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва „І рідна мова українська звучить як музика мені“ тощо.
У лютому 2005 року було проведено свято рідної мови для міського методичного об’єднання українських філологів, яке високо оцінено присутніми викладачами із 24 ВНЗ І-ІІ рівні акредитації м. Києва. У результаті великої роботи з популяризації української мови, за особистий вагомий внесок у справу реалізації чинного мовного законодавства тощо голові робочої групи закладу Косенко А.О. (2005 р.) та методисту навчального закладу Параніч І.Ф. (2006 р.) було присвоєно педагогічне звання „викладач-методист“.
Протягом 2005-2008 н.р. відзначені наступні студенти навчального закладу:
Поліщук Н. – грамотою за участь, Перехрест І. – Дипломом ІІІ ступеня за участь, а Кринична А. – Дипломом за перемогу у ІV міській науково- практичній конференції „Молодь і державна мова“;
Тачинська Н.– грамотою за ІІІ місце у ІІ етапі VІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, грамотою за здобуття ІІІ місця у міському конкурсі „Зірки світового літературного мистецтва“;
Романенко С. – грамотою Всеукраїнського жіночого товариства ім. О. Теліги за участь у Київському відбірковому турі VІІІ Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу на краще виконання творів Олени Теліги „Щоб далі йти дорогою одною!“ та подякою за участь у ІІ міському конкурсі-фестивалі авторської творчості викладачів і студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва „І рідна мова українська звучить як музика мені“;
Мілютіна А. та Черняхівська М. – Дипломами ІІІ ступеня ВУТ „Просвіта“ за перемогу в ІІ міському конкурсі-фестивалі авторської творчості викладачів і студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва „І рідна мова українська звучить як музика мені“;
Кувалдіна А. – грамотою за здобуття ІІІ місця у міському конкурсі „Зірки світового літературного мистецтва“;
Латанюк К. – подякою за участь у міському конкурсі „Ми родом з України“ загальнодержавної акції за цикл поезій про Київ (власна поезія);
Кринична А. – грамотою за перемогу в ІV міському конкурсі „Утверджувати мову – утверджувати державу“ під рубрикою „Молодь і державна мова“, робота „Без мови нема народу“. Отримано видання „Ми родом з України“, де надруковано роботу;
Тачинська Н. – за перемогу в ІV міському конкурсі „Утверджувати мову – утверджувати державу“ під рубрикою „Молодь і державна мова“ нагороджена виданням Шевченківських творів, її роботу „Українська мова в доісторичні часи“ відзначено як науково оригінальну;
Ратушна М. – відзначена за участь у міському конкурсі „Київ очима молодих“ (фотоконкурс – види Києва);
Шурубей А. та Григорова С. – відзначені наказом по Раді директорів ВНЗ І-ІІ р. акр. за перемогу в конкурсі творчих авторських робіт студентів та нагороджені дипломами за здобуття другого місця у міському конкурсі „Зірки світового літературного мистецтва“ серед ВНЗ І-ІІ р. акр. м. Києва в різних номінаціях (викладач Вачуку Л.І.);
ІV місце в міському конкурсі „Кращий за професією слюсар“ (майстер Кушнір В.В.);
Призове місце у міській виставці технічної і художньої творчості студентів коледжів та технікумів м. Києва, у номінації „Художня творчість“ (Височина Н.Ю.);
ІІІ місце в конкурсі „Київ очима молодих“ – ст. Моргунова Н. (ПГ-31), (Чебаник В.В.);
І-ІІ місця в конкурсі спілки малолітніх в’язнів України „Минуле“ (Черв’якова Л.В.);
ІІ місце в міській олімпіаді з суспільних дисциплін;
ІІ місце у міській науково-практичній конференції „Хімія в моїй професії“ – творча робота студентів Кононученко В. та Гончаренко К. (ТК-41) „Глазурі керамічної промисловості. Декорування виробів“ (Михащук Л.С.);
Призове місце за конкурс плакатів з БЖД (голова ЦК Подколзіна Н.С., викладачі Барабанов М.П. та Кретович С.С.);
Призове місце в конкурс творчих робіт студентів з БЖД (голова ЦК Подколзіна Н.С., викладач Барабанов М.П.).
У коледжі діє батьківський комітет, який разом із педагогічним колективом постійно опікується студентами, дбає про їх здоров’я, змістовне дозвілля, затишок у навчальних приміщеннях, успіхи в навчанні. Велика заслуга в цьому голови батьківського комітету Валентини Миколаївни Савченко, яка зуміла так організувати роботу, що без батьків не проходить жодна справа в навчальному закладі.
Ця велика робота, яку постійно і сумлінно проводять невтомні викладачі коледжу, проявляючи ентузіазм і самовідданість, вкладаючи в кожну справу свої серце і душу, підтримуючи толерантні стосунки зі студентами, привела до того, що Київський індустріальний коледж – один із кращих навчальних закладів першого рівня не тільки столиці, але й усієї країни, а коледжійне студентство – гордість навчального закладу та гідне майбутнє держави.
ПЕРЛИНА ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ –
ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ „ЮНІСТЬ“
Вокальний ансамбль „Юність“ був створений у 1979 р. в Шевченківському районі на базі Київського індустріального технікуму.
Організатором і постійним керівником вокального ансамблю „Юність“ працює на громадських засадах протягом 30 років Стадник Л.С.
Освіта – вища,
спеціальність – диригент хору,
організатор – методист культурно-просвітницької роботи вищої кваліфікації.
Вокальний ансамбль „Юність“ під керівництвом Стадник Л.С. веде інтенсивну творчу роботу. В рік він дає понад 30 концертів у різних закладах та установах: палаці „Україна“; Жовтневому палаці; театрі ім. І.Франка; Будинку художника; парку Шевченка та Пушкіна; палаці „Більшовик“; на майдані Незалежності.
До складу ансамблю „Юність“, який зараз нараховує 42 учасники, входять 18 учасників основного складу і 24 – підготовчого.
11 учасників основного складу ансамблю – випускники, які співають в ансамблі від 3 до 7 років. Це такі, як: Ганна Воскобойник, Ігор Ужва, Наталія Шкляр, Микола Даниленко, Ганна Щупак тощо.
За 30 років діяльності колектив вокального ансамблю має великі творчі здобутки під керівництвом Стадник Л.С.: був неодноразово переможцем у районних, міських конкурсах і оглядах художньої самодіяльності, виборював першість у конкурсах художньої самодіяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва, був нагороджений грамотою і цінним подарунком на Всеукраїнському фестивалі „Україно – зоре моя“.
У репертуарі вокального ансамблю є патріотичні, українські народні, жартівливі пісні – пісні українських та зарубіжних авторів.
Ансамбль „Юність“ став невід’ємною частиною художньої самодіяльності коледжу, району та міста.
Він активний учасник урядових та міських заходів, концертів, які проводять Управління культури, міська у м. Києві державна адміністрація та Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація.

Виступи вокального ансамблю „Юність“ неодноразово лунали по телебаченню (у програмах „Гравіс“ ) та радіо (перша програма українського радіо).
Велика увага приділяється учасниками ансамблю воєнно-патріотичному вихованню молоді.
З 1999 року і по сьогодні встановилися побратимські взаємовідносини між вокальним ансамблем „Юність“ і військовиками Київської зенітно-ракетної бригади протиповітряної оборони м. Васильків. Кожен рік вокальний ансамбль „Юність“ дає 5-6 концертів для солдатів та офіцерів цієї військової частини. Принаймні не проходить жодне свято, жодна урочиста подія у військовій частині без виступів ансамблю.
Виступ ансамблю сподобався офіцерам і солдатам військової частини Лютіша.
Радо зустрічають виступи ансамблю ветерани війни і праці Шевченківського району.
Творча діяльність вокального ансамблю „Юність“ була відмічена грамотами, дипломами, колектив має листи-подяки з багатьох міст, де чули виступ цього ансамблю. Це і Запоріжжя, Чернівці, Донецьк, Одеса, Євпаторія тощо.
За багаторічну творчу діяльність у справі популяризації українського вокального мистецтва, відродження і збереження національно-культурної спадщини, естетичного виховання підростаючого покоління Стадник Л.С. має подяки і грамоти від Київського міського голови, Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, від командування в/ч А 2880, Міністерства освіти та науки України тощо.
СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ
Особливе місце у виховній роботі посідає спортивно-масова робота.

Фізична культура і спорт у Київському індустріальному коледжі досягли неабияких успіхів. Викладачі фізичного виховання продовжують пошук різноманітних форм і методів заохочення студентів до занять спортом і фізичною культурою. Крім обов’язкових занять з фізкультури двічі на тиждень та проведення традиційної спартакіади з восьми видів спорту, викладачі проводять заняття в секціях, сприяючи не лише фізичному удосконаленню кожного студента, а й готуючи переможців спортивних змагань різних рівнів.
У коледжі працюють спортивні секції із наступних видів спорту:
- атлетизм (тренер Лисенко Ю.В.);
- легка атлетика (тренер Лисенко Ю.В.);
- волейбол (тренер Захаров Р.О.);
- баскетбол (тренер Ільніцька М.Г.);
- стрілецька (тренер Мангура М.І.);
- шейпінг (тренер Лоскучерява Н.П.).

Аналізуючи стан спортивної роботи з 1981 року, коли керівником фізичного виховання став Лисенко Василь Юрійович, можна зазначити, що в навчальному закладі з’явилася ціла когорта спортсменів, які почали займати провідні позиції не тільки в Україні, а й у колишньому Радянському Союзі.
У 1981 році чемпіонкою зі стрільби з лука в команді стає Ольга Ягодкіна, провідний майстер спорту СРСР, яка навчалася на спеціальності з технології кераміки і закінчила технікум з відзнакою.
У 1981-1983 роках студентки технікуму Єва Дубанич та Людмила Комарчук стали майстрами СРСР з велоспорту і були неодноразовими чемпіонками України з перегонів на треку та шосе.
Тричі здобував срібні медалі чемпіонатів СРСР зі швидкісного плавання Олександр Драганчук, студент електромеханічного відділення; Надир Аляутдінов, теж механік, був дворазовим призером чемпіонатів України зі стрибків у воду.
Команди технікуму з таких видів спорту, як легка атлетика, баскетбол, волейбол, теніс, лижні перегони займали постійно призові місця на міських змаганнях серед 38 навчальних закладів.
У 1982 та 1984 роках Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР проводило Спартакіаду вищих навчальних закладів. Досить вдало виступила команда технікуму з плавання – ІІІ місце, а студент Юрій Селезньов став дворазовим переможцем. Також ІІІ місце посіла команда з легкої атлетики, яка представляла вже Міністерство на Спартакіаді союзних міністерств серед усіх технікумів СРСР. Переможцями всесоюзних змагань легкоатлетів стали Олександр Кузенков, Ірина Швед, Володимир Тосенко, а призерами – Віктор Ільницький і Тетяна Ткаченко.
У 1991 році на Спартакіаді технікумів України, яку проводило Міністерство вищих навчальних закладів УРСР, команда технікуму з волейболу посіла третє місце і була нагороджена Почесною грамотою Міністерства. У складі команди були студенти-технологи Василь Білоус та Олександр Колосков, студенти-механіки Костянтин Петров, Олександр Удовенко, Ігор Мізілін.
Необхідно відзначити перемоги на змаганнях різного рівня з бігу Олександра Кузенкова, який після закінчення технікуму в 1992 році працював майстром виробничого навчання в майстернях технікуму, не покидаючи занять спортом, потім перейшов у систему МВС, закінчив інститут фізичної культури і почав працювати викладачем Національної академії МВС України, яку закінчив сам у 2003 році. І нині підполковник, майстер спорту Кузенков О.В. працює старшим викладачем кафедри фізичної культури університету внутрішніх справ України. А його рекордам технікуму з бігу на 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м уже понад 25 років.
В усі роки спортивна слава технікуму зростала. У найскрутніші часи для держави спортивна робота продовжувалася.
Новий сплеск спорту в технікумі почався у 2000 році. Збудовано зал з тренажерами, придбано обладнання, запрацювала секція з важкої атлетики. І з 2002 року спортсмени-студенти почали виборювати нагороди на чемпіонатах Києва – це Павло Журахівський, Віталій Чупак, Микола Матвієнко, Дмитро Невінчаний, Сергій Єфімчук, Тетяна Даниленко, Надія Рошуор, Ганна Нікітіна, чемпіонка України 2007 року, майстер спорту; майстер спорту Володимир Наханьков, Вікторія Шумейчук, Олександр Сербенюк, Володимир Гопкало та інші.
Настав час перемог на змаганнях України на міжнародних турнірах.
Тільки за період 2004-2008 років спортсмени коледжу здобули на Міжнародних змаганнях юнаків у м. Москві 4 нагороди (Дмитро Невінчаний, Надія Рошуор) у м. Славутич – вісім нагород, з них 4 – перших (Д. Невінчаний, Г. Нікітіна, В. Шумейчук, В. Наханьков).
Особливою сторінкою є успіхи Бірюк Наталії, яка у 2006 році з відзнакою закінчила коледж за спеціальністю „Бухгалтерський облік“. Вона тричі ставала чемпіонкою України (2004, 2006, 2007 роки), у 2006 та 2007 роках була бронзовим призером чемпіонатів світу в Таїланді, а у 2008 році стала першою в історії українського спорту чемпіонкою світу (Корея) та Європи (Польща) і здобула звання майстра спорту міжнародного класу з таїландського боксу. А тренер Наталії – Лахманюк Максим Анатолійович – закінчив індустріальний технікум у 1993 році („Експлуатація автоматичних систем“) і свій спортивний шлях розпочав у спортивному залі технікуму під керівництвом Лисенка Василя Юрійовича. Лахманюк Максим біля десяти разів ставав призером чемпіонатів України та міжнародних змагань. Отримав диплом тренера, а у 2004-2005 роках працював у технікумі викладачем фізичного виховання. З 2005 р. остаточно перейшов на тренерську роботу і на сьогодні є кращим тренером України з таїландського боксу. А Наталія Бірюк продовжує навчання у Київському національному університеті внутрішніх справ України.
У всі ці роки сумлінно виконували свою роботу викладачі фізичного виховання в складі циклової комісії фізвиховання та захисту Вітчизни. Вони вносили свій вклад у зміцнення здоров’я студентів, залучали молодь до здорового способу життя. За період існування коледжу понад 30 його випускників у майбутньому отримали диплом інституту фізкультури і працювали та продовжують працювати тренерами й викладачами. І все це завдяки досвідченим викладачам комісії фізвиховання, які віддали коледжу досить великий відрізок власного життя, – Тамарі Павлівні Дроган (45 років), Євгену Гавриловичу Єпіфанову (40 років), Василю Юрійовичу Лисенку (28 років), Михайлу Костянтиновичу Болотову.
НАЦІЛЕНІ НА ВИРОБНИЦТВО

Навчальний заклад постійно співпрацює з базовими підприємствами, які надають його студентам бази практик, а випускникам – перше, і дуже часто постійне, місце роботи.
Особливе місце посідає для навчального закладу серед базових підприємств Асоціація підприємств „Київміськбудматеріали“, з якими у коледжу надійні партнерські зв’язки, перевірені часом.
Державний вищий навчальний заклад „Київський індустріальний коледж“ є членом Асоціації підприємств „Київміськбудматеріали“, а директор коледжу Туманська Олена Василівна – одним із найактивніших членів Ради директорів підприємств будівельних матеріалів столиці.
У 2005 році Асоціація відзначила 50-річний ювілей, гідно пишаючись своїм неперевершеним внеском у створення краси Києва, його архітектури, впорядкованості та ошатності. Нині до Асоціації входять 20 підприємств і організацій. Серед них такі відомі в країні підприємства, як: ВАТ „Комбінат будіндустрії“, Ірпінський комбінат „Прогрес“, Корчуватський і Дарницький комбінати будівельних матеріалів, Малинський каменедробильний завод, Ремонтно-будівельне управління „Будпроммонтаж“, Проектно-конструкторське технологічне бюро тощо. Сьогодні підприємства Асоціації стабільно виробляють понад 50 видів сучасних надзвичайно ефективних будівельних матеріалів.
Генеральний директор Асоціації Нестеров Валерій Григорович, який очолює її понад 15 років, по-справжньому вболіваючи за належне кадрове поповнення галузі, постійно зміцнюючи свої партнерські стосунки з навчальними закладами, надає вагому підтримку Київському індустріальному коледжу, який по праву називає „нашим“ навчальним закладом, як величають його всі творці будівельних матеріалів столиці.
Готуючи фахівців для промисловості будівельних матеріалів, колектив коледжу робить значний внесок у розвиток промисловості в цілому і кожного підприємства зокрема.
Усі студенти технічних спеціальностей коледжу забезпечуються базами практик. Бази практик підібрані таким чином, що студенти мають можливість реалізувати програму практики в повному обсязі.
Результатом навчальних і виробничих практик є забезпечення професійної підготовки студентів у практичній частині у відповідності з кваліфікаційною характеристикою, здобуття практичних вмінь та навичок приймати обґрунтовані управлінські рішення.
У період практики на базових підприємствах Асоціації „Київміськбудматеріали“ на здобуття робочої професії студенти працюють на робочих місцях, передбачених навчальним планом і по закінченні практики здають кваліфікаційний іспит на одержання робочої професії.
Технологічна практика для студентів технічних спеціальностей проводиться на базових підприємствах Асоціації „Київміськбудматеріали“, які випускають реальну продукцію на реальних лініях, проводять обслуговування, ремонт обладнання, лабораторні дослідження випущеної продукції.

Позитивний результат як для студентів, так і для підприємств Асоціації дає організований адміністрацією коледжу та заводу захист дипломних проектів з реконструкції та модернізації заводських „вузьких місць“, який проходить безпосередньо на виробництві, в цехах. Виконані студентами-випускниками розрахунки та креслення успішно впроваджуються у виробництво студентами-практикантами молодших курсів. Це є великою допомогою заводам і доброю базою для закріплення одержаних студентами теоретичних знань.
У свою чергу виробничники постійно допомагають коледжу в успішному проведенні навчального процесу: надають шамотну масу для проведення лабораторних та практичних занять, допомагають у ремонті старого та придбанні нового обладнання, допомагають студентам-практикантам у виготовленні діючих моделей технологічного устаткування.
Адміністрація підприємств постійно бере участь у роботі комісії з розподілу випускників для їх подальшої роботи на заводі. У даний час майже на кожному підприємстві Асоціації працюють випускники коледжу – від механіка і технолога до головного інженера і голови правління.
Тісна співпраця з базовими підприємствами забезпечує стовідсоткове працевлаштування випускників технічних спеціальностей на підприємствах Асоціації підприємств „Київміськбудматеріали“.
Перший генеральний директор виробничого об’єднання „Київміськбудматеріали“, на базі якого було створено Асоціацію, Здон Володимир Олександрович; генеральний директор Асоціації Нестеров Валерій Григорович; його заступники: Нелюбін Валерій Федорович (тепер перший заступник голови правління ВАТ „Комбінат будіндустрії“), Осипенко Микола Володимирович (нині заступник керуючого трестом промбудматеріалів), Савченко Микола Пилипович; голова правління ВАТ „Корчуватський комбінат будівельних матеріалів“ Дерев’янкін Володимир Михайлович; голова правління ВАТ „Фірма „Керамблоки“ Несин Володимир Романович, випускник нашого навчального закладу; голова правління ВАТ „Завод „Керамік“ Руденко Анатолій Петрович; голова правління ВАТ „Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій“ Кущенко Віктор Федорович; голова правління ВАТ „Київський завод шлакобетонних блоків“ Білик Володимир Іванович; голова правління ВАТ „Ірпінський комбінат „Прогрес“ Росстальний Валерій Миколайович; голова правління ЗАТ „Завод Керамперліт“ Матвійчук Георгій Харитонович та головний інженер цього ж заводу Богопольський Володимир Олександрович, випускник нашого навчального закладу; генеральний директор ВАТ „Комбінат будіндустрії“ Залєрцов Олег Олексійович та головний інженер комбінату Гузик Анатолій Володимирович, випускник нашого навчального закладу; генеральний директор ВАТ „Завод „Граніт“ Черненко Анатолій Юрійович; директор ТОВ „Проектно-конструкторське технологічне бюро“ Бабінська Людмила Миколаївна; директор Корчуватського заводоуправління Нечипоренко Іван Миронович, випускник нашого навчального закладу; голова ВАТ „Будпроммонтаж“ Роговський Станіслав Францевич; директор заводу „Керамблоків“, а з 1977 по 1985 – директор Київського індустріального технікуму Смирнов Кирило Іванович; директор ДП „Керамік плюс“ Сичевський Іван Антонович, випускник нашого навчального закладу; головний інженер ЗАТ „Завод керамзитового гравію“ Сікорський Анатолій Євгенович, випускник нашого навчального закладу; голова наглядової ради ВАТ „Завод „Граніт“ Шиян Ростислав Миколайович; голова Київської міської професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів Крижанівський Володимир Іванович; інженер заводу № 7 Ільницька Тетяна Гнатівна, випускниця нашого навчального закладу; головний інженер Петровського заводу БМіК Лапшина Олена Миколаївна, яка тривалий час працювала в коледжі заступником директора з практичного навчання; заступник голови правління ВАТ „Дарницький комбінат БМіК“ Муравицький Георгій Дмитрович, випускник нашого навчального закладу; начальник об’єднаного цеху Пархоменко Ольга Миколаївна, випускниця нашого навчального закладу; начальник виробничо-технічного відділу Петрівського заводоуправління Черній Костянтин Семенович, випускник нашого навчального закладу; голова правління ВАТ „Малинський каменедробильний завод“ Толкач Петро Іванович...
Це далеко не повний перелік тих славних людей, які своєю працею творили історію промисловості будівельних матеріалів та внесли незрівнянний внесок у підготовку кваліфікованих випускників технікуму, тепер уже Київського індустріального коледжу.
Крім зазначених підприємств, студенти Київського індустріального коледжу проходять технологічну та переддипломні практики на інших, знаних у столиці, відомих заводах:

Державне підприємство „Київський авіаційний завод „АВІАНТ“
Генеральний директор Донець Олександр Дмитрович. Основним завданням є випуск та ремонт літаків конструкторського бюро Антонова. Завод має автоматичні високоточні станки, на яких проходять практику від розрядної до переддипломної студенти спеціальності „Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“. Особлива подяка заступнику директора заводу Хоменку Анатолію Івановичу, який надзвичайно відповідально ставиться до студентів коледжу, вбачаючи в них майбутніх технологів та операторів на автоматичних станках і лініях свого підприємства.
Державна акціонерна холдінгова компанія „Артем“
Розпочала свою діяльність 1892 року, коли Колб-Селецький побудував майстерні. Має довгу історію. Під час Великої Вітчизняної війни завод був евакуйований за Урал, де випускав озброєння.
У даний час холдінгова компанія випускає високоточні прилади та деталі для ракетобудування, закуплено унікальні станки для обробки деталей з точністю до 0,5 мікрон. У компанії студенти спеціальності „Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях“ проходять практику на здобуття виробничої професії операторів на автоматичних станках, технологічну та переддипломну практики.
Президент компанії – Смаль Станіслав Миколайович. Відповідальний за зв’язок з вищими навчальними закладами – начальник учбово-виробничого комбінату Король Ростислав Васильович. Багато уваги студентам коледжу приділяє директор заводу № 7 Овраменко Валентин Миколайович, який під час проходження практик підбирає зі студентів, які виявили гарні знання та навички, майбутніх операторів автоматичних станків.
ТОВ „Київська енергетична будівельна компанія“
Створена на основі групи компаній. Коледж співпрацює із ЗАТ „СВС-Дніпро“, яке також входить до складу КЕБК. ЗАТ „СВС-Дніпро“ засновано в 1993 році як багатопрофільне будівельно-монтажне підприємство. Нині воно в своїй діяльності орієнтується на комплексний підхід: починаючи від отримання технічних умов, виготовлення проектно-кошторисної документації і закінчуючи виконанням робіт, передбачених проектом і здачею об’єктів у експлуатацію. Із урахуванням цього основні напрямки діяльності підприємства полягають у наступному: проектування внутрішньої і зовнішньої інженерної мережі, систем і споруд; електромонтажні роботи; загальнобудівельні роботи. Упродовж багатьох років студенти спеціальності „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“ проходять практику на цьому підприємстві, де набувають необхідних умінь і навичок. Велику допомогу під час розподілу практикантів за дільницями, під час розподілу випускників на своє підприємство надає заступник директора Кучеров Олександр Іванович.
ТОВ „АТЕМ“
Виробництво ТОВ „АТЕМ“ почало працювати в лютому 2000 року. У даний час воно складається з двох цехів – цеху пакувальних виробів і цеху керамічних виробів. Технологія виробництва базується на сучасних підходах у виготовленні керамічної плитки для внутрішнього облицювання стін. Виробництво укомплектовано потоково-конвеєрною лінією італійського виробництва (фірма „Sacmi“), що передбачає, щоб студенти спеціальностей „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів“ і „Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів“, які проходять тут усі види практик від розрядної до переддипломної, мали належні знання та набували таких же вмінь і навичок.
Студенти та адміністрація коледжу із вдячністю ставляться до директора виробництва Кузьменко Таміли Іванівни, заступника директора по персоналу Леоніда Анатолійовича та керівника практики – начальника ЛКП Акімкіної С.П.
Акціонерна енергопостачальна компанія „Київенерго“
Створена в 1998 році компанія нині є однією з найбільших енергопостачальних компаній не лише в Україні, але й за її межами. Саме тут уже сьомий рік під постійним керівництвом заступника директора кабельних мереж Білошицького Володимира Вікторовича успішно проходять усі практики студенти спеціальності „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“.
Спільне українсько-німецьке закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями „Реємтсма-Київ тютюнова фабрика“
Компанія володіє рядом спільних підприємств у Польші, Чехії, Словенії, Венгрії, Словаччині, тому має досить серйозну базу, яка представлена для проходження всіх видів практик студентів спеціальності „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“, а також забезпечує працевлаштування випускників коледжу Велика подяка майстру фабрики Степурі А.І. та начальнику цеху – керівнику практики Кучеровій В.Ф.
СМНУ-6 ВАТ „Київелектромонтаж“
СМНУ-6 входить до складу ВАТ „Київелектромонтаж“ ХК „Київміськбуд“, створено в 1967 році.

На сьогодні в складі управління 3 пуско-налагоджувальні дільниці, 2 електромонтажні дільниці, промислова база.
Головні напрямки діяльності – виконання спеціальних робіт по монтажу розподільних пунктів 10 кВ, трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, електрообладнання та електроавтоматики бойлерних, насосних станцій, виконання всіх видів пуско-налагоджувальних робіт.
Студенти коледжу спеціальності „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва“, проходячи практику в управлінні, здобувають професійні вміння та навички, допомагаючи кваліфікованим спеціалістам під час виконання електромонтажних та пуско-налагоджувальних робіт на наступних об’єктах: заводах гіпсодощок, пенецілиновому, Руберойд, Оргаліт, центрифугірованих труб, ЖБВ, ремонтно-механічному, асфальтобетонному; на телевізійному центрі; комбінаті будіндустрії; деревообробному комбінаті № 5; Деснянській водопровідній станції „Київводоканал“; очисних спорудах у Бортничах; насосній станції питної води „Оболонь“; каналізаційній насосній станції „Святошино“; в інститутах онкології, геронтології, гідробіології; під час виконання реконструкції Палацу культури „Україна“, госпіталю інвалідів ВВВ у Пущій-Водиці, майдану Незалежності, Бессарабської площі, площі Слави, вулиці О. Теліги, вокзалу „Південний“, універмагу „Україна“, Михайлівського собору тощо. Це лише вибірковий, далеко не повний, перелік об’єктів, які обслуговують фахівці управління на високому професійному рівні, і студенти коледжу мають честь бути причетними до славних справ СМНУ-6.
Висловлюємо щиру вдячність за розуміння та постійне партнерство з коледжем начальнику управління – Чернишу Павлу Миколайовичу та головному інженеру – Молодих Віталію Олександровичу, старшому інспектору з кадрів Суботі В.М., які, крім надання бази практик, сприяють працевлаштуванню випускників навчального закладу.
НАШІ ВИПУСКНИКИ
Випускники працюють у різноманітних галузях народного господарства столиці та в різних регіонах України, у країнах ближнього і дальнього зарубіжжя.
Випускниками технікуму є Макаревич М.П. – колишній заступник міністра закордонних справ України; Грей Юрій Миколайович – генеральний директор науково-дослідницького аграрного підприємства академії аграрних наук „Мак України“; Микула Степан Миколайович – голова правління ВАТ „Прикарпатбудматеріали“; Супрун В.В. – працівник департаменту розвитку професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України; Богопольський Володимир Олександрович – головний інженер ЗАТ „Керамперліт“; Несін В.Р. – голова правління ВАТ „Керамблоки“; Куришко Анатолій Костянтинович – директор технічного ліцею; Жебровська Філя Іванівна – голова правління АТ „Фармак“; Анатолій Матвійчук – народний артист України; Краснопольський Юрій Миколайович – заступник селищного голови смт Коцюбинське; Журавський Петро Петрович – заступник генерального директора об’єднання „Темп“; Нескоромнюк Віктор Павлович – замісник головного інженера ЗАК „Ірпіньмаш“; Іутін Олександр Васильович – директор теплових мереж Святошинського району; Саєнко Григорій Костянтинович – заступник головного інженера житлотеплоенерго – Київенерго; Демчик Іван Іванович – головний механік Національної Академії Державної Податкової служби України; Черняк Володимир Анатолійович – комерційний директор ЗАТ „Бучанський завод скловиробів“; Плетінь Василь Григорович – генеральний директор цегельного силікатного заводу м. Черкаси; Піскунов Олександр Миколайович – головний інженер спільного українсько-італійського підприємства „Граніт“ смт. Коцюбинське і багато-багато інших знаних у країні славетних фахівців.
Вибірково перегортаючи кілька життєвих сторінок альбому нашого коледжу, читаємо:
Дмитренко Наталія Данилівна, випускниця 1987 року.
Посада: старший науковий співробітник лабораторії фізико-хімічних досліджень будівельної кераміки та енергозбереження при НДІБМ.
Вступила до Київського індустріального технікуму в 1983 році на заочне відділення, працюючи в НДІБМ лаборантом лабораторії будівельної кераміки. Вищу освіту здобула в Київському політехнічному інституті, закінчивши його заочно в 1995 році за спеціальністю „Технологія кераміки“.
Трудовий стаж Дмитренко Н.Д. у НДІБМ:
1975-1985 рр. – лаборант;
1985-1991 – інженер ІІІ категорії;
1991-1997 – інженер ІІ категорії;
1997-2001 – інженер І категорії;
2001-2003 – молодший науковий співробітник;
2003-2006 – науковий співробітник;
2006 і по сьогоднішній день – старший науковий співробітник.
Робота, яку виконує Наталія Данилівна, їй дуже подобається.
Кожного року до неї направляються студенти коледжу зі своїми дипломними проектами на рецензію.
Спогади про коледж у Наталії Данилівни викликають тільки хороші емоції, вона відразу веселішає і молодшає душею на десятки років. З вдячністю згадує викладачів: Сичевську М.І., Хорькову Г.В., викладача теплотехніки Лідію Григорівну, економіки – Риму Леонідівну, директора Бурбу Василя Миколайовича та завідувача учбовою частиною Комаровського Анатолія Анатолійовича.
Кутова (Остапенко) Ольга Дмитрівна, випускниця 1974 року.
Посада: технолог заводу № 11 ЗАТ „ККБМ“.
Вступила до Київського індустріального технікуму в 1970 році на спеціальність „Технологія кераміки“.
Навчалася в групі, де класним керівником була Тригуб Л.М.
На ІІІ курсі неодноразово їздили на будівництво нового корпусу навчального закладу.
У 1974 році за розподілом була направлена у м. Біла Церква на цегельний завод начальником зміни.
У 1977 році влаштувалася на ККБМ лаборантом санітарної групи.
З 1996 року прийшла технологом на завод, де і працює по сьогоднішній день.
Має четверо дітей, які всі закінчили індустріальний технікум.
Войтко (Обіход) Ніна Володимирівна, випускниця 1975 року.
Посада: начальник заводу № 11 ЗАТ „ККБМ“.
До Київського індустріального технікуму вступила в 1971 році на спеціальність „Технологія кераміки“. Тоді ще навчальний заклад розташовувався на Подолі по вулиці Олегівській.
За час навчання проявила гарні організаторські здібності, виконувала обов’язки старости групи ТК-3.
У 1975 році закінчила технікум з відзнакою. За розподілом була направлена на Корчуватський комбінат будівельних матеріалів майстром зміни.
1975-1988 – працювала майстром зміни цеху керамзитового гравію.
1976-1980 – навчалася на заочному відділенні Київського політехнічного інституту на хіміко-технологічному факультеті.
1980-1988 – інженер виробничого відділу комбінату.
1988-2006 – заступник начальника заводу № 10 виробництва керамічних стінових матеріалів, а згодом начальник зазначеного заводу.
У зв’язку із закриттям заводу № 10 у 2006 році була переведена на 11-ий завод, де і працює нині.
Ось уже понад 30 років Ніна Володимирівна сумлінно працює на одному підприємстві, за що неодноразово нагороджена грамотами та цінними подарунками.
Головіна Ірина Анатоліївна, випускниця 1978 року.
Посада: головний технолог підприємств Ват „Піастрелла“ і ВАТ „Піастрелла-К“.
Підприємство ВАТ „Піастрелла-К“ випускає облицювальну плитку, а „Піастрелла“ – плитку для підлоги (ГРЕС).
Головіна І.А. вступила до Київського індустріального технікуму в 1974 році. Тоді технікум знаходився на Подолі – вулиці Олегівській. У 1076 році технікум переїхав у нову будівлю по вулиці Новоукраїнській 24А, де розташований і в теперішній час.
Ще під час технологічної практики Ірина Анатоліївна познайомилася з виробництвом керамічної плитки на підприємстві „Керамік“, де працювала сортувальником, глазурувальником на лінії виробництва плитки.
Після закінчення технікуму Головіна І.А. продовжила свій трудовий шлях на цьому підприємстві:
спочатку протягом 3-4 місяців – пресувальником;
потім упродовж 3-ьох років – на посаді змінного майстра;
далі – технологом;
1985-1990 рр. – начальник цеху глазурованих плиток;
1990-2002 рр. – на новоствореному підприємстві „Керамік плюс“ пройшла шлях від інженера, начальника ВТВ до заступника директора підприємства.
У 1992 році отримала вищу освіту в КПІ.
Нова сторінка трудової історії почалася в 2002 році, коли відкрилися і почали працювати підприємства „Піастрелла“ і „Піастрелла-К“. Тут Ірина Анатоліївна знайшла себе спочатку на посаді начальника ВТК, а потім – головного технолога цих підприємств.
Ірині Анатоліївні подобається її робота, яку вона вважає цікавою і творчою. На робочому місці – вона справжня господиня.
Спогади про технікум викликають у головного технолога теплі почуття. Пригадує своїх викладачів: Сайног Вікторію Іванівну, Баста Юлія Семеновича, Авербух Беллу Львівну та інших – і очі світяться вдячністю.
Ірина Анатоліївна вважає, що саме технікум дав їй путівку в життя і визначив подальшу долю, що саме в технікумі відбулося її становлення як особистості.
Лебідь (Івченко) Тетяна Іванівна, випускниця 1981 року.
Народилася 10 грудня 1961 року. Навчалася в Київському індустріальному технікумі за кваліфікацією технолога-кераміка.
Навчаючись у технікумі (1977-1981), здобула хорошу характеристику і набула гарного досвіду. У своїй групі була дуже здібною ученицею.
З Бастом Ю.С. (викладач військової підготовки) їздили в колгосп Малої Олександрівни, що знаходиться в Київській області.
У 1981 році Тетяна Іванівна закінчила технікум і протягом 3-ьох місяців працює на заводі „Керамік“.
У 1982 році – змінний майстер в цеху неполивних плиток, де набуває досвіду за професією.
У 1987 році – технолог цеху неполивних плиток для зовнішнього облицювання.
Уже в 2003 році влаштовується майстром на „Піастреллу-К“ і через два роки стає старшим майстром.
У 2007 році Тетяна Іванівна стає начальником виробництва даного підприємства.
СПОГАДИ ВИПУСКНИКІВ
Лебідь Тетяна Іванівна
Я, Лебідь Тетяна Іванівна, родилася на Полтавщині 10 грудня 1961 року. Після закінчення 8-річної школи, у 1977 р., поступила в Київський індустріальний технікум на спеціальність „Технологія кераміки“. Мені ця спеціальність була зовсім далека, але викладачі, вкладаючи душі і всі знання в нас, прищепили любов до майбутнього фаху. Перший рік навчання пройшов для мене легко, адже вивчали ті ж предмети, що і в школі. Спасибі Бісовій Антоніні Іларіонівні, що вона оцінила мої знання з математики. Ми розуміли один одного з півслова, прикро було, що не викликала зайвий раз до дошки, казала, що потрібно зі слабшими більше працювати.
Класним керівником у нас була Мар’янова Олена Ісаківна, яка вела технологію силікатів.
Сулименко Інна Петрівна так вела уроки фізики, що навіть хто й не любив, та і той розумів і вчив фізику.
А Сичевська Майя Ісаківна. Як же вона цікаво вела пари з технології кераміки! Усе, що вона розповідала, я й зараз пам’ятаю.
У порівнянні з Сулименко Інною Петрівною і Сичевською Майєю Ісаківною Мусієнко Емма Василівна була завжди занадто сувора. Із-за її суворості ми просто „зубрили“ фізколоїдну хімію, що не завжди гарантує знання.
Викладач креслення Тисменицький А.Х. мене називав „кустарь-одиночка“. Він ображався, що я не дивилася на дошку, а я й так правильно креслила.
А як гарно пояснювала механічне обладнання Кернер Лариса Михайлівна. Я, прийшовши на завод працювати, розуміла, де прес, де ротаційний, а де шаровий „млин“ тощо. Спасибі за дані мені знання.
А Авербух Бела Львівна навчила нас не тільки економіки, а й як без дзеркала фарбувати губи. Виїжджаючи в Ізраїль, вона зустрілась в аеропорту „Пулково“ з Вірою Скакун і Валею Онопрієнко. Мої однокурсниці працюють там, а не за спеціальністю.
Дякую і Тригуб Лідії Миколаївні за викладання теплотехніки. Не скажу, що я знала її досконало, але знову ж таки я розуміла, як працює роликова, а як бакенна сушарка і розуміла, що таке аеродинаміка печі.
Герц Арон Маркович... Як же він любив нашу групу! 30 чоловік – і лише один хлопець! Можливо, нам і знання давалися легко, бо ми, дівчата, тихенько сиділи на парах.
Пам’ятаю я і Бикова А.Г., і Ярового О.А., і Накул І.М., і Барановського В.Г., і Гасовську Л.Г., яка вела в нас аналітичну хімію.
А як не згадати Баста Юлія Семеновича. Він теж був суворий (сам предмет примушував його бути саме таким – початкова військова підготовка), але суворість його нам подобалася. Особливо це було приємно, коли збирали яблука в Дударикові чи турнепс у Веселиновці. Як у нас усе було чітко: як у армії – і робота робилася, і відпочивати нас Юлій Семенович навчив.
Роки навчання в технікумі згадувати приємно завжди. Адже ми стали дорослими. Ми були далеко від рідного дому, від матерів. У гуртожитку самі варили їсти, самі прокидалися вранці, самі прибирали і навіть святкували дні народження.
Практику виробничу і переддипломну я проходила на об’єднанні „Перемога“ у м. Колпіно. І там мені були знайомі бігуни, вагонетка „Арутінова-Антокольського“. Завдяки практиці легше було закінчувати навчання, адже на 4-ому курсі йшло закріплення вивченого і засвоєного на практиці.
Бажаю новим і новим абітурієнтам так само з натхненням навчатися, любити викладачів і їхні предмети, і тоді роки навчання будуть не марними.
Спасибі всім викладачам за дані нам знання.
Технікум я закінчила в 1981 році і пішла працювати на завод „Керамік“. Працюю я і зараз там начальником виробництва, і мене люблять підлеглі, бо я теж даю їм знання і разом з ними вболіваю душею за спільну справу, якщо щось не ладиться на виробництві. І в той же час разом радіємо, якщо виконуємо норму, коли продукція якісна.
Бажаю всім ступити на правильну дорогу роботи, де ми знаходимося більшу частину свого життя.
19.10.2008 року.

Урсуляк Лариса Василівна
У Київський індустріальний технікум поступила в 1987 році на спеціальність „Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів“. Відверто кажучи, поступала на цю спеціальність не спрямовано. Але саме викладацький колектив і керівництво технікуму допомогли мені пізнати і полюбити свою спеціальність, яку вважаю найдавнішою, найцікавішою. По закінченні технікуму в 1991 році поступила до Київського політехнічного інституту на спеціальність „Хімічна технологія ТН і СМ“ і саме в цьому навчальному закладі я оцінила рівень знань, яких я набула в технікумі. По закінченню КПІ запросили працювати викладачем до моєї школи науки і життя – Київського індустріального технікуму. Працюючи викладачем, я завжди отримувала задоволення і окрилення саме тим, що я пізнала цю спеціальність і цю любов та знання можу передавати своїм студентам. У 2003 році закінчила аспірантуру в Науково-дослідному інституті будівельних матеріалів і конструкцій за напрямом „Хімічна технологія ТН і СМ“. Упродовж двох років працювала на посаді завідувача художньо-технологічним відділенням свого технікуму.
Моя група ТК-41, у якій я навчалася, завжди згадує та пам’ятає уроки життя і науки викладачів: завідувача технологічним відділенням Давидовського М.П., класного керівника Силіної О.Б., Доценко Є.Ф., Савенка В.О., Лапшиної О.М., Мар’янової О.І., Сайног В.І., Варенцової Г.М., Скоробагатько І.А., Шостак Г.І., Бельського О.В., Кернес Л.М., Нахшиної Л.Д.
Я дуже вдячна Туманській Олені Василівні за її поради, направлення в роботі та вважаю її керівником з великої літери, а особливо за її людські якості, які вона справно зберегла, не зважаючи ні на що. Я вклоняюся до землі перед мистецтвом викладання всіх викладачів індустріального коледжу. Бажаю успіхів і процвітання.
З повагою, Урсуляк Лариса Василівна, викладач кафедри „Хімічна технологія та інженерія“ Відкритого Міжнародного університету розвитку людини „Україна“.
20.01.2009 р.
Наханьков Володимир
Мене звати Наханьков Володя. Я вступив ще в індустріальний технікум у 2004 році, а закінчував уже 2008 року індустріальний коледж.
Навчаючись у ньому, я відкрив для себе чимало простих і водночас важливих істин. Так, наприклад, усією групою ми заявили про себе як про згуртований колектив, а точніше – справжню команду. Ми завжди займали призові місця в усіх першостях коледжу – і з футболу, і з баскетболу, а на третьому курсі наша група М-31 взяла всі перші місця в спортивних змаганнях, які того року проводилися в навчальному закладі.
Особисто я, завдяки коледжу, почав займатися важкою атлетикою і досяг у цьому виді спорту, як на мене, досить непоганих результатів: став чемпіоном Києва 2006 року (до 77 кг) та призером чемпіонату Києва 2007 року серед юніорів. Я входжу також до складу збірної команди м. Києва з важкої атлетики.
Саме тому спогади про мій перший вищий навчальний заклад (і сподіваюсь, не останній) залишаться зі мною на все життя.
Користуючись нагодою, хочу подякувати всім співробітникам коледжу – як адміністрації, так і викладацькому колективу та допоміжним структурам – за ту велику і благородну працю, яку вони виконують щодня без зайвого пафосу і високих гонорарів.
Моя „alma-mater“ – це мій другий дім, і я буду завжди повертатися сюди для спогадів про юність і для приємної зустрічі з викладачами та друзями.
Кучеренко (Дячук) Наталія
Я вступила до КІнК у 2002 році, де навчаюсь дотепер. Вчилася 2 роки на стаціонарі, потім 2 роки на заочному відділенні. Здобула професію технолога.
У 2007 році вступила і досі навчаюся на рієлтера.
За всі роки я ні разу не пожалкувала, що обрала саме цей навчальний заклад. Мої друзі та знайомі досі дивуються, коли я розповідаю їм, з якою повагою, лояльністю і розумінням викладачі ставляться до студентів. Працівники бібліотеки завжди допомагають у пошуку необхідної книжки, підкажуть, у якому підручнику можна знайти необхідну тему.
Без зайвої скромності скажу, що роки, які я провчилася в коледжі, були найкращими. Коли заходиш сюди, всі проблеми та негаразди залишаються на вулиці – тут хочеться вчитися, здобувати знання і професію.
Я дуже вдячна всім викладачам, які супроводжували мене до цього навчального року. Велика Вам подяка і низький уклін.
Я все життя пам’ятатиму свого класного керівника Косенко А.О., завідувача бібліотекою Мотишену Тетяну Петрівну, викладачів – Чернікову С.М., Бараніченко Л.Д., Барабанова М.П., Михащук Л.С., Карпенка Є.А., Осмальчук А.П., Білявську А.М., Миколаєнко І.І., Клименко О.В., Розумовську Л.О., Сімонову С.М. Величезна окрема Вам подяка за супровід через навчальні роки і поштовх до знань.
Гудзенко Надія Кимівна
У 1970-1973 роках я навчалася в Київському індустріальному технікумі за спеціальністю „Планування на підприємствах промисловості будівельних матеріалів“ і мені було присвоєно кваліфікацію техніка-плановика.
У той час технікум знаходився на Подолі, по вулиці Олегівській.
Запам’яталося мені з тих далеких часів, як у моєму рідному технікумі був добре поставлений навчальний процес. Викладачі відзначалися чуйністю, делікатним ставленням. Називали нас на „Ви“. Особливо запам’ятався завідувач денним відділенням пан Шпіцбург Володимир Олександрович – викладач політекономії. В той час я була вагітна нинішнім студентом „свого“ технікуму – Іщуком Тарасом, і Володимир Олександрович дуже співчутливо, по-доброму ставився до мене та допомагав учитися.
Загальна атмосфера була досить дружня. Наш класний керівник – Валентина Миколаївна (на жаль, з роками забулось її прізвище) – усім допомагала та піклувалася нами, як мама. Я пізніше зустріла її, коли вже працювала. Вона була вже на пенсії, про всіх розпитувала, цікавилася, чиє життя як склалося. Багато моїх друзів після технікуму згодом продовжили навчання у вищих навчальних закладах, деякі зайняли високі посади.
Зараз я працюю головним бухгалтером на Виробничому приватному підприємстві „Світогляд-Енерго“.
Щиро вдячна своїм викладачам та з теплом згадую їх.
Камєньков Олександр Миколайович (роки навчання 1999-2003)
Роки навчання в коледжі були дуже цікавими. Найперше, що згадується, – це вступні іспити. Після школи, мабуть, це були найбільші хвилювання. Тепер я їх порівняв би із захистом дипломної роботи. Пригадую, на першому курсі Панченко Наталія Григорівна, яка викладала у нас всесвітню історію, все намагалась донести значимість цього предмету, я ж ніяк не міг запам’ятати нескінченну кількість дат. А от наприклад, Косенко Аліна Олександрівна – на все життя запам’ятав правопис слів „свідчити“ та „освічуватись“.
Дуже хотів би висловити подяку завідувачу електромеханічним відділенням Юровій Тетяні Миколаївні за її терпимість та піклування про нашу долю, можливо, вперше висловити подяку нашому класному керівникові Кантур Людмилі Степанівні. Тільки тепер, споглядаючи у минуле, я зрозумів, скільки клопоту ми надавали їй.
Низький уклін Вам, любі наші викладачі.
Щерань Павло (роки навчання 2004-2008 рр., група ОМ))
Чотири роки пройшли непомітно, здається, що ось недавно були вступні екзамени, перше вересня 2004 року. За ці чотири роки ми багато чого навчились, покращили свою освіту. Багатьох коледж змінив, поміняв погляди на навколишній світ, на людей, які нас оточують...
Ми стали старшими на чотири роки. Тут ми знайшли нових друзів і подруг, а дехто – і кохання.
Багато чого коледж залишить у нас: гуртожиток, перша практика, перша робота на станках і перший досвід роботи на заводі.
Я прекрасно усвідомлюю всі ті зусилля, з якими викладачі намагались вкласти в нас якісь знання і якийсь досвід. І за це їм низький уклін.
Хочу висловити велику подяку завідувачу художньо-технологічним відділенням Ляховій В.П. за розуміння, за те, що вірила нам і допомагала; класному керівникові Сімоновій С.М. за те, що вона своїм строгим характером примушувала нас навчатись; викладачеві Миколаєнко І.І. за добродушність і розуміння. Але сама велика вдячність усім викладачам за вкладені в нас знання.
Мазурук Ольга (випуск 2001 р., група БД-11-31)
Я закінчила Київський індустріальний (тоді ще) технікум – навчальний заклад, у якому пройшли самі веселі і незабутні дні мого життя.
Протягом навчання в коледжі я знайшла багато справжніх друзів, які будуть супроводжувати і підтримувати мене все життя.
Технікум – то була наша друга домівка, ми – велика сім’я, а голова в нашій сім’ї – викладачі. Прекрасний педагогічний колектив узяв нас, недосвідчених дітей, у свої руки, виростив, здружив, виховав, привчив до порядності, цілеспрямованості. За це велика подяка і низький уклін. Адже я розумію, як багато викладачі зробили для нас і чого це їм коштувало.
Називати прізвища викладачів немає сенсу, адже всі вони як один занепокоєні рівнем знань і підготовки спеціалістів. Мої викладачі висококваліфіковані, уважні, турботливі. Завдяки їм ми, випускники, змогли продовжити навчання далі, посісти пристойні посади.
Я хочу подякувати всім тим, хто був з нами, хто залишиться в нашій пам’яті на довгий час, а може, назавжди.
Сіренко Тетяна (випуск 2008 р., гр. Р-31)
Студентські роки є дуже приємними. Прийшовши вперше зі школи до коледжу, ми не знали один одного, а до часу випуску стали однією родиною.
Упродовж років навчання були як приємні, так і не дуже приємні моменти. Багато різних спогадів залишилося: і перша пара, і перша практика, і перша робота...
Хочу висловити велику подяку завідувачу економічним відділенням Жирновій Ользі Петрівні за її розуміння та підтримку, таким викладачам, як: Добровольській Ларисі Веніамінівна (бухгалтерський облік), Рябчук Олені Іванівні (маркетинг), Коломієць Тетяні Анатоліївні (менеджмент), а також класному керівнику Проценко Ользі Сергіївні.
Кокізюк Олексій Валентинович (роки навчання 1994-1997, спеціальність „Біржова діяльність“ , група БД-12-32)
Я начал свое обучение в КИТе осенью 1994 года по специальности „Биржевая деятельность“. Хотя, если честно, непосредственно с биржевой деятельностью общего у нас было мало, так как уклон был не на специфическую биржевую работу (брокерство, маклерство, трейдерство, фьючерсы и т.д.), а на экономику и финансы предприятий. Курс у нас тогда был экспериментальный, поскольку впервые в КИТе на данную специальность набирались студенты после школьных 9-ых классов. И, как я надеюсь, первый блин не был комом! Группа получилась „на загляденье“: из 28 человек – 22 девушки и 6 ребят, короче, одни „экстрогены“. А классным руководителем была всеми горячо любимая, молодая и обаятельная Виктория Петровна Ляхова (преподаватель украинского языка и литературы) – из всех возможных вариантов классных руководителей нам повезло больше всех (мое субъективное мнение). Нечего и говорить, что все пары у нее с нами проходили в отличной атмосфере и в приподнятом настроении.
Время, в котором мы тогда жили, было переломным – как и для страны в целом, так и для умов (мрачные 90-ые), но учиться было намного интересней и доступней, чем в школе (за первый курс мы прошли двухлетнюю школьную программу). Информация и знания постигались легко и непринужденно, спецдисциплины на последующих курсах воспринимались свободно и в полном объеме. Даже после окончания финансово-экономического институту (после техникума) я признавался всем в том, что после КИТа „вынес“ в голове больше знаний. Объяснить это можно было тем, что в тот период в КИТе был достаточно сильный преподавательский состав (многие преподаватели экономических наук работали в то время параллельно в НарХозе (КНЭУ), университете Шевченко и пр., а академический курс поддерживался очень серьезными практическими заданиями (например, каждый из нас в „практике“ по бухгалтерскому учету полностью вел предприятие в течение одного месяца – от создания предприятия до полной налоговой отчетности за 1 месяц работы). Нельзя забыть и о стипендиях – нам было в диковинку то, что за хорошую учебу еще и платят деньги (все думали, что такая поощрительная практика канула вместе с СССР), и день выдачи стипендии превращался во всеобщий эйфорический хаос. У меня была стипендия „повышенная“, так как я учился только на „отлично“ (закончил КИТ с красным дипломом без единой четверки), и составляла около 11 грн. За такие деньги я мог тогда купить 5 батончиков „Сникерс“.
Отдельная важная часть моей жизни началась тогда, когда мой друг Березанский Руслан притащил меня в тренажерный зал при техникуме. Главным физруком КИТа, а заодно тренером в тренажерке, тогда был Василь Юрьевич Лысенко (он и сейчас успешно там работает). Тогда тренажерный зал представлял из себя просто часть холла 10 на 8 метров возле актового зала, отгороженного от любопытных чахлой гипсокартонной перегородочкой. Спортивный инвентарь тогда был бедноватым – одна олимпийская штанга, пара штанг поменьше, несколько станков, скамеек, пара-тройка сборных гантелек, брусья…
Но после первых дней занятий это место стало для меня основополагающим на многие последующие годы жизни (вплоть до того момента, когда я обзавелся семьей и обязанностями другого рода), а физрук Василий Юрьевич – не просто отличным тренером, но и товарищем, и советчиком, и другом семьи. Стоит сказать, что за первый год занятий я выполнил 3-ий взрослый разряд по силовому троеборью, а еще через четыре года – норматив кандидата в мастера спорта Украины на Международном открытом чемпионате Киева. Но я прогрессировал вместе с развитием силовых видов спорта в КИТе – через какое-то время наряду с пауэрлифтингом (силовое троеборье) начала развиваться и секция тяжелой атлетики, а для нужд спортивной секции дирекция техникума (огромнейшая благодарность директору Елене Васильевне Туманской!) выделила часть подвала, где был обустроен полноценный тренажерный зал – со всеми неотъемлемыми атрибутами современных тяжелоатлетических залов. Уникально то, что для обустройства зала практически не привлекалось никаких подрядных организаций – техникумом финансировалась закупка стройматериалов, а все работы велись собственными силами преподавателей, выпускников, занимающихся в зале студентов… Только об этом можно целую повесть написать. Но смысл изложенного выше не в этом, а в том, что в спортзале у нас закалялась, как пелось в старой песне – „сила духа и сила воли“, – и приходили мы с друзьями учиться в техникум подростками, а вышли оттуда настоящими мужчинами. За это я особенно благодарен своему индустриальному! Хотя мне уже под 30, я работаю начальником экономического отдела в крупной строительной компании и могу себе позволить абонемент в любом престижном тренажерном зале Киева, я все равно 15 лет подряд хожу в свой старый КИТ как домой, где мне комфортно и душой, и телом, и где всегда могу встретить старых друзей.
Кірічок (Кудін) Світлана Іванівна (випускниця 1985 року)
Поступила до технікуму в 1983 році на спеціальність „Бухгалтерський облік“. Моїм класним керівником і наставником була Кузьміна Світлана Юріївна. Два роки навчання в технікумі пролетіли швидко, і навчання, і проживання в гуртожитку по вул. Шамрила, 6а, були цікавими.
Навчаючись у Київському інституті народного господарства імені Д.С. Коротченка (нині КНЕУ) на стаціонарі, я з глибокою вдячністю згадувала всіх своїх викладачів, які навчили мене спеціальності і прищепили любов до майбутньої професії. Ті знання, що я здобула в технікумі, допомогли мені не тільки технікум, але й інститут народного господарства закінчити з відзнакою.
Через деякий час, а саме у 1994 році, я повернулась до технікуму, але вже як викладач, де працюю і нині.
П’ятнадцять років пролетіло швидко, було всяк – і легко, і тяжко, але робота зі студентами мені подобається, вона не дозволяє зачерствіти душею і змушує все життя вчитися. Кожна нова група сприймається як нова робота, а випускників бухгалтерів з року в рік стає все більше і більше.
Уже на сайті „Однокласник“ спілкуюся не тільки зі своїми однокласниками, одногрупниками, а й з випускниками, що закінчували наш технікум (коледж) упродовж 1994-2008 років.
У становленні мене як викладача важливу роль відіграли Світлана Юріївна Кузьміна та Людмила Петрівна Мацько. Саме вони навчили мене, як проводити заняття, писати програми, підвищувати кваліфікаційний рівень, за що я дуже їм вдячна.
Швидун Юлія Володимирівна

Моє життя з 15 років пов’язане з Київським індустріальним технікумом. Я його пізнала з обох боків – як студентка, так і викладач.
У 1991 році поступила до технікуму на спеціальність „Технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів“. Класним керівником групи ТК-11 була молода, всіма любима, добра, вродлива Вікторія Петрівна Ляхова – викладач української мови та літератури.
Моя група ТК-41 завжди згадує уроки викладачів технікуму: зав- відділенням Давидовського М.П., Сьомка М.Й., Силіної О.Б., Лапшиної О.М., Скоробагатько І.А., Мар’янової О.І. Деякі випускники групи працюють за спеціальністю.
Під час мого навчання та роботи в технікумі важливу роль у моєму становленні як особистості відіграла викладач Тетяна Василівна Діхтяренко, яка була хорошим наставником, я завжди прислуховувалась до її порад. Низький їй уклін.
Дуже вдячна викладачу Людмилі Петрівні Мацько, що порадила поступити на спеціальність „Біржова діяльність“, а також допомогла у викладацькій роботі.
По закінченні технікуму в 1996 році вступила до Українського фінансово-економічного інституту на спеціальність „Фінанси“, а у 2004 році закінчила магістратуру в КНЕУ за цією ж спеціальністю.
Навчання в технікумі стали подальшою основою успішного навчання в інституті, особливо отримані знання від викладачів Мацько Л.П., Кузьміної С.Ю., Шарапової А.О., яких я задую з повагою та великою вдячністю.
Але зв’язок з техніком у мене не закінчився.
Директор коледжу Олена Василівна Туманська постійно сприяла формуванню моєї викладацької кар’єри, підтримувала мене, за що я їй дуже вдячна.
У 1998 році я почала працювати викладачем у своєму технікумі (зараз коледжі) в комісії економічних дисциплін. На даний момент очолюю випускну циклову комісію за спеціальністю „Біржова діяльність“ та є викладачем вищої категорії з дисциплін: „Фінанси“, „Оцінна діяльність“, „Комерційна діяльність“.
У 1998, 2003, 2007, 2008 роках коледж проходив акредитацію, в успішному проходженні якої є частка й моєї праці, чим я пишаюся.
Кузенков Олександр Васильович (випускник 1982 року)
Я вступив до Київського індустріального технікуму у 1979 році на спеціальність „Машини і обладнання“. А закінчив у 1982 році. Це були кращі роки моєї юності. Класним керівником був Єпіфанов Євген Гаврилович, людина дуже порядна, віддана своїй справі. Він доглядав нас як малих дітей, але був і вимогливим. Велика вдячність і шана викладачам Масловій О.А., Герцу А.М., Найдичу В.А., Батраку А.І.
У період навчання я займався легкою атлетикою. Був багато разів чемпіоном серед навчальних закладів Києва з бігу на 800 м, 1500 м., 3 км. У 1982 році переміг у Всесоюзних змаганнях технікумів МПБМ СРСР та Всесоюзних змаганнях серед міністерств та відомств. З 1982 по 1984 рік працював майстром виробничого навчання у рідному технікумі. Потім служив у МВС, а з 1991 року працюю старшим викладачем університету внутрішніх справ. У 1990 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури, у 2002 – академію, а у 2006 р. здобув ступінь магістра.
І все ж таки вважаю період навчання в технікумі „золотим часом“ свого житті і успішним трампліном.
Коломієць Тетяна Анатоліївна
До КІТ вступила у 1999 році, щоб отримати кваліфікацію „Агент з нерухомого майна, оцінювач“. Вступила „за компанію“, бо в технікумі вже рік навчалась моя найкраща подруга. Крім того, спеціальність була нова, а все нове й невідоме завжди мене приваблювало.
Моя група Р-11 виявилась найбільшою на економічному відділенні – 32 студенти, і викладачам працювати з нами було надзвичайно важко.
Але сьогодні, коли зустрічаємось з друзями по КІТу, завжди з теплотою згадую час навчання, який так швидко промайнув, згадуємо друзів і тих людей, які так хотіли передати нам свої знання. Особливе місце в серці посіли викладачі: Ляхова В.М., Лисенко В.Ю., Суліменко І.П., Косенко А.О., Миколаєнко І.І., Добровольська Л.В., Сімонова С.М., Карпенко Є.А.
Після закінчення КІТу я вступила до МАУПу на спеціальність „Фінанси“. Саме тоді змогла оцінити ті знання, що здобула в технікумі.
Крім того, у 2003 році почала викладати в технікумі на своїй першій професії. Ось тут на допомогу мені прийшли Мацько Л.П. і Швидун Ю.В. Протягом усього часу роботи у КІТ і навчання у ВНЗ, після навчання у МАУПі я здобула кваліфікацію „магістр фінансів“ у КНЕУ. Мацько Л.П. завжди знаходила час для того, щоб відповісти на питання з приводу роботи і навчання, знаходила слова підтримки у скрутні хвилини.
Її настанови допомагають мені у роботі і сьогодні, активно використовую їх для виконання службових обов’язків спеціаліста служби кредитного аналізу Групи ризик-менджменту ВАТ КБ „Надра“.
Людям, які працюють у коледжі, хочеться побажати міцного здоров’я, щоб завжди вистачало сил для здійснення найзаповітніших мрій, творчого натхнення і щоб їхня праця завжди була достойно оцінена у матеріальному вираженні.
Саченко Тетяна (2003-2007 роки навчання)
Вступивши до технікуму, я опинилась в групі, де, крім мене, були тільки хлопці. Мене вибрали старостою групи, і спочатку в мене нічого не виходило. Але за допомогою класного керівника Матвєєвої М.П. та підтримки заввідділенням Юрової Т.М. потроху налагодилося. Організовувати хлопців – це дуже цікаво! Ми підтримували один одного в навчанні, розбирались з прогульниками, з ентузіазмом брали участь у технікумівських заходах, відмічали дні народження, ходили в гості та походи.
Зараз, після закінчення технікуму, ми спілкуємося по телефону, поздоровляємо зі святами, зустрічаємось, продовжуємо бути друзями і дуже намагаємось залишатись групою.
Велика подяка викладачам за отримані знання, які дали мені достойну роботу в проектній організації по розробці документації по автоматизації виробництва, керую групою розробників схем.
Марченко Ярослав (2001-2005 роки навчання)
Технікуму вдячний за те, що зробив з мене фахівця.
Коли вступив до технікуму, був тихий, замкнений, здавалось – нічого не знаю. Завдяки викладачам Тимченко Т.М., Павлюк Л.Л., Матвєєвій М.П., Стеніній М.О. та заввідділенням Юровій Т.М. уже на 3-му курсі я вважав, що знаю достатньо. Але навчаючись в інституті, та зараз, працюючи начальником відділу стільникового зв’язку, розумію, який міцний фундамент здобув у технікумі.
Хочеться сказати тим, що йдуть за нами: „Вчіться! І все буде гаразд!“
Марченко Дмитро (роки навчання 2002-2006)
Прийшов до технікуму на електромеханічне відділення завдяки настоюванням батьків і тому, що тут вчився брат. На перших курсах нічого не робив. Мене сварили, а я готувався до служби в війську. Було „круто“!!! Викладачі хватались за голову. Майже кожен день заввідділенням проводила зі мною бесіди, викликала батьків. Але, спасибі всім – не вигнали. Почав відвідувати заняття, потім стало цікаво і не так вже й складно, я навіть захопився.
Зараз я продовжую навчання в університеті „Україна“ і працюю. Ніколи не повірив би, що буде так!
Бажаю викладачам здоров’я, а технікуму – щасливого майбутнього!
Некрашевич Олена (роки навчання 2001-2005)
По закінченні технікуму я вступила до КПІ по співбесіді на теплофак. Я дуже вдячна всім викладачам за отримані знання в технікумі. Вони слугують мені міцною базою в подальшому навчанні. Мені було цікаво вчитися, не складно, спілкування з друзями займало майже весь час. Я здобула багато знайомих, з якими і досі спілкуюсь. Доля рідного технікуму мене завжди цікавить: я заходжу на сайт і дізнаюся новини від випускників і студентів, а також інколи зустрічаюсь з викладачами, яким вдячна за отримані знання.
Афанасьєва Ольга Олександрівна
У Київському індустріальному технікумі навчалася у 1995-1998 роках. Під час навчання отримувала стипендію Верховної Ради України. Технікум закінчила з відзнакою. У 2003 році закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. Магістр з фінансів.
10 років пройшло відтоді, як Олена Василівна Туманська провела нас у доросле життя, але начебто ще вчора вранці ми з подругами, за будь-якої погоди, бігли через міст дитячої залізниці до технікуму аби влетіти до аудиторії ще до того, як туди увійде викладач, і чомусь частісінько не встигали цього зробити.
Технікум – це для мене роки наполегливого навчання і, разом з тим, юнацької безтурботності та максималізму.
Я завжди з вдячністю згадую своїх викладачів Людмилу Петрівну Мацько, Ларису Веніамінівну Добровольську, Вікторію Петрівну Ляхову, які намагалися створити з нас порядних людей і високоосвічених фахівців.
Пишаюся тим, що мала нагоду бути студенткою Київського індустріальному технікуму.
Вітаю технікум з 65-річчям! Довголіття та процвітання!
Із вдячністю, Ольга Афанасьєва, головний державний податковий ревізор-інспектор, радник податкової служби III рангу.
Голубовська Оксана Іванівна (випук 2007 року)
До технікуму вступила в 2004 році на спеціальність „Біржова діяльність“. І ще ні разу не пошкодувала, що навчалась саме тут. Закінчила в 2007 році. Зараз навчаюсь у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв України на спеціальності „Менеджмент інформаційного та виставкового бізнесу“. Викладаю в Київському індустріальному коледжі.
За роки навчання кожен день був яскравим, тому що викладачі не читають „суху“ лекцію, зрозумілу лише їм, а вчать нас (у повному розумінні цього слова). Я на першому курсі вирішила „відпочивати“. Але Вікторія Петрівна Ляхова цього не дозволила. На парах ми не переказували прочитаний текст, а аналізували вчинки героїв та їх наслідки. Це було на- стільки цікаво, що я читала твори повністю, а не в скороченому обсязі. У Валерія Олександровича Савенка цікава методика. Коли я за декілька тижнів отримала сім двійок з фізики і зрозуміла, що у двієчників групи їх менше, то взялась за розум, щоб виправити їх на п’ятірки.
Ользі Петрівні Жирновій я написала, що зобов’язуюсь вчити алгебру на відмінно. Людмила Петрівна Мацько всі задачі з економічного аналізу пояснювала один раз, але я до цих пір пам’ятаю, як їх розв’язувати. Наталія Михайлівна Полхович запитувала тоді, коли не підготуєшся, хоча на минулій парі отримала оцінку. В результаті кожного разу доводилось вчити лекції. Тетяна Анатоліївна Коломієць, хоча вже не працює в нашому коледжі, але залишилась у моїй пам’яті як добрий, усміхнений викладач. Саме із-за неї я хотіла викладати маркетинг. Конспекти, які давала Юлія Володимирівна Швидун, я беру з собою на пари в академії. Коли був залік з фінансів, потрібно було прийти на пару і відповісти на контрольні запитання. Я цілу ніч вчила лекції, але на залік не пішла: залишилась у квартирі без ключів. Юлія Володимирівна дозволила захистити оцінку наступного разу. На парах бухгалтерського обліку Лариса Веніамінівна Добровольська швидко навчила нас робити проводки (що багатьом моїм друзям з інших ВНЗ давалось важко). Написані лекції мені стали в нагоді на роботі. І це скоріше не лекції, а практичні рекомендації.
Олена Іванівна Рябчук була моїм класним керівником. Вона тримала групу в „тонусі“. Кожного дня заходила, цікавилась нашими справами, нагадувала про оцінки. Деякі одногрупники вчились і перездавали „хвости“ не заради власних інтересів, а щоб Олена Іванівна не переживала. Після закінчення коледжу мені легко навчатись в академії, тому що отримала чудові знання. Я вдячна всім викладачам. Своїм нестандартним підходом вони спонукають до здобуття освіти. Спасибі!!!
Духота Дмитро Ігорович
Роки навчання в Київському індустріальному технікумі 2002-2005, спеціальність „Біржова діяльність“.
За роки навчання в технікумі мені найбільш запам’ятались два викладачі: по-перше, це Сьомко Михайло Йосипович. На жаль, зараз цієї людини немає серед нас, але він залишив вічний слід у пам’яті своїх вихованців, це була інтелігентна, багата на знання людина, він мав величезну повагу серед студентів, викладачів та керівництва технікуму.
Особливо, мабуть, усі вихованці пам’ятають його особливу манеру читати лекції, яка була притаманна лише йому – він, коли розповідав матеріал, завжди ходив по аудиторії, ніколи не любив сидіти на місці. Цей викладач також запам’ятався тим, що він вимагав не просто вчити матеріал, а вчив нас думати, не просто робити все по шаблону, а знаходити самим відповіді на питання, що дуже допомогло в житті та допомагає в подальшому навчанні. Михайло Йосипович завжди дуже цікаво розповідав матеріал, наводячи вдалі приклади з життя, він розумів студентів та допомагав нам, спонукав до навчання та весь час нагадував, що потрібно більше читати.
Визначати, хто був найкращим викладачем, немає сенсу, адже кожен є особливим, і кожен вніс свою частку в наш розвиток, але можу сказати точно, що саме Михайло Йосипович був і залишається одним із найкращих, це саме та людина, яка перевернула моє бачення багатьох речей, за що я безмірно вдячний йому!
Ще один викладач, про якого не можу не згадати. Це Ляхова Вікторія Петрівна. Можу її охарактеризувати як добру, приємну людину, яка зажди реально допомагає студентам, вона є професіоналом своєї справи. Це викладач, який дає якісні знання своїм студентам, завжди енергійна, що також передається студентам. Саме вона спонукала студентів на творчість, на нестандартне мислення, давала можливість усім реалізувати себе як творчу особистість, що надавало впевненість у собі багатьом студентам, адже вона завжди створювала особливу обстановку, в якій всі відчували себе вільно та невимушено, що підвищувало продуктивність навчання та давало поштовх студентам до здобуття нових знання, щоб іти вперед, а не стояти на місці.
Можу сказати точно, що цей викладач вніс велику частку в мій розвиток, за що хочу їй подякувати.
Зараз навчаюсь у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана на 5-му курсі фінансово-економічного факультету за спеціальністю „Державні фінанси“ і можу гідно оцінити надані нам у коледжі знання.

Бірюк Наталія Миколаївна (випуск 2006 року), триразова чемпіонка України, призер чемпіонатів світу 2006, 2007 років, чемпіонка світу та Європи 2008 року, майстер спорту міжнародного класу
Вступила до технікуму у 2003 році на спеціальність „Бухгалтерський облік“. Вчитися було не зовсім легко, тому що багато часу приділялося спорту. З 10 років я займалася чоловічим видом спорту – таїландським боксом. Але завдяки тому, що в мене класним керівником була Наталія Григорівна Панченко, дуже доброзичлива людина, яка допомагала нам у всьому, проблем із навчанням у мене не виникало. Багато допомоги я отримувала з боку керівника фізичного виховання технікуму Василя Юрійовича Лисенка. З повагою і теплом згадую викладачів Кірічок Світлану Іванівну, Дроган Тамару Павлівну, які вимагали відповідального ставлення до навчання. І взагалі, всі викладачі без винятку ставилися до мене з розумінням. Може, тому, що в мене не було проблем із навчанням і я мала змогу багато тренуватися, у 2005 році мене визнали кращою спортсменкою України серед жінок із таїландського боксу. Навчання не заважало, а навпаки, допомагало мені бути більш організованою. Навчаючись на ІІІ курсі курсі, у 2006 році я привезла з Таїланду бронзову медаль чемпіонату світу – першу медаль з таїландського боксу в історії України, а в 2008 році я стала першою жінкою України, яка виборола звання чемпіонки світу та чемпіонки Європи.
Зараз навчаюся на ІІІ курсі у Київському національному університеті внутрішніх справ України.
СПОГАДИ ВИКЛАДАЧІВ
Сайног Вікторія Іванівна, викладач технології кераміки, пропрацювала в навчальному закладі 45 років
День 1 вересня 1953 року був першим днем навчального року та моєї праці після закінчення інституту.
У технікумі був свій гуртожиток по вулиці Олегівській, 36 (що на горі Щекавиця), а заняття проводилися в другу зміну в школі № 27, яка була розташована поряд з гуртожитком.
Вхід до школи для студентів був тільки за студентськими квитками, а викладачів вахтери знали та пропускали без посвідчень. 01.09.53 р. вахтер Ганна Семенівна тільки-но прийшла з відпустки та, природно, коли я захотіла пройти в приміщення, мене не пропустила, почала вимагати пред’явити студентський квиток. Мої пояснення на вахтера ніяк не подіяли. Викликали заступника директора на прохідну, і тільки тоді я вже змогла ввійти до технікуму. Так розпочався перший робочий день мого викладацького марафону в Київському індустріальному технікумі.
1965 рік, група 656-ТК, вечірнє відділення, курс „Технологія кераміки“... Усі студенти – дорослі люди, працюють, багато хто з них має свої родини. Заняття розпочиналися о 18.30, та, звичайно, всі приходили вже втомлені після робочого дня.
Одного разу була негода. Усі студенти прийшли з поганим настроєм та дуже втомленими, а відвідування занять було обов’язковим, і суворо контролювалося. Вечірники почали скаржитися мені, що вони не в стані ні сприймати новий матеріал, ні, тим більше, відповідати попередній. Відпустити їх з заняття я не мала права, та й після моєї пари у них повинні бути інші заняття.
Я на той час тільки-но закінчила читати нові історичні романи С. Скляренка „Святослав“ та „Володимир“ і знаходилася під їхнім впливом. Щоб якимось чином розрядити обстановку і якось поновити увагу студентів, я і розповіла їм про свої враження про книги, що прочитала. Вони всі відразу ж попросили хоч коротко розповісти зміст, бо, казали, що читати їм ніколи. І я почала розповідати. Тиша в аудиторії перетворилася в слух, вони забули про втому, всі перенеслись у далеку, але нашу історію. Книги були надруковані українською мовою, і я, мені було так простіше, теж розповідала їм мовою оригіналу. Ви б бачили їхні очі! Вони світилися радістю, гордістю, що чують рідну з дитинства мову (багато з них народилося в селах), з неймовірною готовністю підказувати мені українські слова, якщо я вставляла десь російське.
Як одна мить пролетіла пара для них. А наступного дня вже ніхто із студентів і не думав про кераміку – тільки продовжувати слухати зміст книги.
Так пройшли ще одна чи дві пари. Після того стосунки у нас стали більш довірливі, все, що випустили з програми кераміки, швидко поновили, навіть з більшою відповідальністю готувались до занять.
І я згадую цю групу все своє життя з великою теплотою.
15 січня 2009 року.
Ушакова Маргарита Миколаївна, викладач теплотехнічних дисциплін з 1968 по 2002 рік
Наш техникум занимал существенное место в подготовке специалистов для промышленности стройматериалов: технологов, механиков, теплотехников.
В первые годы готовили специалистов по газопечной теплотехнике, что сужало сферу деятельности выпускников на предприятии. В конце шестидесятых годов было решено перейти на подготовку специалистов более широкого профиля – „Теплотехническое оборудование промпредприятий“.
Преподаватели Гаевская Г.Ю., Каляева Э.И., Ушакова М.Н., Красноленская И.М., имеющие производственный опыт, разрабатывали программы, методические материалы, наглядные пособия, проекты соответствующих лабораторий и лабораторных установок, которые изготавливали с помощью студентов.
Огромную помощь нам оказывали директор техникума Волынский В.П., замдиректора по производственному обучению Шапиро З.Э. и Барановский В.Т., завуч Постригань Ф.И., завотделением Шпицбург В.С., впоследствии директор техникума Смирнов К.И.
Старое здание техникума на Олеговской улице было мало приспособлено для полноценной работы. Был построен новый корпус, в который мы и переехали 6 сентября 1976 года, с достаточно неплохим заделом: большие и удобные площади, приобретенное и изготовленное лабораторное оборудование, документация плюс энтузиазм преподавателей и студентов как дневного, так и заочного отделений дали возможность обеспечить обучение в соответствии с требованиями классификационной характеристики. В становлении специальности консультативно нам помогали преподаватели соответствующих кафедр КПИ и КИСИ.
С расширением контингента учащихся приходили новые молодые преподаватели: Куник А.М., Припик Т.Г., Радионова О.Г., Хижняк Т.А., Частухин И.В., сделавшие много каждый по своему предмету для улучшения учебного процесса. Комиссия теплотехнических дисциплин работала дружно, слажено и профессионально.
Наш техникум по данной специальности стал базовым. Преподаватели разрабатывали программы, пособия, которыми руководствовались и другие учебные заведения страны, рецензировали учебники, участвовали в разработке учебных планов, принимали участие в обмене опытом на семинарах, проводимых методическим кабинетом МПСМ СССР.
Различные практики студенты проходили на многочисленных предприятиях Украины, России, Молдавии, Белоруссии, Латвии, где они получали и производственный опыт, и знакомились с культурой, бытом других народов, что, естественно, расширяло их кругозор.
Преподаватели нашей комиссии Тригуб Л.Н., Савинова С.Г. много сделали для создания кабинета и учебной документации по предмету „Теплотехническое оборудование“ для технологической специальности, которая также претерпевала изменения.
Большую помощь в снабжении учебной литературой, специальными журналами, техническими новинками оказывала чрезвычайно профессиональный заведующий библиотекой Щербатая М.И. Особо хочется отметить ее работу для нас, классных руководителей, преподавателей-инженеров, не имеющих педагогического образования.
Но не только учебой жили преподаватели: воспитательные часы, встречи с интересными людьми, знаменитые вечера в честь Дня энергетики, экскурсии по Киеву, посещение музеев, театров, поездки в Брест, Минск, Севастополь, Корсунь-Шевченковский, Умань, Канев и др. Студенты принимали самое активное участие в строительстве нового корпуса техникума, в городских субботниках, а ежегодные поездки в колхозы на уборку урожая. Все это сближало учащихся друг с другом и с преподавателями. Так из отдельных девочек и мальчиков создавался коллектив. Вот почему по происшествии десятков лет выпускники продолжают встречаться, и независимо от того, как сложилась их жизнь, карьера, какое дальнейшее образование они получили, считают наш техникум своей альма-матер, так как именно здесь происходило их становление как личностей и будущих специалистов, граждан нашей страны.
Если в наших домах тепло и из крана течет горячая вода, то в этом есть заслуга и наших выпускников: Саенко Г. – заместителя главного инженера жилтеплоэнерго Киевэнерго; Наушенко С. – начальника диспетчерской службы; Прядко – начальника ЦКТМ; Дяченко Г. – начальника РЭК; инженеров Юрченко В., Кудрявцева С., Варламова П., Миненкова А., Брежнева А., Романенко Т., Григоренко А., Татарчук С., Дроган А., Васьковского А., Голембиевской Е., Шапран Т. и многих-многих других.
Идут годы, меняется страна, изменяется потребность в тех или иных специалистах, техникум поднимается на ступеньку выше. Так и должно быть.
В этот юбилейный год хочу пожелать нашему учебному заведению, всему коллективу творческих успехов, жизнестойкости и быть востребованным.
22 января 2009 года.
СТУДЕНТСЬКА ТВОРЧІСТЬ

Мы – ПэГэ-шки просто класс!
Удивить мы можем вас:
Наша цель, чтоб в этом мире
Не было печальных глаз.
Всё раскрасим, разрисуем
И порадуем всех вас.
Мы художники – и значит:
Видим весь наш мир иначе:
Это шарж, а то портрет –
Есть гармония, иль нет.
Вот листок висит зелёный,
Он обычный листик с клёна.
Посмотрели в профиль, фас
И уют создали – класс!
Ну а главное мы знаем:
Дружба нас объединяет.
Будем вместе мы стараться,
Чтобы мир от красоты
Изменился изнутри.
Закорчевна Валентина, група ПГ-41(випуск 2008 року)
Наш первый шаг,
Несмелый, робкий –
Ступаем мы на новую ступень.
И страх в глазах,
И дрожь по телу легкую
Со временем преодолеть сумей.
Пришли мы в КИТ,
Где нас научат жизни,
Где нам помогут обрести мозги.
Мы на технологов пришли учиться
И, думаю, вдоль жизни сможем
Мы знания и навыки нести.
И не забудем мы те первые работы,
Реакции, этаж, исписана тетрадь.
Мы навсегда запомним
Лабораторию, пробирки и халат.
Таблица Менделеева...
И массы элементов,
Кислоты, соли, щелочи.
Мы не забудем, мы это пронесём
Вдоль сложного технологов пути.
Ніколаєва Олена, група ТК-21

Двадцять першая ТК не валяє дурака.
Вчаться діточки сумлінно – все вивчають на „відмінно“,
Бо ретельно й досконало всі предмети треба знати:
Термодинаміку і теплотехніку, кристалографію,
Хімію аналітичну, вищу математику й механіку практичну.
Все це треба повивчати, щоб розумними нам стати.
А нам тільки по шістнадцять: ранком хочеться поспати,
А на вечір – погуляти.
Зрозумійте, ми – ще діти і не хочемо ходити
Інколи на пари ми. Та за це ви нас пробачте.
Все життя ми будем вдячні вам за добрії слова,
За підтримку, за терпіння, за любов і за уміння
Нас розгледіти.
Ну а ми пронесемо це крізь роки,
Пам’ятати будем завжди
І за все вам будем вдячні.
Ніколаєва Олена, група ТК-21

У парку, біля залізниці,
Стоїть знаннями повен дім.
Там мудрих душ – неначе води у криницях,
Відкриті двері завжди і усім.
А дім цей технікумом зветься.
Борець за мудрість щиру він.
Вже півстоліття так ведеться:
Завзятий дух дарують в нім.
Усім відомо, що людина –
Це гвинт держави у житті.
Коли народить батько сина –
Ось тут він стане гвинт з гвинтів.
Ми після технікуму можем працювати –
Знання дає він неабиякі:
Мету свою вже вмієм обирати...
Тож спробуєм її і досягти.
Ми мову рідну тут вивчали, брате!
Коли роз’їдемось – на жаль, цей час прийде –
Ми не забудем пісню підіймати
За технікум, що нас в життя веде!!!
Сторожик Анна, група Р-31

Я люблю цю будівлю,
І подвір’я й ярок.
Нам наш технікум рідний
Як в жару – холодок.
Тихо й затишно. Пальми
У холі ростуть,
І невтомно студенти
Тут „науку гризуть“.
Все для мене тут рідне:
Стадіон і лісок,
І віконця привітні,
Й голосистий дзвінок.
І малюнок пустелі
По широкій стіні,
Навіть гул на перерві
Є приємним мені.
Нікітенко Ганна, група А-11
Кисти, краски, карандаш –
Их из рук не выпускаем.
Это – хлеб и воздух наш
Стопроцентно понимаем.
Очень клево рисовать
Предстоит нам научиться,
Класть мазки и штриховать –
Нужно очень потрудиться.
Не боимся мы преград,
К цели дружно мы шагаем,
За собой планшет таскаем,
Каждый очень-очень рад.
И не схватит злая скука,
Если инструменты смело,
Крепко ты захватишь в руку,
Быстро и умело.
Пусть удача будет с нами,
Часто музы помогают,
И почаще, пусть почаще
Вдохновенье посещает.
Донцова Яна, група ПГ-21.
Наш дім

В ньому батьківська турбота,
Процвітаюча робота;
Кожний знає своє діло,
Робить все доволі вміло.
Тут гуде в майстернях справа,
Слава! Технікуму! Слава!
Килим довгий і просторий,
Нас веде по коридорах;
Крок за кроком, час минає;
І хай кожний в світі знає:
„Хто пізнає вартість слова,
І для кого рідна мова,
В серці вогником палає,
Той лиш силу мужню має!“
Осяяний майбутнім, домівкою він зветься,
Барвінкова доріжка до нього стрімко в’ється,
І поки ще зернятка до сонця проростають,
Їх мудрими словами щомиті поливають.
Штанько Юлія, група Р-31


ЗМІСТ

Марш коледжу.. .3
Передмова. .4
Факти та аргументи. .5
Наша історія .12
Спеціальності. 20
Надійні кадри вирішують усі проблеми. 32
Відділення. 38
Циклові комісії.......................................................................................................42
Гордість коледжу – його студентство..................................................................48
Перлина коледжу – вокальний ансамбль „Юність“...........................................58
Спортивні досягнення..........................................................................................59
Націлені на виробництво......................................................................................61
Наші випускники...................................................................................................66
Спогади випускників............................................................................................69
Спогади викладачів..............................................................................................82
Студентська творчість...........................................................................................84


Создан 21 апр 2010